HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Thông báo Quyền riêng tư (Privacy Vietnamese)

Thông báo Quyền riêng tư

Cập nhật gần nhất vào tháng 8 năm 2022

 

Giới thiệu về Chúng tôi

Thu thập và Xử lý Dữ liệu Cá nhân

Modern Hire trong vai trò Người xử lý

Modern Hire trong vai trò Người kiểm soát

Bên Thứ ba

Mục đích và Cơ sở Pháp lý của việc Xử lý

Dựa vào Lợi ích Chính đáng của Chúng tôi

Dựa vào sự Chấp thuận của Bạn

Rút lại sự Chấp thuận của Bạn; Từ chối Tiếp thị Trực tiếp

Tiết lộ và Chia sẻ Thông tin

Lưu giữ Thông tin

Các Quyền của Bạn

Bảo mật Dữ liệu

Cookie; Đèn hiệu; Công nghệ Theo dõi

Luật Bổ sung; Thay đổi

Quy tắc Bảo vệ Quyền riêng tư của Trẻ em Trên mạng (“COPPA”)

Thay đổi

Chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Phụ lục Luật Cụ thể cho Quốc gia

Phụ lục của Hoa Kỳ

Dành cho Cư dân của Illinois

Dành cho Cư dân của California

Phụ lục của EU/EEA

Phụ lục của Vương quốc Anh

Phụ lục của Canada

Phụ lục của Úc

Phụ lục của Malaysia

Phụ lục của Singapore

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Modern Hire, Inc.

Chi nhánh và Thông tin Liên hệ

Giới thiệu về Chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Modern Hire. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Thông báo Quyền riêng tư này (“Thông báo”) có hiệu lực kể từ ngày nêu trên và mô tả thực hành thu thập và tiết lộ dữ liệu của chúng tôi liên quan đến trang mạng và nền tảng ứng dụng của chúng tôi (trang mạng và nền tảng ứng dụng của chúng tôi được gọi chung trong Thông báo này là “Dịch vụ”). Modern Hire Inc., và các chi nhánh của Modern Hire Inc. (“Modern Hire”, “chúng tôi”) cung cấp Dịch vụ hỗ trợ hoàn thành các quy trình tiền tuyển dụng kết nối người xin việc, ứng viên và/hoặc người tìm việc (“(các) Ứng viên”) với nhà tuyển dụng, quản lý tuyển dụng và/hoặc người phỏng vấn bổ sung (“Nhà tuyển dụng”) thay mặt cho khách hàng của chúng tôi, nhà sử dụng lao động (“Nhà sử dụng lao động” hoặc “Khách hàng”). Dịch vụ cốt lõi của Modern Hire được cung cấp thông qua nền tảng ứng dụng trên đám mây, nhờ đó Nhà tuyển dụng và Ứng viên có thể tận dụng các giải pháp tiền tuyển dụng của chúng tôi để phỏng vấn kỹ thuật số/trực tuyến, lên lịch, và thẩm định tiền tuyển dụng và các tính năng khác.

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn thể hiện rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo này. Trong phạm vi được yêu cầu theo luật hiện hành và trừ khi bạn chọn không tham gia, bạn cũng chấp thuận cho phép chúng tôi thu thập, nhận, lưu trữ, xử lý và chuyển giao (gọi chung là “Xử lý”) Dữ liệu Cá nhân của bạn theo Thông báo này.

Dịch vụ của Modern Hire hỗ trợ các quy trình tiền tuyển dụng của Nhà sử dụng lao động, nhưng Modern Hire không tham gia hoặc ra quyết định liên quan đến quá trình phỏng vấn, thẩm định, đánh giá, lựa chọn hoặc tuyển dụng. Ứng viên, Nhà tuyển dụng và Nhà sử dụng lao động có thể được gọi chung trong Thông báo này là “Người dùng.”  Là một phần của Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi Xử lý dữ liệu của bạn mà có thể nhận dạng, hoặc có thể được sử dụng để giúp nhận dạng bạn (với tư cách Người dùng) (dữ liệu cá nhân có thể nhận dạng sau đây gọi là “Dữ liệu Cá nhân”). Trong khi chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho Thông báo này, xin lưu ý rằng dữ liệu cá nhân, thông tin cá nhân hoặc thông tin có thể nhận dạng cá nhân đều được sử dụng tùy thuộc vào luật hiện hành. Thông báo này mô tả các loại Dữ liệu Cá nhân cũng như các mục đích mà chúng tôi Xử lý loại Dữ liệu Cá nhân đó.

Modern Hire có trụ sở chính tại Hoa Kỳ và có các chi nhánh, Khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba trên khắp thế giới. Địa chỉ chính của chúng tôi và địa điểm của các chi nhánh của chúng tôi được ghi ở cuối Thông báo này.

Thông báo này mô tả cách chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, truy cập các trang mạng của chúng tôi và truy cập các trang truyền thông xã hội của chúng tôi. Thông báo này cũng mô tả các quyền của bạn liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn. Thông tin thêm về các quyền của bạn và cách thực hiện các quyền này, được nêu trong phần “Các Quyền của Bạn” bên dưới.

Thu thập và Xử lý Dữ liệu Cá nhân

Tùy thuộc vào cách chúng tôi nhận Dữ liệu Cá nhân của bạn và cho mục đích mà bạn hoặc Nhà sử dụng lao động cung cấp dữ liệu, chúng tôi có thể đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu (“Người kiểm soát“) xác định mục đích và phương thức Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc chúng tôi có thể đóng vai trò người xử lý dữ liệu (“Người xử lý“) Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn thay mặt cho Khách hàng của chúng tôi (tức là Người kiểm soát). Chúng tôi lường trước rằng hầu hết, nếu không phải là tất cả thời gian, chúng tôi sẽ đóng vai trò Người xử lý đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Modern Hire trong vai trò Người xử lý

Hoạt động kinh doanh của Modern Hire dựa trên việc đóng vai trò Người xử lý Dữ liệu Cá nhân thông qua việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi thay mặt cho Khách hàng (tức là Nhà sử dụng lao động) và Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo hướng dẫn của họ. Khách hàng của chúng tôi thường là Người kiểm soát Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi Xử lý. Với tư cách là Người kiểm soát, Khách hàng của chúng tôi xác định các mục đích mà Dữ liệu Cá nhân thu được thông qua Dịch vụ của chúng tôi được Xử lý, và Khách hàng có nghĩa vụ xác định cơ sở pháp lý cho phép việc Xử lý của chúng tôi. Các tuyên bố về quyền riêng tư của Khách hàng của chúng tôi có thể có thêm chi tiết về hoạt động của họ. Tùy thuộc vào khu vực pháp lý mà chúng tôi hoạt động, thuật ngữ “Người xử lý” và “Người kiểm soát” có thể có các tên gọi khác nhau, nhưng khái niệm đằng sau thuật ngữ này là nhất quán. Ví dụ như theo một số quy định, Người xử lý có thể được gọi là “nhà cung cấp dịch vụ” hoặc thuật ngữ khác và Người kiểm soát có thể được gọi là “doanh nghiệp” hoặc thuật ngữ khác. Để cho đơn giản, chúng tôi sử dụng thuật ngữ Người xử lý/Người kiểm soát trong toàn bộ Thông báo này.

Modern Hire không có ý định xử lý các loại dữ liệu nhạy cảm như thông tin sức khỏe, ý kiến chính trị, tín ngưỡng tôn giáo, số an sinh xã hội, ngày sinh, số bằng lái và/hoặc thông tin tài chính, và Dịch vụ của chúng tôi không có ý định lưu trữ loại dữ liệu này. Modern Hire có thể tình cờ Xử lý thông tin liên quan đến giới tính, chủng tộc, hoặc dân tộc của Người dùng nếu các đặc điểm này lọt vào hoặc có thể được suy ra bằng video, nhưng các đặc điểm này không có vai trò gì trong cách cung cấp Dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, Dịch vụ của chúng tôi không phân tích hoặc đo lường các đặc điểm khuôn mặt, nét mặt, chuyển động mắt hoặc giọng nói cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhận dạng. Bạn cũng có thể tải thông tin mà có thể chứa dữ liệu nhạy cảm lên Dịch vụ của chúng tôi; chúng tôi không dự kiến được yêu cầu Xử lý dữ liệu nhạy cảm này như một phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Trong trường hợp bạn chọn cung cấp bất kỳ thông tin nào có được thông qua bản ghi (tức là video hoặc ghi âm), chúng tôi không sử dụng các bản ghi đó cho mục đích nhận dạng (tức là chúng không được phân tích hoặc xử lý bằng phương thức kỹ thuật số thành vết giọng nói hoặc tệp nhận dạng khuôn mặt) và do đó không coi những bản ghi này là dữ liệu sinh trắc học như được định nghĩa trong hoặc được áp dụng một số luật. Tuy nhiên, chúng tôi coi Dữ liệu Cá nhân của bạn là bí mật ngay cả khi dữ liệu không đáp ứng định nghĩa theo luật hiện hành về nghĩa vụ bổ sung về quyền riêng tư dữ liệu. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào nếu có thắc mắc về Dữ liệu Cá nhân của mình và việc chúng tôi Xử lý dữ liệu này thông qua Thông tin Liên hệ bên dưới.

Modern Hire trong vai trò Người kiểm soát

Ngoài Dịch vụ, chúng tôi cung cấp cho Khách hàng, chúng tôi đóng vai trò Người kiểm soát khi bạn truy cập Trang mạng của chúng tôi hoặc tương tác với các trang truyền thông xã hội của chúng tôi. Khi điều này xảy ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin sau:

 • Địa chỉ IP
 • ID Cookie
 • Thông tin sử dụng và thông tin trình duyệt
 • Nội dung bạn tương tác

Nếu bạn yêu cầu bản demo cho Dịch vụ của chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ thu thập:

 • Tên
 • Họ
 • Số Điện thoại
 • Địa chỉ Email
 • Phòng ban
 • Tên Công ty và thông tin về công ty của bạn

Modern Hire cũng có thể thu thập thông tin phi cá nhân và/hoặc ẩn danh mà chúng tôi có quyền sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm theo cách tổng hợp. Ví dụ như chúng tôi có thể thu thập thông tin liên quan đến hệ thống để sử dụng cho mục đích quản trị hệ thống, giúp chẩn đoán sự cố, giám sát các dạng lưu lượng truy cập, xác định Dịch vụ nào được sử dụng thường xuyên nhất và thẩm định cách sử dụng trang web. Trong trường hợp dữ liệu được ẩn danh hoặc khử nhận dạng, dữ liệu đó không còn nhận dạng được bạn và không còn là Dữ liệu Cá nhân nữa.

Bên Thứ ba

Khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi thông qua bất kỳ trang mạng đồng thương hiệu hoặc trang web được liên kết nào (cho dù thông qua Nhà sử dụng lao động hay cách khác), Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được tiết lộ cho Modern Hire và/hoặc Nhà sử dụng lao động liên quan nếu có. Trong trường hợp đó, việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân đó của Nhà sử dụng lao động sẽ tuân theo chính sách quyền riêng tư của Khách hàng đó, và Modern Hire không chịu trách nhiệm cũng như không tuân theo chính sách của Khách hàng đó về việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của họ. Theo đó, Modern Hire khuyến khích bạn xem xét chính sách và thực hành về quyền riêng tư của bất kỳ Nhà sử dụng lao động liên quan và bên thứ ba nào khác trước khi bạn cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho họ.

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các liên kết này được cung cấp chỉ để thuận tiện cho bạn và Modern Hire không chịu trách nhiệm cho chính sách, thực hành quyền riêng tư, hoặc nội dung của các trang web thuộc sở hữu của người khác mà bạn có thể liên kết đến hoặc có thể được liên kết từ Dịch vụ. Chúng tôi đề nghị bạn xem xét chính sách quyền riêng tư và các điều khoản và điều kiện của các trang web này để bạn hiểu cách các trang web này thu thập, sử dụng, và chia sẻ thông tin của bạn. Thông báo này chỉ áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập từ Dịch vụ của mình.

Mục đích và Cơ sở Pháp lý của việc Xử lý

Modern Hire thu thập thông tin Người dùng để cung cấp các Dịch vụ sau:

Để hoàn thành hợp đồng, hoặc thực hiện các bước được liên kết với hợp đồng. Điều này có liên quan khi bạn liên hệ với chúng tôi để nhận Dịch vụ. Quá trình này bao gồm:

 • Lập tài khoản.
 • Xác minh danh tính của bạn.
 • Giao tiếp với bạn.
 • Cung cấp dịch vụ khách hàng.

Dựa vào Lợi ích Chính đáng của Chúng tôi

Chúng tôi đã thực hiện các kiểm tra cân bằng cho toàn bộ quy trình Xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thực hiện trên cơ sở lợi ích chính đáng của chúng tôi hoặc lợi ích chính đáng của Khách hàng mà chúng tôi mô tả bên dưới. Bạn có thể nhận thông tin về bất kỳ kiểm tra cân bằng nào của chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi qua Thông tin Liên hệ bên dưới.

Theo yêu cầu của Modern Hire để tiến hành kinh doanh và theo đuổi lợi ích chính đáng của chúng tôi, cụ thể là:

 • Gửi thông tin mà Modern Hire tin rằng Người dùng có thể thấy hữu ích.
 • Đôi khi liên hệ với Người dùng cho mục đích nghiên cứu ứng dụng.
 • Tùy chỉnh Dịch vụ.
 • Giám sát việc sử dụng các trang mạng và Dịch vụ trực tuyến của chúng tôi và cải thiện sản phẩm của chúng tôi.
 • Cung cấp sản phẩm và Dịch vụ bạn đã yêu cầu.
 • Trả lời bất kỳ nhận xét hoặc khiếu nại nào mà bạn có thể gửi cho chúng tôi.
 • Sử dụng Dữ liệu Cá nhân khi cần liên quan đến mục đích khiếu nại pháp lý, tuân thủ, điều tra và quản lý cũng như theo yêu cầu của pháp luật.

Dựa vào sự Chấp thuận của Bạn

Trường hợp bạn chấp thuận cho phép chúng tôi:

 • Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin tiếp thị trực tiếp liên quan đến sản phẩm và Dịch vụ liên quan của chúng tôi, hoặc sản phẩm và Dịch vụ khác do chúng tôi, các chi nhánh và các đối tác được lựa chọn cẩn thận của chúng tôi cung cấp.
 • Chúng tôi đặt cookie và sử dụng các công nghệ tương tự theo phần bên dưới có tiêu đề “Cookie, Đèn hiệu; Công nghệ Theo dõi” và thông tin được cung cấp cho bạn khi sử dụng các công nghệ đó.
 • Trong các trường hợp khác khi chúng tôi yêu cầu bạn chấp thuận, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích mà chúng tôi giải thích tại thời điểm đó.

Với các mục đích mà pháp luật yêu cầu:

 • Chúng tôi có quyền sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn khi cần để đáp ứng các yêu cầu của chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật đang tiến hành điều tra.

Rút lại sự Chấp thuận của Bạn; Từ chối Tiếp thị Trực tiếp

Trong bất cứ trường hợp nào chúng tôi dựa vào sự chấp thuận của bạn, bạn sẽ luôn có quyền rút lại sự chấp thuận đó. Xin lưu ý rằng quyết định rút lại sự chấp thuận như vậy sẽ được áp dụng cho bất kỳ mục đích sử dụng nào trong hiện tại hoặc tương lai, mặc dù chúng tôi có thể có cơ sở pháp lý khác để Xử lý và/hoặc lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích khác, chẳng hạn như các mục đích nêu trên. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chọn gửi cho bạn thông tin tiếp thị trực tiếp mà không cần được bạn chấp thuận, chẳng hạn như khi chúng tôi dựa vào lợi ích chính đáng của mình. Bạn có quyền chọn không nhận thông tin tiếp thị trực tiếp bất kỳ lúc nào. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách làm theo hướng dẫn trong thông tin của tin nhắn điện tử, hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo Thông tin Liên hệ bên dưới.

Tiết lộ và Chia sẻ Thông tin

Khi được luật pháp cho phép và trừ khi bạn đã chọn từ chối, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các công ty liên kết của Modern Hire để tiếp thị, truyền thông, và hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi.

Modern Hire sẽ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo các cách sau:

 • Nếu bạn là Ứng viên – với Nhà sử dụng lao động và Nhà tuyển dụng.
 • Nếu bạn là Nhà tuyển dụng – với Nhà sử dụng lao động.
 • Nếu bạn là Nhà sử dụng lao động – với Nhà tuyển dụng, để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu Cá nhân cũng sẽ được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nhất định, họ sẽ xử lý dữ liệu đó thay mặt cho Modern Hire cho các mục đích xác định ở trên. Cụ thể là chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nhất định cho mục đích (và cả các mục đích khác nữa) làm máy chủ, bảo trì, và xử lý âm thanh/hình ảnh trang mạng.

Khi chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba như vậy để thay mặt cho chúng tôi, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi đã ký kết các thỏa thuận thích hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Modern Hire cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân và/hoặc thông tin ẩn danh tổng hợp cho các doanh nghiệp, bộ phận, và đơn vị có liên kết với Modern Hire.

Nếu một ngành nghề kinh doanh hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh của Modern Hire, hoặc một phần đáng kể trong đó, được mua lại hoặc chuyển nhượng, bất kể bằng cách sáp nhập, hợp nhất hay mua một phần tài sản đáng kể, Modern Hire có thể tiết lộ và chuyển giao Dữ liệu Cá nhân của bạn cho pháp nhân mua lại. Modern Hire cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba khi chúng tôi tin rằng, với thiện ý và tùy ý của chúng tôi, việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để (a) thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện Dịch vụ; (b) tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định; (c) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi, người dùng của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác; hoặc (d) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia. Modern Hire cũng có thể tùy ý sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin ẩn danh và/hoặc tổng hợp, bao gồm cho Khách hàng, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, công ty quảng cáo, nhà đầu tư, người mua tiềm năng và các bên thứ ba khác.

Lưu giữ Thông tin

Modern Hire sẽ không lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết để thực hiện các mục đích mà dữ liệu được Xử lý, cho dù mục đích đó được ghi rõ trong hợp đồng hay theo yêu cầu của luật hoặc quy định hiện hành. Khi đóng vai trò là Người xử lý, việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Ứng viên được thiết lập theo hợp đồng giữa Modern Hire và Nhà sử dụng lao động.

Trong trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu đăng ký của bạn, chúng tôi thực hiện việc này miễn là bạn là Người dùng đang hoạt động của Dịch vụ của chúng tôi và tuân thủ các chính sách lưu giữ hồ sơ của chúng tôi sau đó.

Trong trường hợp chúng tôi Xử lý Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích tiếp thị hoặc với sự chấp thuận của bạn, chúng tôi có quyền Xử lý Dữ liệu Cá nhân đó cho đến khi bạn hủy bỏ sự chấp thuận của mình hoặc yêu cầu chúng tôi ngừng hoạt động này (ví dụ như để thúc đẩy mục đích tiếp thị). Trong trường hợp luật pháp yêu cầu hoặc cho phép làm vậy, chúng tôi cũng lưu hồ sơ về việc bạn đã yêu cầu chúng tôi không gửi cho bạn thông tin tiếp thị trực tiếp hoặc Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn để chúng tôi có thể tôn trọng yêu cầu của bạn trong tương lai.

Các Quyền của Bạn

Tùy thuộc vào nơi bạn cư trú, bạn có thể có các quyền nhất định liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của mình, ví dụ như:

 • Quyền được thông báo về việc chúng tôi Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 • Được truy cập bản sao Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 • Được yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 • Được yêu cầu chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 • Được hạn chế hoặc phản đối việc chúng tôi Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn; và
 • Được yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Bạn cũng có thể có quyền phản đối quy trình ra quyết định tự động, nếu có.

Bạn có thể yêu cầu bất kỳ quyền nào mà bạn tin rằng bạn có thể có (xem thêm Phụ lục Luật Cụ thể cho Quốc gia) bằng cách liên hệ với chúng tôi theo Thông tin Liên hệ bên dưới.

Nếu bạn cho rằng đã có vi phạm Dữ liệu Cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi hoặc bạn có thể khiếu nại với cơ quan quản lý tại quốc gia nơi bạn sống, làm việc, hoặc cho rằng đã có vi phạm Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Vui lòng gửi bất kỳ yêu cầu nào cho chúng tôi theo Thông tin Liên hệ bên dưới.

Chúng tôi không bán Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ ai, và chúng tôi không chia sẻ hoặc chuyển dữ liệu này cho bất kỳ ai trừ trường hợp cần thiết để chúng tôi cung cấp Dịch vụ của mình và được luật hiện hành cho phép.

Chúng tôi đề nghị bạn liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được nêu trong Thông tin Liên hệ bên dưới để thảo luận về bất kỳ lo ngại hoặc vấn đề nào bạn có thể có liên quan đến việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Bảo mật Dữ liệu

Modern Hire đã áp dụng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật thích hợp để ngăn ngừa Dữ liệu Cá nhân vô tình bị mất, sử dụng hoặc truy cập trái phép. Khi thích hợp, chúng tôi ký Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu với Khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để nêu chi tiết cụ thể hơn về các biện pháp bảo vệ dữ liệu được áp dụng. Chúng tôi có chứng chỉ ISO 27001 và tuân thủ SOC2 Loại 2. Có thể xem thêm thông tin về cam kết bảo mật của chúng tôi tại

Cookie; Đèn hiệu; Công nghệ Theo dõi

Modern Hire sử dụng “cookie”, “đèn hiệu web” và công nghệ tương tự để thuận tiện cho Người dùng và để nâng cao trải nghiệm Người dùng khi sử dụng Dịch vụ. Cookie là một tệp văn bản nhỏ được máy chủ trang web ghi lại tạm thời hoặc liên tục trên ổ cứng tùy thuộc vào cách sử dụng, cookie cho phép chúng tôi nhận ra bạn mà không cần bạn đăng nhập lại khi sử dụng Dịch vụ. Đèn hiệu web là đồ họa được thiết kế để thu thập thông tin nhật ký web như các trang đã xem, hoặc tin nhắn đã mở. Bằng cách dựa vào cookie, đèn hiệu web, và công nghệ tương tự, Modern Hire có thể cung cấp Dịch vụ hiệu quả hơn được cá nhân hóa hơn cho từng người dùng. Ngoài ra, các công nghệ này có thể cho phép Modern Hire giám sát các dạng lưu lượng truy cập, cách sử dụng Dịch vụ, và thông tin phiên làm việc để làm cho Dịch vụ hữu ích hơn.

Modern Hire sử dụng các Cookie sau cho các mục đích sau:

Danh mục cookie
Cookie cần thiết. Các cookie này là cần thiết để trang mạng hoạt động.
Cookie phân tích. Các cookie này giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng trang mạng để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ.

 

Cookie chức năng. Các cookie này cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện (chẳng hạn như ngôn ngữ của bạn hoặc khu vực bạn đang ở) và cung cấp các tính năng nâng cao, cá nhân hơn.

Luật Bổ sung; Thay đổi

Quy tắc Bảo vệ Quyền riêng tư của Trẻ em Trên mạng (“COPPA”)

Chúng tôi không thu thập một cách cố ý hoặc cụ thể Dữ liệu Cá nhân từ người dùng dưới 16 tuổi. Chúng tôi không cho phép người dùng dưới 16 tuổi sử dụng Dịch vụ. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu bạn tin rằng một trẻ em dưới 13 tuổi đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Thay đổi

Modern Hire có quyền thay đổi Thông báo này bất kỳ lúc nào. Cụ thể là chúng tôi có thể sửa đổi Thông báo này để phản ánh thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng, hoặc tiết lộ thông tin, hoặc để phản ánh thay đổi trong luật, quy định về quyền riêng tư, và/hoặc tiêu chuẩn ngành. Chúng tôi đề nghị Người dùng xem xét Thông báo này khi truy cập Dịch vụ. Trong trường hợp có thay đổi ảnh hưởng đáng kể đến cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

Chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Khi Modern Hire chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn từ quốc gia này sang quốc gia khác, Modern Hire sẽ đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ tối thiểu ở tiêu chuẩn tương tự như tiêu chuẩn được yêu cầu ở quốc gia ban đầu. Ví dụ như chúng tôi sẽ đảm bảo rằng có thỏa thuận pháp lý thích đáng áp dụng cho việc chuyển dữ liệu.  Chúng tôi thực hiện thêm các bước cụ thể liên quan đến việc chuyển Dữ liệu Cá nhân từ quốc gia này sang quốc gia khác khi luật hiện hành yêu cầu làm như vậy; xem Phụ lục Luật Cụ thể cho Quốc gia để biết ví dụ.

Phụ lục Luật Cụ thể cho Quốc gia

Tùy thuộc vào nơi bạn cư trú, một hoặc nhiều Phụ lục Luật Cụ thể cho Quốc gia (và/hoặc Khu vực và/hoặc Tiểu bang) sau có thể áp dụng cho bạn ngoài các điều khoản được nêu trong Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi. Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa trong Phụ lục Luật Cụ thể cho Quốc gia có ý nghĩa giống như ý nghĩa của các thuật ngữ đó trong Thông báo Quyền riêng tư.

Vui lòng xem xét Phụ lục Luật Cụ thể cho Quốc gia để biết thêm các điều cần cân nhắc có thể áp dụng cho bạn tùy thuộc vào luật của nơi bạn sống.

Phụ lục của Hoa Kỳ

Dành cho Cư dân của Illinois

          Phụ lục của EU/EEA

          Phụ lục của Vương quốc Anh

          Phụ lục của Canada

          Phụ lục của Úc

          Phụ lục của Malaysia

Thông tin Liên hệ

Nếu có thắc mắc về kỹ thuật, vui lòng liên hệ với

Để thực hiện các quyền của bạn, đặt câu hỏi về thực hành quyền riêng tư của chúng tôi, hoặc nộp khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

Email:

 

Chi nhánh và Thông tin Liên hệ

HOA KỲ

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

HOA KỲ

ĐT: (877) 451-1659

info@modernhire.com

CHÂU ÂU

Modern Hire Europe Limited

europe@modernhire.com

CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Modern Hire Asia Pacific Pte Ltd.

asiapacific@modernhire.com

ÚC

Modern Hire Australia Pty Ltd.

australia@modernhire.com

VƯƠNG QUỐC ANH

Modern Hire UK Limited

uk@modernhire.com

PHÁP

Modern Hire France SAS

europe@modernhire.com