HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Souhlas a/nebo právní podstata ke shromažďování a zpracování Osobních údajů (Consent Czech)

Souhlas a/nebo právní podstata ke shromažďování a zpracování Osobních údajů

Naposledy aktualizováno v srpnu 2022

Tato přihlašovací platforma („Platforma“) je provozována společností Modern Hire Inc. („Modern Hire„my” “naše”) za účelem zprostředkovat absolvování procesů před nástupem do zaměstnání poskytovaných našim klientům (t.j. zaměstnavatelům) (bez rozlišení jako „Klient” nebo „Zaměstnavatel”) jako součást našich „Služeb.” Naše Platforma a Služby zahrnují mimo jiné hodnocení před nástupem do zaměstnání, digitální/virtuální pohovory, plánování a/nebo ostatní přednáborové zkušenosti pro žadatele o pracovní pozici, kandidáty a ty, kdo hledají práci (dohromady „Kandidát(i)” nebo „vy”) tím, že je propojíme s náboráři, náborovými manažery a/nebo dalšími zprostředkovateli pohovorů (souhrnně jako „Náboráři”). Naše Stránky a Služby usnadňují Zaměstnavateli procesy před nástupem do zaměstnání, ale společnost Modern Hire se neúčastní ani jinak nerozhoduje ohledně procesu pohovoru, hodnocení, vyhodnocení, výběru nebo náboru Kandidáta. Jednotlivci, kteří přistupují k Platformě nebo Službám a používají je, včetně Kandidátů, Náborářů a Zaměstnavatelů, zde mohou být společně označováni jako „Uživatelé“.

 

Odpovědným subjektem za jakékoli Osobní údaje (jak je definováno níže), které jsou zpracovávány (jak je definováno níže) během používání Platformy a Služeb pro Kandidáty i Náboráře, je subjekt, u kterého Kandidát podal přihlášku o zaměstnání, jak je uvedeno v příslušném oznámení o pracovní pozici nebo subjekt, jehož prostřednictvím Kandidát nebo Náborář přistupoval k Platformě (t.j. náš Klient/Zaměstnavatel a „Správce údajů”). Osobní údaje shromažďujeme, používáme a přenášíme (souhrnně „Zpracováváme“) jako „Zpracovatel údajů“ na pokyn Správce údajů.

 

Osobní údaje zpracováváme v souladu s naším Oznámením o ochraně osobních údajů a platnými zákony o ochraně osobních údajů, včetně, pokud je to relevantní, například Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (pro uživatele v Evropské unii), Australského zákona na ochranu soukromí (pro uživatele v Austrálii), Kalifornského zákona na ochranu spotřebitele (pro uživatele v Kalifornii).  Podrobnosti o konkrétních právech, která máte podle platných zákonů na ochranu údajů, jsou dále specifikovány v našem Oznámení o ochraně osobních údajů a souvisejícím Dodatku k zákonu specifickém pro danou zemi. Podle platných zákonů pro ochranu osobních údajů po vás může být požadováno, abyste souhlasili s určitým použitím vašich Osobních údajů a v některých případech může mít Správce údajů (t.j. náš Klient) a jeho Zpracovatel dat (t.j. společnost Modern Hire) zákonný důvod používat vaše Osobní údaje bez potřeby výslovného souhlasu.

 

Při používání naší Platformy a Služeb jsou všechny osobní údaje poskytnuté nebo shromážděné vámi jako Uživatelem, které mohou zahrnovat vaše odpovědi na digitální/virtuální rozhovory a/nebo hodnocení shromážděné prostřednictvím video a/nebo zvukových nahrávek, textových zpráv SMS a/nebo nebo odpovědí na otázky, které mohou obsahovat výběr z více možností nebo mohou být založeny na textu (souhrnně jako „Osobní údaje”), zpracovány a digitálně ukládány v souladu s našimi zásadami pro uchovávání údajů a našimi Zásadami na ochranu soukromí a také veškerými platnými Zásadami ochrany soukromí Klienta.

 

Vezměte prosím na vědomí, že žádné záznamy (tj. video a/nebo zvuk), které poskytnete prostřednictvím našich Služeb, NEJSOU používány pro účely identifikace (tj. nejsou digitálně analyzovány ani zpracovány do hlasových otisků nebo souborů pro rozpoznání obličeje). Jinými slovy, ani Platforma, ani Služby neanalyzují vaše rysy obličeje, výrazy obličeje, pohyby očí nebo tón hlasu za žádným účelem, včetně identifikace, a proto společnost Modern Hire nepovažuje tyto záznamy za biometrické údaje, jak jsou definovány v jakýchkoli předpisech na ochranu biometrických informací nebo tam, kde jsou jejich předmětem. Nezpracované Osobní údaje ze záznamů můžeme pro účely poskytování Služeb převést do textového formátu. K Osobním údajům bude mít přístup náš Klient jako Správce údajů.

 

Náš soulad s platnými zákony na ochranu údajů zahrnuje soulad, jak je požadován v souvislosti se Zpracováním jakýchkoli takových záznamů. V případě, že by se na samotné záznamy měly vztahovat biometrické zákony nebo jiné platné zákony na ochranu údajů (i když nebyly použity pro účely identifikace), můžete mít jako Uživatel následující práva: právo vědět, že takové záznamy jsou shromažďovány a ukládány podle potřeby k přepisu a vyhodnocení vašich odpovědí; že budou záznamy vymazány v souladu s našimi běžnými zásadami uchovávání údajů a podle potřeby k dodržení platných zákonů o ochraně údajů; a že vaše používání naší platformy nebo služeb, které zahrnuje shromažďování prostřednictvím video a/nebo zvukových záznamů, je vaším potvrzením jako Uživatele, že jste obdrželi informace týkající se shromažďování a používání záznamů, jak jsou zde popsány. Další podrobnosti (např. zákon Illinois Biometric Information Protection Act) naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů a souvisejícím Dodatku k zákonu specifickém pro danou zemi.

 

Vaše Osobní údaje mohou zahrnovat údaje, jako je vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa a/nebo číslo mobilního telefonu. Naše Služby nevyžadují žádné citlivé informace, jak je definováno v příslušných zákonech na ochranu údajů (např. rasový, etnický původ, politické názory, náboženské přesvědčení atd.).  Osobní údaje, které mohou zahrnovat citlivé údaje, například kdy videozáznam může odrážet informace, z nichž lze odvodit pohlaví, rasu nebo etnický původ, obvykle shromažďujeme přímo od vás jako Uživatele, ale nepoužíváme tyto údaje pro účely našich Služeb. Osobní údaje zpracováváme tak, jak je nezbytné k poskytování našich Služeb našim Klientům. S vašimi Osobními údaji (včetně jakýchkoli citlivých údajů) bude nakládáno v souladu s naším Oznámením o ochraně osobních údajů, včetně souvisejícího Dodatku k zákonu specifického pro danou zemi.

 

V závislosti na tom, které zákony na ochranu osobních údajů se na vás jako Uživatele mohou vztahovat (další podrobnosti naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů a souvisejícím Dodatku k zákonu specifickém pro danou zemi), bude vaše poskytnutí e-mailové adresy nám buď v žádosti o informace, abychom mohli uplatnit vaše práva týkající se vašich Osobních údajů nebo pro jiný účel představovat vaši volbu na základě přihlášení tam, kde to vyžadují platné zákony na ochranu údajů (jako je Kanadská protispamová legislativa), abychom s vámi mohli prostřednictvím e-mailu komunikovat. Z naší další e-mailové komunikace se můžete kdykoli odhlásit.

 

K vyhodnocení vašich Osobních údajů můžeme použít také umělou inteligenci a/nebo automatizované rozhodování. Při použití automatizovaného rozhodování a/nebo umělé inteligence není činěno konečné rozhodnutí na základě vašich odpovědí, ale spíše poskytuje skóre nebo doporučené skóre, které může náborový tým našeho Klienta použít ke zvážení vašich odpovědí. Naše Stránky a Služby usnadňují Zaměstnavateli procesy před nástupem do zaměstnání, ale společnost Modern Hire se neúčastní ani jinak nerozhoduje ohledně procesu pohovoru, hodnocení, vyhodnocení, výběru nebo náboru Kandidáta. Další podrobnosti o použití umělé inteligence jsou zmíněny ve formuláři souhlasu „Jak se umělá inteligence používá ke snížení zkreslení v procesu náboru?“, který vám bude ukázán před částí platformy, která by takový rozhodovací proces používala.

 

Jak je zmíněno v našem Oznámení o ochraně soukromí, využíváme poskytovatelů služeb třetích stran včetně našeho provozovatele datového hostingu („DHP“) jako dílčího zpracovatele. Osobní údaje zpřístupňujeme také dalším poskytovatelům služeb třetích stran, jak je podrobně uvedeno v našem Oznámení o ochraně osobních údajů. Naše datová centra DHP a naši další poskytovatelé služeb třetích stran se mohou nacházet v jiné zemi, než kde sídlíte.  V takových případech přijmou náš Klient (tj. Správce údajů) a společnost Modern Hire opatření, která zajistí uplatnění odpovídající úrovně ochrany údajů, aby byly dodrženy platné zákony na ochranu údajů (např. Jedním z prostředků, jak tak učinit jsou Standardní smluvní doložky EU podle GDPR).

 

Svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů můžete kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete na adrese support@modernhire.com. Po obdržení žádosti o odvolání souhlasu neprodleně kontaktujeme Správce údajů, a pokud to Správce údajů schválí, vymažeme vaše osobní údaje, jak je požadováno, pokud uchovávání nevyžaduje zákon nebo naše požadavky na uchovávání záznamů, jak je uvedeno v našich standardních zásadách uchovávání údajů.  Pokud nebudeme schopni vymazat vaše Osobní údaje, společnost Modern Hire nebo Správce údajů vás jako Uživatele bude informovat o důvodech tohoto uchovávání.

 

Pokud se zpracováním vašich osobních údajů nesouhlasíte nebo svůj souhlas odvoláte, nebudete možná schopni plně využívat Platformu a/nebo využívat všechny výhody našich Služeb. Naše Oznámení o ochraně soukromí obsahuje informace o tom, jak můžete jako Uživatel požadovat přístup ke svým Údajům a požadovat jejich opravu, jak mohou Uživatelé podat stížnost na porušení platných zákonů o ochraně osobních údajů a jak budeme my (nebo náš Klient jako Správce údajů) takovou stížnost řešit. Další individuální práva, která jako Uživatel můžete mít podle platných zákonů na ochranu údajů, jsou také podrobně popsána v našem Oznámení o ochraně osobních údajů a souvisejícím Dodatku k zákonu specifickém pro danou zemi. S jakýmikoli dotazy ohledně tohoto Souhlasu nás můžete kontaktovat na .

 

Přijímáme taková opatření, abychom zajistili nejvyšší možnou ochranu vašich osobních údajů. Veškeré osobní údaje, které Zpracováváme v souvislosti s poskytováním našich Služeb, jsou chráněny před neoprávněným přístupem a manipulací prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření a v souladu s platnými zákony na ochranu údajů.

 

Kliknutím na PŘIJÍMÁM potvrzujete:

Souhlasím se zpracováním mých Osobních údajů společností Modern Hire, mimo jiné včetně citlivých údajů, nebo s použitím záznamů, použitím umělé inteligence nebo automatizovaného rozhodování, a s právem komunikovat se mnou jako s Uživatelem elektronickou poštou, pokud poskytnu svou e-mailovou adresu, s každým z toho pro účely popsané výše a jak může být dále specifikováno v Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Modern Hire a souvisejícím Dodatku k zákonu specifickém pro danou zemi, abych mohl jako uživatel přistupovat k Platformě a Službám společnosti Modern Hire a používat je.