HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Súhlas alebo zákonný základ zhromažďovania a spracúvania osobných údajov (Consent Slovak)

Súhlas alebo zákonný základ zhromažďovania a spracúvania osobných údajov

Posledná aktualizácia August 2022

Túto aplikačnú platformu (ďalej len„Platforma“) prevádzkuje spoločnosť Modern Hire Inc. („Modern Hire, „my“, „naša“) na uľahčenie procesov pred nástupom do zamestnania, poskytovanú našim klientom (t. j. zamestnávateľom) (bez rozdielu nazývaných „Klient“ alebo „Zamestnávateľ“) ako súčasť našich „Služieb“. Súčasťou našej Platformy a Služieb je, okrem iného, hodnotenie pred prijatím do zamestnania, digitálne/virtuálne pohovory, časové plány alebo iné skúsenosti pred prijatím do zamestnania pre uchádzačov o zamestnanie, kandidátov alebo záujemcov o zamestnanie (ďalej spoločne „Uchádzač(i)“ alebo „Vy“) prostredníctvom ich prepojenia s náborovými pracovníkmi, manažérmi náboru alebo ďalšími pracovníkmi, ktorí vedú pohovory (ďalej spoločne „Náboroví pracovníci“). Naša Platforma a Služby uľahčujú Zamestnávateľovi procesy pred nástupom do zamestnania, ale spoločnosť Modern Hire sa nezúčastňuje na pohovore s Kandidátom, jeho hodnotení, výbere ani na prijímaní do zamestnania, ani o nich inak nerozhoduje. Osoby, ktoré majú prístup k Platforme alebo Službám a používajú ich, vrátane Uchádzačov, Náborových pracovníkov a Zamestnávateľov, sa tu môžu spoločne nazývať „Používatelia“.

 

Subjektom zodpovedným za všetky Osobné údaje (ako sú definované ďalej), ktoré sa spracúvajú (ako je definované ďalej) pri používaní Platformy a Služieb pre Uchádzačov aj Náborárov, je subjekt, u ktorého Uchádzač podal žiadosť o zamestnanie, ako je uvedené v príslušnej pracovnej ponuke, alebo subjekt, prostredníctvom ktorého Uchádzač alebo Náborár pristupuje na Platformu (t. j. náš Klient/Zamestnávateľ a „Prevádzkovateľ údajov“). Osobné údaje zhromažďujeme, používame a prenášame (ďalej len „Spracúvame“) ako „Spracovateľ“ na pokyn Prevádzkovateľa.

 

Osobné údaje spracúvame v súlade s naším Oznámením o ochrane osobných údajov a platnými zákonmi o ochrane osobných údajov vrátane, podľa konkrétnych okolností napríklad aj Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (pre používateľov v Európskej únii), austrálskeho Zákona o ochrane osobných údajov (pre používateľov v Austrálii), kalifornského Zákona o ochrane spotrebiteľa (pre používateľov v Kalifornii). Podrobnosti o konkrétnych právach, ktoré máte podľa platných zákonov o ochrane údajov, sú bližšie špecifikované v našom Oznámení o ochrane osobných údajov a v súvisiacich Dodatkoch k zákonom jednotlivých krajín Podľa platných zákonov o ochrane údajov sa môže vyžadovať, aby ste súhlasili s určitým použitím Osobných údajov a v niektorých prípadoch môže mať Prevádzkovateľ údajov (t. j. náš Klient) a jeho Sprostredkovateľ údajov (t. j. spoločnosť Modern Hire) zákonný základ na použitie vašich Osobných údajov bez potreby výslovného súhlasu.

 

Pri používaní našej Platformy a Služieb sa všetky osobné údaje, ktoré ste ako Používateľ poskytli alebo boli od vás získané a môžu zahŕňať vaše odpovede na digitálne/virtuálne pohovory alebo hodnotenia získané z videozáznamov alebo zvukových záznamov, správ SMS alebo odpovedí na otázky výberom z možností alebo textové (ďalej len „Osobné údaje“), sa spracúvajú a digitálne uchovávajú v súlade s našimi zásadami uchovávania údajov a naším Oznámením o ochrane osobných údajov, ako aj s príslušnými zásadami ochrany osobných údajov Klienta.

 

Upozorňujeme, že akékoľvek záznamy (t. j. video alebo audio), ktoré poskytnete prostredníctvom našich Služieb, sa NEPOUŽÍVAJÚ na účely identifikácie (t. j. nebudú digitálne analyzované ani spracované na hlasové profily ani na súbory rozpoznávania tváre). Inak povedané, Platforma ani Služby neanalyzujú črty vašej tváre, výrazy tváre, pohyby očí ani tón hlasu na žiadny účel, ani na identifikáciu, preto spoločnosť Modern Hire nepovažuje tieto záznamy za biometrické údaje, ako sú definované v ktorýchkoľvek predpisoch o ochrane biometrických informácií alebo aké podliehajú týmto predpisom. Na účely poskytovania Služieb môžeme konvertovať nespracované Osobné údaje z nahrávok do textového formátu. Náš Klient ako Prevádzkovateľ bude mať prístup k Osobným údajom.

 

Náš súlad s platnými zákonmi o ochrane údajov zahŕňa aj súlad, vyžadovaný v súvislosti so spracúvaním akýchkoľvek takýchto záznamov. Ak by sa biometrické zákony alebo iné platné zákony o ochrane údajov na samotné záznamy vzťahovali (aj keď sa nepoužívajú na účely identifikácie), môžete mať ako Používateľ nasledujúce práva: právo vedieť, že takéto záznamy sa zhromažďujú a uchovávajú podľa potreby na prepis a vyhodnotenie vašich odpovedí; že záznamy sa vymažú v súlade s našimi bežnými zásadami uchovávania údajov a podľa potreby na dodržanie platných zákonov o ochrane údajov; a že vaše používanie našej Platformy alebo Služieb, zahŕňajúce aj zhromažďovanie prostredníctvom videozáznamov alebo zvukových záznamov, je potvrdením vás ako Používateľa prijatia informácií o zhromažďovaní a používaní záznamov, ako sa opisuje v tomto dokumente. Ďalšie podrobnosti (napr. Zákon o ochrane biometrických informácií štátu Illinois) nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov a v súvisiacich Dodatkoch k zákonom jednotlivých krajín.

 

Vaše Osobné údaje môžu zahŕňať údaje ako vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu. Naše Služby si nevyžadujú žiadne citlivé osobné údaje ani citlivé informácie, ako sú definované v platných zákonoch o ochrane údajov (napr. rasový, etnický pôvod, politické názory, náboženské presvedčenie atď.). Osobné údaje zvyčajne zhromažďujeme priamo od vás ako Používateľa. Môžu zahŕňať citlivé údaje, napríklad videozáznam môže odrážať informácie, z ktorých možno odvodiť pohlavie, rasu alebo etnický pôvod, ale takéto údaje nepoužívame na účely našich Služieb. Osobné údaje spracúvame, ak je to potrebné na poskytovanie našich Služieb Klientom. S vašimi Osobnými údajmi (vrátane všetkých citlivých údajov) budeme zaobchádzať v súlade s naším Oznámením o ochrane osobných údajov vrátane súvisiacich Dodatkov k zákonom jednotlivých krajín.

 

Podľa toho, ktoré zákony o ochrane údajov sa na vás ako na Používateľa môžu vzťahovať (ďalšie podrobnosti nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov a v súvisiacich Dodatkoch k zákonom jednotlivých krajín), vaše poskytnutie e-mailovej adresy nám buď v žiadosti o informácie, na uplatnenie vašich práv týkajúcich sa vašich osobných údajov, alebo na iný účel bude vaše rozhodnutie považované za prijaté na základe súhlasu, ak sa to vyžaduje podľa platných zákonov o ochrane údajov (ako sú kanadské právne predpisy proti spamu), aby sme s vami mohli komunikovať prostredníctvom e-mailu. Ďalšiu e-mailovú komunikáciu od nás sa kedykoľvek môžete rozhodnúť odmietnuť.

 

Na vyhodnotenie vašich Osobných údajov môžeme použiť aj umelú inteligenciu alebo automatizované rozhodovanie. Pri použití automatického rozhodovania alebo umelej inteligencie sa na základe vašich odpovedí neprijíma finálne rozhodnutie, ale poskytuje sa skôr skóre alebo odporúčané skóre, ktoré môže náborový tím nášho Klienta použiť ako pomôcku pri posudzovaní vašich odpovedí. Naša Platforma a Služby uľahčujú Zamestnávateľovi procesy pred nástupom do zamestnania, ale spoločnosť Modern Hire sa nezúčastňuje na pohovore s Kandidátom, jeho hodnotení, výbere ani na prijímaní do zamestnania, ani o nich inak nerozhoduje. Ďalšie podrobnosti o používaní umelej inteligencie sú uvedené vo formulári súhlasu „Ako sa Umelá inteligencia používa na zníženie zaujatosti pri prijímaní zamestnancov?“, ktorý vám bude prezentovaný pred tou časťou Platformy, v ktorej sa takýto rozhodovací proces používa.

 

Ako sa uvádza v našom Oznámení o ochrane osobných údajov, využívame určitých externých poskytovateľov služieb, vrátane nášho poskytovateľa služieb dátového hostiteľa („DHP“) ako podsprostredkovateľa. Osobné údaje poskytujeme aj iným externým poskytovateľom služieb, ako je podrobne uvedené v našom Oznámení o ochrane osobných údajov. Dátové centrá našej spoločnosti DHP a našich ďalších externých poskytovateľov služieb sa môžu nachádzať v inej krajine, ako je krajina vášho bydliska. V týchto prípadoch náš Klient (t. j. Prevádzkovateľ údajov) a spoločnosť Modern Hire prijmú opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov, aby boli v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov (napr. Štandardné zmluvné doložky EÚ podľa GDPR sú jedným z prostriedkov, ako to dosiahnuť).

 

Súhlas so spracovaním vašich Osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Kontaktujte nás na adrese support@modernhire.com. Po prijatí žiadosti o odvolanie súhlasu bezodkladne kontaktujeme Prevádzkovateľa údajov a v prípade jeho súhlasu vymažeme vaše Osobné údaje podľa požiadavky, pokiaľ ich uchovávanie nevyžaduje zákon alebo naše požiadavky na uchovávanie záznamov, ako sú uvedené v našich štandardných zásadách uchovávania údajov. Ak vaše Osobné údaje nemôžeme vymazať, spoločnosť Modern Hire alebo Prevádzkovateľ údajov vás ako Používateľa bude informovať o dôvodoch tohto uchovávania.

 

Ak nesúhlasíte alebo odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, nemusíte dostať možnosť plne využívať platformu alebo naše služby. Naše Oznámenie o ochrane osobných údajov obsahuje informácie, ako môžete ako Používateľ požiadať o prístup k svojim Údajom a požiadať o ich opravu, ako môžu Používatelia podať sťažnosť na porušenie platných zákonov o ochrane osobných údajov a ako budeme my (alebo náš Klient ako Prevádzkovateľov údajov) takúto sťažnosť riešiť. Ďalšie individuálne práva, ktoré môžete mať ako Používateľ podľa platných zákonov o ochrane údajov, sú tiež podrobne uvedené v našom Oznámení o ochrane osobných údajov a v súvisiacich Dodatkoch k zákonom jednotlivých krajín S akýmikoľvek ďalšími otázkami ohľadom tohto súhlasu nás môžete kontaktovať na adrese support@modernhire.com.

 

Prijímame preventívne opatrenia, aby sme zabezpečili najvyššiu možnú ochranu vašich Osobných údajov. Všetky Osobné údaje, ktoré spracúvame v súvislosti s poskytovaním našich Služieb, sú chránené pred neoprávneným prístupom a manipuláciou vhodnými technickými a organizačnými opatreniami a v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

 

Kliknutím dolu na tlačidlo AKCEPTOVAŤ potvrdzujete: Súhlasím, aby spoločnosť Modern Hire spracúvala moje Osobné údaje, najmä citlivé údaje alebo použitia nahrávok, použitia umelej inteligencie alebo automatizovaného rozhodovania, a s právom komunikovať so mnou ako Používateľom elektronickou poštou, ak poskytnem svoju e-mailovú adresu, pričom na účely opísané vyššie a prípadne bližšie špecifikované v Oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Modern Hire a súvisiacich Dodatkoch k zákonu pre jednotlivé krajiny, aby som ako Používateľ mal prístup k Platforme a Službám spoločnosti Modern Hire a mohol ich používať.