HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Warunki Użytkowania (TOUs Polish)

Warunki Użytkowania

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2022

 

Wstęp

Modern Hire, Inc. i jego spółki stowarzyszone (zwane dalej „Modern Hire”, „my” lub „nasze”) obsługują niniejszą Stronę i platformę aplikacji Modern Hire (określane zbiorczo jako „Strona”) i świadczy usługi za pośrednictwem Strony („Usługi”).  Nasza Strona i Usługi uwzględniają, lecz nie ograniczają się do, wstępnych ocen przed zatrudnieniem, rozmów wirtualnych/cyfrowych oraz innych doświadczeń przygotowujących do zatrudnienia aplikantów, kandydatów i/lub poszukujących pracy (zwanych zbiorczo „Kandydatami”) świadczonych na rzecz naszych klientów (tj. pracodawców) (nazywanych zbiorczo „Klientami” lub „Pracodawcami”) poprzez łączenie ich z rekruterami, kierownikami odpowiedzialnymi za rekrutację i/lub osobami przeprowadzającymi kolejne rozmowy (zbiorczo nazywani „Rekruterami”). Nasza Strona i Usługi wspierają procesy Pracodawcy przygotowujące do zatrudnienia, lecz Modern Hire nie partycypuje ani w żaden inny sposób nie podejmuje decyzji związanych z rozmowami rekrutacyjnymi, ocenami, wyborem lub procesami zatrudnienia.

Niniejsze Warunki Użytkowania określają warunki dostępu i korzystania ze Strony oraz Usług przez Kandydatów, Rekruterów i Pracodawców (określanych zbiorczo jako „Użytkownicy” lub „ty”). Uzyskując dostęp lub korzystając ze Strony i/lub Usług wyrażasz zgodę na postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania oraz wszelkich warunków opisanych w naszej Polityce Prywatności (zalinkowanej poniżej) (zbiorczo nazywanych „Warunkami”). Jeśli nie zgadzasz się na jakiekolwiek z Warunków, nie możesz wchodzić na Stronę ani korzystać z niej lub Usług. Zastrzegamy sobie prawo do okazjonalnej modyfikacji Warunków. Powinieneś co jakiś czas sprawdzać Warunki, aby mieć świadomość tego typu zmian. Zmienione Warunki korzystania ze Strony i Usług będą obowiązywać od daty ich publikacji. W dodatku do niniejszych Warunków mogą istnieć warunki korzystania z poszczególnych Usług. W takim przypadku będą dostępne za pośrednictwem tychże Usług i będą obowiązywać w dodatku, a nie zamiast niniejszych Warunków. Jeśli wobec danej Usługi obowiązują dodatkowe warunki, zostaniesz o tym jasno powiadomiony.

Dopuszczalne Wykorzystanie

Zabronione jest wykorzystywanie Strony i Usług na wszelkie sposoby powodujące, lub mogące spowodować szkody, ograniczenie dostępności Strony lub Usług lub wszelkie sposoby, które są niezgodne z prawem, nielegalne, nieuczciwe lub powiązane z niezgodnymi z prawem, nielegalnymi lub nieuczciwymi celami lub działaniami.

Nie wolno wykorzystywać Strony lub Usług aby kopiować, przechowywać, hostować, transmitować, przesyłać, wykorzystywać, publikować lub dystrybuować jakichkolwiek materiałów będących (lub powiązanych z) programami typu spyware, wirusami komputerowymi, trojanami, rejestratorami naciśnięć klawiszy lub innego rodzaju szkodliwym oprogramowaniem komputerowym.

Możesz uzyskać dostęp do usług w celach przeprowadzenia cyfrowych/wirtualnych rozmów online, ocen poprzedzających zatrudnienie, symulacji pracy lub innych doświadczeń poprzedzających zatrudnienie. Możesz uzyskać dostęp do Usług od Pracodawcy, który poprosił cię o ukończenie danego doświadczenia.

Twoje zobowiązania

Jesteś odpowiedzialny za swoje korzystanie ze Strony i/lub Usług, w tym wszelkie operacje wykonane za pośrednictwem twojego konta (tj. twojego login ID i hasła), niezależnie czy zostały wykonane przez ciebie lub inną osobę korzystającą z twojego login ID i hasła. Jesteś odpowiedzialny za chronienie swojego login ID i hasła przed nieupoważnionym użyciem. Jeśli sądzisz, że nastąpiło naruszenie bezpieczeństwa twojego login ID lub hasła, musisz nas o tym niezwłocznie powiadomić. Niniejszym zabezpieczasz nas i zwalniasz z odpowiedzialności (a tym samym – naszych partnerów, oficerów, dyrektorów, pracowników, konsultantów, agentów, klientów, licencjodawców oraz ich następców i cesjonariuszy) za wszelkie roszczenia, straty, zobowiązania lub wydatki (w tym rozsądnych rozmiarów koszty wynajęcia adwokatów) wynikające z nieprzestrzegania niniejszych Warunków lub wszelkiego nieupoważnionego użycia twojego konta użytkownika. Nie możesz w żaden sposób, ani żadnymi środkami, retransmitować lub redystrybuować swojego dostępu do Strony lub Usług, w tym, ale nie wyłącznie: publikowania takiego dostępu i/lub jego wykorzystania w mediach społecznościowych (w tym, lecz nie wyłącznie, swoich odpowiedzi). Nie możesz postować ani transmitować żadnych gróźb, obscenicznych, zniesławiających, bezprawnych lub w inny sposób obraźliwych materiałów. Nie możesz wykorzystywać swojego konta do przesyłania jakichkolwiek nieproszonych komunikatów (np. spamu). Nie wolno ci umieszczać na Stronie i Usługach linków to innych stron internetowych lub zasobów bez naszej uprzedniej zgody na piśmie.

Licencja na korzystanie ze Strony; Własność intelektualna

Jeśli nie postanowiono inaczej, Modern Hire i/lub jego licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej wobec Strony, Usług i wszelkich materiałów na nich zawartych lub generowanych. Za wyłączeniem szczególnych zezwoleń zawartych w niniejszych Warunkach, prawa własności intelektualnej dotyczące Strony i Usług są zastrzeżone dla Modern Hire.

Zgodnie z niniejszymi Warunkami, przekazujemy ci niewyłączne, niezbywalne, ograniczone prawo do dostępu i korzystania ze Strony oraz Usług dla których zostało założone i zatwierdzone konto użytkownika. Aby uniknąć wątpliwości, osoby przypadkowo odwiedzające naszą Stronę, niekorzystające z naszych Usług i niezakładające konta na naszej Stronie nie otrzymują wspomnianych powyżej uprawnień. W celu zapewniania Strony i Usług, Modern Hire implementuje różne środki i technologie, w tym, lecz nie wyłącznie, rygorystycznie opracowane i przetestowane rozwiązania naukowe, własne metodologie, algorytmy, sztuczną inteligencję, nauczanie maszynowe i podobne procesy, które wszystkie chronione są jako własność intelektualna Modern Hire.

Nie wolno ci reprodukować, duplikować, kopiować, ponownie publikować, sprzedawać, wynajmować lub sublicencjonować materiałów ze Strony lub uzyskanych poprzez dostęp do lub wykorzystanie Usług lub w inny sposób edytowanie lub modyfikowanie jakichkolwiek materiałów na Stronie lub uzyskanych poprzez dostęp do lub wykorzystanie Usług. Nie wolno ci sublicencjonować lub w inny sposób przenosić praw powierzonych ci na mocy niniejszej klauzuli. Nie są ci udzielane żadne inne prawa, tytuły lub udziały w Stronie lub udostępnianych ci Usługach.

Prywatność i Bezpieczeństwo

Nasza Polityka Prywatności wyjaśnia nasze zobowiązania związane z gromadzeniem, wykorzystywaniem i/lub transferowaniem („Przetwarzanie”) wszelkich danych umożliwiających identyfikację („Dane Osobowe”), które od ciebie gromadzimy lub które nam przekazujesz lub których używamy, by móc oferować nasze Usługi. Korzystając ze Strony lub Usług wyrażasz zgodę na tego typu Przetwarzanie Danych Osobowych, w zakresie dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy. Rozumiesz i potwierdzasz, że nie ponosimy odpowiedzialności za niedokładność informacji przekazanym nam przez ciebie poprzez naszą Stronę lub Usługi. Korzystając ze Strony i/lub Usług, możesz zostać poproszony o zgodę na Przetwarzanie  przez nas swoich danych zgodnie z odpowiednimi przepisami dot. ochrony danych (np. Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych [RODO] dla mieszkańców Unii Europejskiej). Wszelkie informacje, materiały lub pomysły zgłoszone przez ciebie na Stronie (za wyłączeniem danych uwierzytelniających dostęp do konta) będą rozumiane jako jawne i nie objęte prawami własności intelektualnej. Naszą Politykę Prywatności możesz znaleźć pod poniższym adresem: POLITYKA PRYWATNOŚCI MODERN HIRE .

Wyłączenia gwarancji

Choć dokładamy wszelkich starań, by zapewniać dokładne informacje poprzez Stronę i Usługi, ani my ani nasi Klienci, pracownicy lub spółki stowarzyszone, dostawcy towarów i usług, ani żadni ich pracownicy nie udzielają żadnej gwarancji, jawnej lub dorozumianej, ani nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej (w zakresie dopuszczanym przez prawo) za czasowość lub kompletność jakichkolwiek informacji zawartych na Stronie lub naszych Usługach oraz nie udzielają żadnej gwarancji, jawnej lub dorozumianej, ani nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej (w zakresie dopuszczanym przez prawo) za rezultaty korzystania przez ciebie ze Strony lub Usług. Dostęp do Strony lub Usług może zostać czasowo zawieszony bez uprzedniego powiadomienia w przypadku awarii systemu, prac konserwacyjnych, napraw lub powodów pozostających poza nasza kontrolą.

NINIEJSZA STRONA I WSZELKIE DOSTĘPNE NA NIEJ MATERIAŁY I USŁUGI SĄ UDOSTĘPNIANE PRZEZ MODERN HIRE NA ZASADZIE  „TAK, JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ ODPOWIEDNIE PRZEPISY, WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA, DOKŁADNOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI ORAZ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, KTÓRE MOGŁY BY WYNIKNĄĆ W TRAKCIE KONTAKTÓW Z NAMI LUB DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ.

ANI MODERN HIRE, ANI JACYKOLWIEK JEGO KLIENCI, DOSTAWCY USŁUG LUB DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE USŁUGI ANI JAKIEKOLWIEK FUNKCJE ZAWARTE NA STRONIE LUB W USŁUGACH BĘDĄ DOSTĘPNE W NIEPRZERWANY SPOSÓB LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI ŻE DEFEKTY BĘDĄ NAPRAWIONE ANI ŻE STRONA I USŁUGI BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW.

NIE WSZYSTKIE PRODUKTY I USŁUGI DOSTĘPNE NA TEJ STRONIE BĘDĄ DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH OSÓB LUB WE WSZYSTKICH LOKACJACH GEOGRAFICZNYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO OGRANICZENIA, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, WYKORZYSTANIA WSZELKICH PRODUKTÓW LUB USŁUG DOWOLNYM OSOBOM W DOWOLNYM OBSZARZE GEOGRAFICZNYM. ŻADNE PORADY LUB INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ CIEBIE OD NASZEGO PERSONELU LUB POPRZEZ TĘ STRONĘ LUB USŁUGI NIE BĘDĄ STANOWIŁY GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYRAŹNIE OKREŚLONA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

Ograniczenie odpowiedzialności

W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, ANI MODERN HIRE ANI NASI KLIENCI, ANI DOSTAWCY USŁUG I TOWARÓW NIE BĘDĄ POOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, KARNE LUB ŻADNEGO INNEGO RODZAJU, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, STRATY NIEMATERIALNE (NAWET JEŚLI POWIADOMIONO NAS O MOŻLIWOŚCI ZAJŚCIA TEGO TYPU SZKÓD) WYNIKAJĄCYCH Z JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA STRONY LUB DOWOLNEJ INNEJ STRONY ZAWIERAJĄCEJ LINKI DO STRONY LUB USŁUG (W TYM TREŚCI I INNYCH MATERIAŁÓW NA STRONIE LUB DOWOLNEJ INNEJ STRONIE ZAWIERAJĄCEJ LINKI DO STRONY LUB USŁUG), WYDAJNOŚCI LUB UŻYTKOWANIA USŁUG, A TAKŻE NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU DO LUB MODYFIKACJI TWOICH TRANSMISJI LUB DANYCH.

W ŻADNYM WYPADKU NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC CIEBIE ZA OGÓŁ STRAT I KOSZTÓW NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ SUMY ZAPŁACONEJ NAM W MIESIĄCU BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYM ROSZCZENIE. JEŚLI JESTEŚ NIEZADOWOLONY ZE STRONY, USŁUG LUB JAKIEGOKOLWIEK Z NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ, TWOIM JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM NAPRAWCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY I USŁUG.

Naruszenie niniejszych Warunków Użytkowania

W przypadku naruszenia przez ciebie w jakikolwiek sposób niniejszych Warunków, bez uszczerbku dla naszych pozostałych praw wynikających z niniejszych Warunków, będziemy mogli podjąć działania, które uznamy za stosowne, by zapobiec ich skutkom, w tym uniemożliwić ci dalszy dostęp do Strony i/lub Usług, zablokować dostęp do Strony i/lub Usług z komputerów korzystających z twojego adresu IP i/lub skierowanie sprawy do sądu.

Linki

Strona lub Usługi mogą zawierać linki do stron osób trzecich. Linki te są zapewniane wyłącznie dla twojej wygody i nie stanowią poparcia Modern Hire dla treści tych stron osób trzecich. Modern Hire nie ponosi odpowiedzialności za treści zalinkowanych stron osób trzecich i nie składa żadnych oświadczeń związanych z treściami na stronach osób trzecich lub ich prawdziwością. Jeśli wchodzisz na strony osób trzecich, czynisz to na własne ryzyko i zgodnie z ich warunkami użytkowania.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Prawem właściwym dla niniejszych Warunków będzie prawo Stanu Ohio (Stany Zjednoczone), bez względu na normy prawa kolizyjnego. Niniejszym bezwarunkowo i nieodwołalnie akceptujesz wyłączną jurysdykcję rzeczową i miejscową sądów stanowych i federalnych w Cleveland (Północny Okręg Stanu Ohio). Uzyskując dostęp i korzystając ze Strony i w zamian za Usługi oferowane na Stronie, akceptujesz to, że Modern Hire zapewnia ci dostęp do naszej Strony i Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami. W zamian za dostęp do Strony i Usług zgadzasz się nie pozywać Modern Hire w ramach pozwu zbiorowego lub dołączać do pozwów zbiorowych ani w inny sposób nie działać przeciwko Modern Hire w pozwach zbiorowych w zakresie twojego dostępu i użytkowania Strony i Usług. Ponadto, twój dostęp i wykorzystywanie Strony i Usług jako Kandydat są bezpłatne. Rozumiesz, że częścią ceny za dostęp i wykorzystywanie Strony i Usług jest zgoda na niniejsze Warunki, w tym niniejsze zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym. Jeśli nie zgadzasz się na jakąkolwiek część niniejszych Warunków, nie wchodź na Stronę lub Usługi i nie korzystaj z nich (lub zaprzestań wchodzenia lub korzystania z nich). Jednakże żadne z postanowień niniejszego akapitu nie ograniczają twojego prawa do wniesienia pozwu sądowego jako indywidualny powód, w tym pozwów do sądu ds. drobnych roszczeń, zgodnie z powyższymi wymogami dotyczącymi jurysdykcji sądowej.

Dane kontaktowe

Pytania związane ze wsparciem technicznym mogą być przekazywane Modern Hire na adres:

support@modernhire.com

 

Pytania związane z Warunkami mogą być przekazywane Modern Hire na adres:
Modern Hire, Inc.
3201 Enterprise Parkway, Suite 460
Cleveland, Ohio 44122
Nr telefonu:  800.451.1695
Email: legal@modernhire.com