HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Sự chấp thuận và/hoặc Cơ sở Hợp pháp để Thu thập và Xử lý Dữ liệu Cá nhân (Consent Vietnamese)

Sự chấp thuận và/hoặc Cơ sở Hợp pháp để Thu thập và Xử lý Dữ liệu Cá nhân

Cập nhật Gần nhất vào tháng 8 năm 2022

Nền tảng ứng dụng này (“Nền tảng”) được điều hành bởi Modern Hire Inc. (“Modern Hire“chúng tôi”) để hỗ trợ hoàn thành các quy trình tiền tuyển dụng được cung cấp cho khách hàng của chúng tôi (tức là nhà sử dụng lao động) (không phân biệt “Khách hàng” hoặc “Nhà sử dụng lao động”) như một phần của “Dịch vụ” của chúng tôi. Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn ở thẩm định tiền tuyển dụng, phỏng vấn kỹ thuật số/trực tuyến, lên lịch và/hoặc hoạt động tiền tuyển dụng khác cho người xin việc, ứng viên và/hoặc người tìm việc (gọi chung là “(các) Ứng viên” hoặc “bạn”) bằng cách kết nối họ với nhà tuyển dụng, quản lý tuyển dụng và/hoặc người phỏng vấn bổ sung (gọi chung là “Nhà tuyển dụng”). Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ các quy trình tiền tuyển dụng của Nhà sử dụng lao động, nhưng Modern Hire không tham gia hoặc đưa ra quyết định liên quan đến quá trình phỏng vấn, thẩm định, đánh giá, lựa chọn hoặc tuyển dụng Ứng viên. Các cá nhân truy cập và sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ, bao gồm Ứng viên, Nhà tuyển dụng và Nhà sử dụng lao động, ở đây có thể được gọi chung là “Người dùng.”

 

Pháp nhân chịu trách nhiệm cho bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào (như được định nghĩa bên dưới) được Xử lý (như được định nghĩa bên dưới) trong quá trình sử dụng Nền tảng và Dịch vụ cho cả Ứng viên và Nhà tuyển dụng là pháp nhân mà Ứng viên đã nộp đơn xin việc như được chỉ định trong đăng tin tuyển dụng tương ứng hoặc pháp nhân mà thông qua đó Ứng viên hoặc Nhà tuyển dụng truy cập vào Nền tảng (tức là Khách hàng của chúng tôi/Nhà sử dụng lao động và “Người kiểm soát Dữ liệu”). Chúng tôi thu thập, sử dụng và chuyển giao (gọi chung là “Xử lý”) Dữ liệu Cá nhân với tư cách là “Người xử lý Dữ liệu” theo chỉ đạo của Người kiểm soát Dữ liệu.

 

Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân theo Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi và các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bao gồm cả khi có thể áp dụng và ví dụ như Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (dành cho Người dùng ở Liên minh Châu Âu), Đạo luật Quyền riêng tư của Úc (dành cho Người dùng ở Úc), Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng California (dành cho Người dùng ở California).  Thông tin chi tiết về các quyền cụ thể mà bạn có theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành được nêu rõ thêm trong Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi và Phụ lục Luật Cụ thể cho Quốc gia liên quan. Theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có thể được yêu cầu chấp thuận cho phép sử dụng Dữ liệu Cá nhân nhất định và trong một số trường hợp, Người kiểm soát Dữ liệu (tức là Khách hàng của chúng tôi) và Người xử lý Dữ liệu của họ (tức là Modern Hire) có thể có cơ sở hợp pháp để sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn mà không cần được chấp thuận rõ ràng.

 

Khi sử dụng Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi, tất cả dữ liệu cá nhân được cung cấp bởi hoặc thu thập từ bạn với tư cách Người dùng, có thể bao gồm câu trả lời của bạn cho phỏng vấn và/hoặc thẩm định kỹ thuật số/trực tuyến được thu thập qua video và/hoặc bản ghi âm, tin nhắn văn bản SMS và/hoặc trả lời câu hỏi, và có thể dưới dạng trắc nghiệm hoặc văn bản (gọi chung là “Dữ liệu Cá nhân”) được xử lý và lưu trữ bằng phương thức kỹ thuật số theo chính sách lưu giữ dữ liệu và Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi, cũng như bất kỳ chính sách quyền riêng tư hiện hành nào của Khách hàng.

 

Xin lưu ý rằng bất kỳ bản ghi nào (tức là video và/hoặc âm thanh) mà bạn cung cấp thông qua Dịch vụ của chúng tôi KHÔNG được sử dụng cho mục đích nhận dạng (tức là chúng không được phân tích hoặc xử lý bằng phương thức kỹ thuật số thành vết giọng nói hoặc tệp nhận dạng khuôn mặt). Nói cách khác, cả Nền tảng và Dịch vụ đều không phân tích các đặc điểm khuôn mặt, nét mặt, chuyển động mắt, hoặc giọng nói của bạn cho bất kỳ mục đích nào, kể cả để nhận dạng, và do đó Modern Hire không coi những bản ghi này là dữ liệu sinh trắc học như được định nghĩa trong hoặc được áp dụng bất kỳ quy định bảo vệ thông tin sinh trắc học nào. Modern Hire có thể chuyển đổi Dữ liệu Cá nhân thô từ các bản ghi thành định dạng văn bản cho mục đích cung cấp Dịch vụ. Khách hàng của chúng tôi với tư cách Người kiểm soát Dữ liệu sẽ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân.

 

Chúng tôi tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành tức là chúng tôi tuân thủ theo yêu cầu liên quan đến việc Xử lý bất kỳ bản ghi nào như vậy. Trong trường hợp chính bản ghi phải được xem như là được áp dụng luật sinh trắc học hoặc luật bảo vệ dữ liệu hiện hành khác (ngay cả khi không được sử dụng cho mục đích nhận dạng), thì bạn với tư cách Người dùng có thể có các quyền sau: quyền được biết rằng các bản ghi được thu thập và lưu trữ khi cần để phiên âm và đánh giá trả lời của bạn; rằng các bản ghi sẽ bị xóa theo chính sách lưu giữ dữ liệu thông thường của chúng tôi và khi cần để tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành; và khi bạn sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thu thập qua video và/hoặc bản ghi âm tức là bạn thừa nhận (với tư cách Người dùng) đã nhận được thông tin liên quan đến việc thu thập và sử dụng các bản ghi như được mô tả ở đây. Bạn có thể tham khảo Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi và Phụ lục Luật Cụ thể cho Quốc gia liên quan để biết thêm thông tin cụ thể (ví dụ như Đạo luật Bảo vệ Thông tin Sinh trắc học của Illinois).

 

Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể bao gồm dữ liệu như tên, họ, địa chỉ email và/hoặc số điện thoại di động của bạn. Dịch vụ của chúng tôi không yêu cầu bất kỳ thông tin nhạy cảm nào, như được định nghĩa trong luật bảo vệ dữ liệu hiện hành (ví dụ như chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, ý kiến ​​chính trị, niềm tin tôn giáo, v.v.).  Chúng tôi thường thu thập Dữ liệu Cá nhân trực tiếp từ bạn (với tư cách Người dùng), dữ liệu này có thể bao gồm dữ liệu nhạy cảm, ví dụ như bản ghi video có thể có thông tin mà từ đó có thể suy ra giới tính, chủng tộc hoặc dân tộc, nhưng chúng tôi không sử dụng dữ liệu này cho các mục đích của Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi Xử lý Dữ liệu Cá nhân khi cần để cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng của chúng tôi. Dữ liệu Cá nhân của bạn (bao gồm bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào) sẽ được xử lý theo Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi, bao gồm Phụ lục Luật Cụ thể cho Quốc gia liên quan.

 

Tùy thuộc vào luật bảo vệ dữ liệu nào có thể áp dụng cho bạn (với tư cách Người dùng) (vui lòng xem Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi và Phụ lục Luật Cụ thể cho Quốc gia liên quan để biết thêm chi tiết), nếu bạn cung cấp địa chỉ email cho chúng tôi trong yêu cầu cung cấp thông tin, để thực hiện các quyền của bạn liên quan đến Dữ liệu Cá nhân, hoặc cho một mục đích khác thig tức là bạn chọn trên cơ sở chủ động nhận thông tin trong trường hợp được yêu cầu theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành (chẳng hạn như Luật Chống Thư rác của Canada), để cho phép chúng tôi liên lạc với bạn qua email. Bạn có thể chọn từ chối nhận thêm thông tin qua email từ chúng tôi bất cứ lúc nào.

 

Chúng tôi cũng có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo và/hoặc quy trình ra quyết định tự động để đánh giá Dữ liệu Cá nhân của bạn. Khi được sử dụng, quy trình ra quyết định tự động và/hoặc trí tuệ nhân tạo không đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên trả lời của bạn, mà thay vào đó cung cấp điểm số hoặc điểm số đề xuất mà nhóm tuyển dụng của Khách hàng của chúng tôi có thể sử dụng để hỗ trợ cân nhắc trả lời của bạn. Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ các quy trình tiền tuyển dụng của Nhà sử dụng lao động, nhưng Modern Hire không tham gia hoặc ra quyết định liên quan đến quá trình phỏng vấn, thẩm định, đánh giá, lựa chọn hoặc tuyển dụng Ứng viên. Thông tin chi tiết bổ sung về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo được ghi trong biểu mẫu chấp thuận “Trí tuệ Nhân tạo được sử dụng như thế nào để giảm sự thiên vị trong quá trình tuyển dụng?”, biểu mẫu này sẽ được hiển thị cho bạn trước phần của Nền tảng sẽ sử dụng quy trình ra quyết định như vậy.

 

Như đã ghi trong Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi, chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nhất định, bao gồm cả nhà cung cấp máy chủ lưu trữ dữ liệu của chúng tôi (“DHP”) làm người xử lý phụ. Chúng tôi cũng tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác, như được nêu chi tiết trong Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi. Các trung tâm dữ liệu của DHP và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác của chúng tôi có thể ở một quốc gia khác nơi bạn không cư trú.  Trong những trường hợp như vậy, Khách hàng của chúng tôi (tức là Người kiểm soát dữ liệu) và Modern Hire sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo có mức độ bảo vệ dữ liệu thích đáng sao cho tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành (ví dụ như Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn của EU theo GDPR là một trong những cách làm như vậy).

 

Bạn có thể hủy bỏ sự chấp thuận cho phép xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ . Khi nhận được yêu cầu hủy bỏ sự chấp thuận, chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với Người kiểm soát Dữ liệu và, nếu được Người kiểm soát Dữ liệu phê duyệt, xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn theo yêu cầu, trừ khi được yêu cầu lưu giữ theo pháp luật hoặc quy định lưu giữ hồ sơ của chúng tôi như đã ghi trong chính sách lưu giữ dữ liệu tiêu chuẩn của chúng tôi. Nếu chúng tôi không thể xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn, Modern Hire hoặc Người kiểm soát Dữ liệu sẽ thông báo cho bạn (với tư cách Người dùng) về lý do lưu giữ này.

 

Nếu bạn không chấp thuận hoặc hủy bỏ sự chấp thuận của bạn cho phép chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ tính năng của Nền tảng và/hoặc nhận được toàn bộ lợi ích của Dịch vụ của chúng tôi. Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi có thông tin về cách bạn (với tư cách Người dùng) có thể yêu cầu truy cập và chỉnh sửa Dữ liệu của bạn, cách Người dùng có thể khiếu nại về vi phạm luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và cách chúng tôi (hoặc Khách hàng của chúng tôi với tư cách Người kiểm soát Dữ liệu) sẽ giải quyết khiếu nại này. Các quyền cá nhân bổ sung mà bạn (với tư cách Người dùng) có thể có theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cũng được nêu chi tiết trong Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi và Phụ lục Luật Cụ thể cho Quốc gia liên quan. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác liên quan đến sự Chấp thuận này.

 

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo vệ ở mức cao nhất có thể. Tất cả Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi Xử lý trong bối cảnh cung cấp Dịch vụ của chúng tôi được bảo vệ chống lại truy cập và thao túng trái phép thông qua các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp và tuân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

 

Khi nhấp vào CHẤP NHẬN bên dưới, bạn xác nhận: Tôi chấp thuận cho phép Modern Hire xử lý Dữ liệu Cá nhân của tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu nhạy cảm hoặc việc sử dụng các bản ghi, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc quy trình ra quyết định tự động, và quyền liên hệ với tôi (với tư cách Người dùng) bằng thư điện tử nếu tôi cung cấp địa chỉ email, mỗi việc cho các mục đích được mô tả ở trên và có thể được nêu rõ thêm trong Thông báo Quyền riêng tư của Modern Hire và Phụ lục Luật Cụ thể cho Quốc gia liên quan để tôi (với tư cách Người dùng) truy cập và sử dụng Nền tảng và Dịch vụ của Modern Hire.