HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Zgoda i/lub podstawa prawna gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych (Consent Polish)

Zgoda i/lub podstawa prawna gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2022

Niniejsza platforma aplikacji („Platforma”) jest zarządzana przez Modern Hire Inc. w („Modern Hire” „my” „nasze”) celu  przeprowadzania procesów przygotowawczych do zatrudniania oferowanych naszym klientom (tj. Pracodawcom) („Klientom” lub „Pracodawcom”, bez rozróżnienia) w ramach naszych „Usług”. Nasza Platforma i Usługi uwzględniają, lecz nie ograniczają się do, wstępnych ocen przed zatrudnieniem, rozmów wirtualnych/cyfrowych oraz inne doświadczenia przygotowujące do zatrudnienia aplikantów, kandydatów i/lub poszukujących pracy („Kandydaci” lub „ty”) poprzez łączenie ich z rekruterami, kierownikami odpowiedzialnymi za rekrutację i/lub osobami przeprowadzającymi kolejne rozmowy (zbiorczo nazywani „Rekruterami”). Nasza Platforma i Usługi wspierają procesy Pracodawcy przygotowujące do zatrudnienia, lecz Modern Hire nie partycypuje ani w żaden inny sposób nie podejmuje decyzji związanych z rozmowami z Kandydatem, ocenami, wyborem lub procesami zatrudnienia. Osoby, które wchodzą na Platformę i korzystają z niej i Usług, w tym Kandydaci, Rekruterzy i Pracodawcy będą też zbiorczo nazywane „Użytkownikami”.

 

Jednostką odpowiedzialną za wszelkie Dane Osobowe (zdefiniowane poniżej) Przetwarzane w trakcie korzystania z Platformy i Usług zarówno przez Kandydatów, jak i Rekruterów jest jednostka do której Kandydat złożył wniosek o zatrudnienie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę lub jednostka, poprzez którą Kandydat lub Rekruter uzyskali dostęp do Platformy (np. nasz „Klient”/”Pracodawca” i „Kontroler Danych”). Gromadzimy, wykorzystujemy i przekazujemy (zbiorczo: „Przetwarzamy”) Dane Osobowe jako „Podmiot Przetwarzający Dane” na polecenie Kontrolera Danych.

 

Przetwarzamy Dane Osobowe zgodnie z naszą Polityką Prywatności i odpowiednimi przepisami prawa w zakresie ochrony danych, w tym na przykład Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO, dla Użytkowników w Unii Europejskiej), Australijska Ustawa o Prywatności (dla Użytkowników w Australii), Kalifornijska Ustawa o Ochronie Konsumentów (dla Użytkowników w Kalifornii).  Szczegóły dotyczące konkretnych praw, którymi dysponujesz na mocy odpowiednich danych o ochronie danych są opisane w naszej Polityce Prywatności i poszczególnych Uzupełnieniach dla Przepisów Krajowych. Zgodnie z odpowiednimi przepisami dot. ochrony danych, wymagana może być od ciebie zgoda na pewne wykorzystania Danych Osobowych i w niektórych przypadkach Kontroler Danych (np. nasz Klient) może mieć podstawy prawne do wykorzystania twoich Danych Osobowych bez potrzeby pytania o zgodę.

 

Gdy korzystasz z naszej Platformy i Usług, wszelkie dane osobowe przekazywane lub gromadzone od ciebie jako Użytkownika, w tym zawierające twoje odpowiedzi w wirtualnych/cyfrowych rozmowach i/lub ocenach, gromadzone poprzez nagrania audio i wideo, wiadomości tekstowe SMS i/lub odpowiedzi na pytania, w tym pytania wielokrotnego wyboru lub z odpowiedziami opisowymi (nazywanych zbiorczo „Danymi osobowymi”) będą przetwarzane i przechowywane w formie elektronicznej zgodnie z naszą Polityką Zatrzymywania Danych oraz Politykami Prywatności odpowiednich Klientów.

 

Wszelkie nagrania (audio i wideo) NIE będą dalej przetwarzane w celach identyfikacyjnych (tzn. nie będą cyfrowo przetwarzane do celów analizy głosu lub rozpoznawania twarzy). Innymi słowy, ani Platforma ani Usługi nie będą analizować twojej twarzy, mimiki, ruchów oczu, lub tonu głosu do żadnych celów, w tym identyfikacji, a tym samym Modern Hire nie uważa ich za dane biometryczne podlegające jakimkolwiek regulacjom dot. ochrony danych biometrycznych. Możemy przetwarzać surowe Dane Osobowe z nagrań w format tekstowy na potrzeby zapewniania Usług. Nasz klient, jako Kontroler Danych, będzie miał dostęp do Danych Osobowych.

 

Przestrzeganie przez nas odpowiednich przepisów dot. ochrony danych uwzględnia przestrzeganie wymagań dot. Przetwarzania wszelkich nagrań tego typu. W przypadku gdy same nagrania same w sobie podlegałyby przepisom o danych biometrycznych lub innym przepisom o ochronie danych (nawet jeśli nie są wykorzystywane do celów identyfikacyjnych), jako Użytkownik posiadasz następujące prawa: prawo do wiedzy o tym, w jaki sposób będą gromadzone i przechowywane na potrzeby transkrypcji i oceny twoich odpowiedzi; usunięcia nagrań zgodnie z naszą standardową polityką zatrzymywania danych oraz zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów o ochronie danych; oraz tego, że korzystanie z naszych Platform lub Usług, w ramach których gromadzone są dane poprzez nagrania wideo i audio, stanowi zgodę na otrzymywanie informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu nagrań jak opisano w niniejszym dokumencie. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz odpowiednich Uzupełnieniach do Przepisów Krajowych (np. Ustawie o Ochronie Danych Biometrycznych Illinois).

 

Twoje Dane Osobowe mogą uwzględniać takie dane jak twoje imię, nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego. Nasze Usługi nie wymagają żadnych danych wrażliwych, zdefiniowanych przez odpowiednie przepisy dot. ochrony danych (np. pochodzenia etnicznego, rasy, opinii politycznych, przekonań religijnych, etc.).  Zazwyczaj gromadzimy Dane Osobowe bezpośrednio od ciebie jako Użytkownika. Mogą one zawierać dane wrażliwe, na przykład nagrania wideo mogą zawierać informacje, na podstawie których możliwe jest domniemanie płci, rasy lub pochodzenia etnicznego, lecz nie wykorzystujemy tego typu danych na potrzeby naszych Usług. Przetwarzamy Dane Osobowe w zakresie, w którym jest to konieczne, by zapewniać Usługi naszym Klientom. Twoje Dane Osobowe (w tym wszelkie dane wrażliwe) będą podlegały postanowieniom naszej Polityki Prywatności, w tym odpowiednich Uzupełnień dla Przepisów Krajowych.

 

Zależnie od tego, jakie przepisy dot. ochrony danych mają zastosowanie do ciebie jako Użytkownika (więcej szczegółów w tym zakresie znajdziesz w naszej Polityce Prywatności i Uzupełnieniach dla Przepisów Krajowych), podanie przez ciebie adresu e-mail w celu uzyskania informacji, skorzystania ze swoich praw związanych ze swoimi Danymi Osobistymi, lub w innym celu będzie tożsame ze zgodą na komunikowanie się z tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, w rozumieniu odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych (na przykład Kanadyjskich przepisów antyspamowych). W każdej chwili możesz zrezygnować z dalszej komunikacji e-mail od nas.

 

Możemy również korzystać ze sztucznej inteligencji i/lub zautomatyzowanych metod podejmowania decyzji, aby oceniać twoje Dane Osobowe. W takich przypadkach, zautomatyzowane metody podejmowania decyzji i/lub sztuczna inteligencja nie podejmuje ostatecznej decyzji na podstawie twoich odpowiedzi, lecz podaje punktową ocenę lub rekomendację, która może wesprzeć zespoły rekrutacyjne naszych klientów w rozpatrywaniu twoich odpowiedzi. Nasza Platforma i Usługi wspierają procesy Pracodawcy przygotowujące do zatrudnienia, lecz Modern Hire nie partycypuje ani w żaden inny sposób nie podejmuje decyzji związanych z rozmowami z Kandydatem, ocenami, wyborem lub procesami zatrudnienia. Dalsze szczegóły dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji są zawarte w formularzu zgody „W jaki sposób wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, by zredukować stronniczość w procesie rekrutacyjnym?”, który będzie ci udostępniony przed skorzystaniem z tej części naszej Platformy, która będzie wykorzystywała tego typu procesy decyzyjne.

 

Zgodnie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności, korzystamy z pewnych osób trzecich świadczących usługi, w tym dostawcy usług hostingowych („DUH”) jako podwykonawcy przetwarzania. Udostępniamy również Dane Osobowe innym osobom trzecim świadczącym usługi, co opisano dokładnie w naszej Polityce Prywatności. Centra danych naszych DUH i innych osób trzecich świadczących usługi mogą znajdować się w innym państwie niż ty. W takich przypadkach, nasz Klient (tj. Kontroler Danych) i Modern Hire podejmą środki, by zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych, zgodny z obowiązującymi przepisami (np. Standardowymi Klauzulami Umownymi UE zawartymi w RODO).

 

Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt z nami pod adresem support@modernhire.com. Po otrzymaniu wycofania zgody na przetwarzanie danych, niezwłocznie skontaktujemy się z Kontrolerem Danych i usuniemy twoje Dane Osobiste zgodnie z żądaniem, chyba że ich zatrzymanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub wymogi przechowywania rekordów opisane w Polityce Zatrzymywania Danych. Jeśli nie możesz usunąć swoich Danych Osobistych, Modern Hire lub Kontroler Danych poinformują cię jako Użytkownika o przyczynach ich zatrzymania.

 

Jeśli nie zgadzasz się, lub wycofujesz swoją zgodę, na przetwarzanie twoich Danych Osobowych, możesz mieć ograniczony dostęp to możliwości Platformy i naszych Usług. nasza Polityka Prywatności zawiera informacje o tym jak możesz, jako Użytkownik, zażądać dostępu i zmiany swoich Danych, jak Użytkownicy mogą złożyć skargę o naruszeniu odpowiednich przepisów o ochronie danych i w jaki sposób możemy (my lub nasz Klient w roli Kontrolera Danych) rozwiązać te skargi. Szczegóły dotyczące konkretnych praw, którymi dysponujesz jako Użytkownik na mocy odpowiednich danych o ochronie danych są opisane w naszej Polityce Prywatności i poszczególnych Uzupełnieniach dla Przepisów Krajowych. Możesz skontaktować się z nami pod adresem support@modernhire.com, aby uzyskać odpowiedzi na wszelkie pozostałe pytania dotyczące niniejszej Zgody.

 

Podejmujemy środki ostrożności, by zapewnić jak najwyższy możliwy poziom ochrony twoich Danych Osobowych. Wszelkie Dane Osobowe gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w kontekście zapewniania naszych Usług są chronione przed nieautoryzowanym dostępem i manipulacją przez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

 

Klikając przycisk AKCEPTUJ poniżej oświadczasz: Zgadzam się na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Modern Hire, w tym, lecz nie wyłącznie, danych wrażliwych lub wykorzystania nagrań, sztucznej inteligencji lub zautomatyzowanych metod podejmowania decyzji oraz na komunikowanie się ze mną jako Użytkownikiem poprzez pocztę elektroniczną jeśli podam swój adres e-mail. W obu przypadkach zgoda dotyczy celów pisanych powyżej i w celu umożliwienia mi jako Użytkownikowi dostępu i użytkowania Platformy i Usług Modern Hire, co może być dokładniej opisane w Polityce Prywatności Modern Hire lub odpowiednich Uzupełnieniach dla Przepisów Krajowych.