HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Zásady uchovávania údajov (Retention Slovak)

Zásady uchovávania údajov
Posledná aktualizácia August 2022

Spoločnosť Modern Hire umožňuje svojim Klientom a ich oprávneným používateľom (napr. kandidátom/uchádzačom o zamestnanie u Klienta a tímom Klienta pre vyhľadávanie talentov/nábor/HR) používať rôzne metódy poskytovania informácií spoločnosti Modern Hire, potrebných na to, aby spoločnosť Modern Hire mohla poskytovať svoje Služby Klientom a ich používateľom. Poskytnuté údaje môžu zahŕňať digitálne/virtuálne pohovory alebo hodnotenia pred nástupom do zamestnania s videozáznamami alebo hlasovými záznamami, správami SMS alebo odpoveďami na otázky, ktoré môžu byť s výberom odpovede z možností alebo textové (ďalej len „Údaje“), pričom tieto údaje budú vytvorené a digitálne uložené na serveroch kontrolovaných spoločnosťou Modern Hire. Spoločnosť Modern Hire chráni tieto údaje v súlade so svojím Oznámením o ochrane osobných údajov, zmluvnými záväzkami voči svojim Klientom a platnými zákonmi.

Pracovnoprávne predpisy závisia od jurisdikcie a zvyčajne sa požaduje jednoročné (1) alebo dvojročné (2) obdobie uchovávania. Podľa štandardných zásad spoločnosti Modern Hire sa nespracované údaje (vrátane súvisiacich záznamov) vymažú po dvoch (2) rokoch od poslednej interakcie používateľa s Platformou alebo Službami Modern Hire. Na pokyn Klienta sa harmonogramy uchovávania môžu upraviť na základe zmluvy medzi spoločnosťou Modern Hire a Klientom; takáto zmluva zaväzuje obe strany dodržiavať platné zákony vrátane zákonov upravujúcich obdobia uchovávania. Konkrétne obdobie uchovávania platné pre Údaje získate kontaktovaním spoločnosti Modern Hire na adrese support@modernhire.com.

Upozorňujeme, že všetky deidentifikované Údaje už nie sú Osobnými údajmi, na ktoré sa vzťahujú zákony o ochrane údajov, Oznámenie o ochrane osobných údajov alebo tieto Zásady uchovávania údajov; Spoločnosť Modern Hire si vyhradzuje právo uchovávať a používať tieto deidentifikované údaje.