HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Chính sách Lưu giữ (Retention Vietnamese)

Chính sách Lưu giữ
Cập nhật Gần nhất vào tháng 8 năm 2022

Modern Hire cho phép Khách hàng và người dùng được Khách hàng ủy quyền (ví dụ như ứng viên/người nộp đơn xin việc của Khách hàng và nhóm thu hút nhân tài/tuyển dụng/nhân sự của Khách hàng) sử dụng các phương pháp khác nhau để cung cấp thông tin cho Modern Hire theo yêu cầu để Modern Hire cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng và người dùng của họ. Dữ liệu được cung cấp có thể bao gồm phỏng vấn và/hoặc thẩm định kỹ thuật số/trực tuyến, với video và/hoặc bản ghi âm, tin nhắn văn bản SMS, và/hoặc trả lời câu hỏi, có thể dưới dạng trắc nghiệm hoặc văn bản (gọi chung là “Dữ liệu”) và Dữ liệu đó sẽ được sản xuất và lưu trữ bằng phương thức kỹ thuật số trên máy chủ lưu trữ do Modern Hire kiểm soát. Modern Hire bảo vệ Dữ liệu này theo Thông báo Quyền riêng tư,  các nghĩa vụ theo hợp đồng đối với Khách hàng của họ, và luật hiện hành.

Luật việc làm thay đổi theo khu vực pháp lý và thường yêu cầu thời gian lưu giữ một (1) năm hoặc hai (2) năm. Chính sách lưu giữ tiêu chuẩn của Modern Hire là xóa Dữ liệu thô (bao gồm các bản ghi liên quan) hai (2) năm kể từ lần tương tác gần nhất của người dùng với Nền tảng hoặc Dịch vụ của Modern Hire. Theo chỉ đạo của Khách hàng, lịch lưu giữ có thể được sửa đổi dựa trên hợp đồng giữa Modern Hire và Khách hàng; hợp đồng đó buộc cả hai phải tuân thủ luật hiện hành, bao gồm cả luật về thời gian lưu giữ. Thời gian lưu giữ cụ thể áp dụng cho Dữ liệu sẽ được cung cấp khi liên hệ với Modern Hire theo địa chỉ support@modernhire. .

Xin lưu ý rằng bất kỳ Dữ liệu nào được khử nhận dạng thì không còn là dữ liệu cá nhân tuân theo luật bảo vệ dữ liệu, Thông báo Quyền riêng tư, hoặc Chính sách Lưu giữ này; Modern Hire có quyền lưu giữ và sử dụng dữ liệu được khử nhận dạng này.