HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Sekretesspolicy (Privacy Swedish)

Sekretesspolicy

Senast uppdaterat augusti 2022

 

OM OSS

INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Modern Hire som personuppgiftsbiträde

Modern Hire som personuppgiftsansvarig

TREJDE PARTER

SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

Hur vi förlitar oss på våra berättigade intressen

Hur vi förlitar oss på ditt samtycke

Hur du återkallar ditt samtycke; Hur du motsätter dig direkt marknadsföring

OFFENTLIGGÖRANDE OCH DELNING AV UPPGIFTER

LAGRING AV UPPGIFTER

DINA RÄTTIGHETER

DATASÄKERHET

Cookies; webbfyrar, spårningsteknik

YTTERLIGARE LAGAR; ÄNDRINGAR

Children’s Online Privacy Protection Rule (“COPPA”)

Ändringar

Landspecifika lagtillägg

Överföring av dina personuppgifter

KONTAKTUPPGIFTER

Modern Hire, Inc.

Anslutna företag och kontaktuppgifter

Om oss

Välkommen till Modern Hire. Vi åtar oss att skydda din integritet. Denna sekretesspolicy (“Policy”) träder ikraft på det datum som anges ovan och beskriver vår praxis för insamling och offentliggörande av dina personuppgifter i samband med vår webbplats och vår app-plattform och kallas gemensamt för “Tjänsterna”) i detta meddelande. Modern Hire Inc., och dess närstående företag (“Modern Hire,” “vi,” “oss,” och “vår”) erbjuder tjänster som underlättar genomförandet av föranställningsprocesser som ansluter kandidater och/eller jobbsökande (“Kandidat(er)”) med rekryterare, anställningschefer och/eller andra intervjuansvariga (“Rekryterare”) som agerar på uppdrag av våra kunder, arbetsgivarna (“Arbetsgivare” eller “Kunder”). Modern Hires kärntjänster levereras via en molnbaserad app-plattform där rekryterare och kandidater kan använda våra föranställningslösningar för digitala/virtuella intervjuer, schemaläggning och föranställningsutvärderingar, och andra funktioner.

Genom att använda våra tjänster bekräftar du att du har läst igenom och förstår denna Policy. I den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och om du inte väljer bort det, ger du även ditt samtycke till att vi samlar in, tar emot, lagrar, behandlar och överför (gemensamt “Behandlar” eller “Behandla”) dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

Modern Hires tjänster underlättar arbetsgivares föranställningsprocesser men  Modern Hire deltar inte i eller tar på något sätt några beslut under intervjuer, bedömningar, utvärderingar, urval eller anställningsprocesser. Kandidater, rekryterare och arbetsgivare kan i denna policy kallas för “Användare.”  Som en del av våra tjänster behandlar vi dina uppgifter som kan identifiera, eller kan användas för att hjälpa till att identifiera dig som användare  (sådana identifierbara personuppgifter kallas nedan för “Personuppgifter”). Observera att fastän vi använder termen personuppgifter kan även termerna personliga data, personlig information och personligt identifierande information användas, beroende på tillämplig lag. Denna policy beskriver typerna av personuppgifter samt i vilka syften vi behandlar dem.

Modern Hire har sitt säte i USA med närstående företag, kunder och tredjepartsleverantörer runtom i världen. Vår huvudsakliga adress och våra närstående företags adresser hittar du i slutet på denna policy.

Denna policy beskriver hur vi kommer att använda dina personuppgifter när du använder våra tjänster, besöker våra webbplatser och kommer åt våra sociala mediesidor. Den beskriver även dina rättigheter gällande dina personuppgifter. Du hittar mer information om dina rättigheter och hur du utövar dem i avsnittet ”Dina rättigheter” nedan.

Insamling och behandling av personuppgifter

Beroende på hur vi tar emot dina personuppgifter och i vilket syfte du eller arbetsgivaren tillhandahåller oss den kan vi agera som personuppgiftsansvarig (“Personuppgiftsansvarig“) och avgör syftena och metoderna för behandlingen av dina personuppgifter, eller så agerar vi som personuppgiftsbiträde (“Personuppgiftsbiträde“) och behandlar dina personuppgifter på uppdrag av våra kunder (dvs. de personuppgiftsansvariga). Vi beräknar att oftast, om inte alltid, kommer vi att agera so personuppgiftsbiträde gällande dina personuppgifter.

Modern Hire som personuppgiftsbiträde

Modern Hires verksamhet är baserad på att agera som personuppgiftsbiträde för personuppgifter genom användningen av våra tjänster. Detta innebär att vi agerar på uppdrag av våra kunder (dvs. arbetsgivare) och behandlar dina personuppgifter enligt deras instruktioner. Våra kunder är vanligtvis personuppgiftsansvariga för personuppgifterna som vi behandlar. Som personuppgiftsansvarig avgör våra kunder syftena i vilka personuppgifterna erhålls genom vår tjänst som behandlas, och det är kundernas skyldighet att avgöra den berättigade grunden som tillåter vår behandling. Våra kunders sekretesspolicyer kan innehålla ytterligare information om deras aktiviteter. Beroende på inom vilken jurisdiktion vi bedriver vår verksamhet kan termerna “Personuppgiftsbiträde” och “Personuppgiftsansvarig” ha andra innebörder, men koncepten bakom terminologin är konsekventa. Ett personuppgiftsbiträde kan t.ex. kallas för ”tjänsteleverantör” under vissa förordningar eller annan terminologi och en Personuppgiftsansvarig kan kallas för “verksamhet” eller annan terminologi. För enkelhetens skull använder vi endast termerna personuppgiftsbiträde/personuppgiftsansvarig i denna policy.

Modern Hire har inte för avsikt att behandla känsliga personuppgifter som t.ex. hälsoinformation, politiska åsikter, religiösa övertygelser, personnummer, födelsedatum, körkortsnummer och/eller finansiell information, och våra tjänster är inte heller avsedda att lagra sådana uppgifter. Modern Hire kan för övrigt behandla uppgifter om en användares kön, ras och etnisk bakgrund om dessa egenskaper samlas in eller kan härledas av video, men sådana egenskaper spelar ingen roll i hur vi tillhandahåller våra tjänster. Dessutom analyserar eller mäter inte våra tjänster ansiktsdrag, ansiktsuttryck, ögonrörelser eller rösttonlägen för något ändamål, inklusive identifiering. Du kan även ladda upp information på våra tjänster som kan innehålla känsliga personuppgifter. Vi räknar inte med att behöva behandla dessa känsliga personuppgifter som en del av våra tjänster.

Om du väljer att tillhandahålla information som erhålls genom en inspelning (dvs. video eller röst), använder vi inte sådana inspelningar i identifieringssyfte (dvs. de analyseras inte digitalt eller behandlas till röstavtryck eller ansiktsigenkänningsfiler) och därför anses dessa inspelningar inte vara biometriska data enligt definitionen i eller föremål för vissa lagar. Vi behandlar dock dina personuppgifter som konfidentiella även om di inte uppfyller definitionen enligt tillämplig lag för ytterligare dataskyddsförpliktelser. Du kan kontakta oss när som helst om du har några frågor om dina personuppgifter eller vår behandling av dem via kontaktuppgifterna nedan.

Modern Hire som personuppgiftsansvarig

Utöver tjänsterna vi tillhandahåller våra kunder agerar vi som Personuppgiftsansvarig när du besöker vår webbplats eller interagerar med våra sociala mediesidor. När detta sker kan vi samla in följande information:

 • IP-adress
 • Cookie-ID
 • Användar- och bläddringsinformation
 • Innehåll du interagerar med

Om du begär en demonstration av våra tjänster kommer vi även att samla in följande:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Avdelning
 • Företagets namn och information

Modern Hire kan också samla in icke-personliga och/eller anonyma uppgifter, vilka vi förbehåller oss rätten att använda i alla syften, inklusive på ett aggregerat sätt. Vi kan t.ex. samla in systemrelaterade uppgifter som vi använder i systemadministrationssyfte, för att diagnostisera problem, övervaka trafikmönster, avgöra vilka tjänster som används mest och bedöma webbplatsens användning. När data anonymiseras eller avidentifieras kan de inte längre identifieras som dina och är inte längre personuppgifter.

Tredje parter

När du får tillgång till våra tjänster via andra webbplatser eller länkade webbsidor (antingen via en arbetsgivare eller på annat sätt) kommer dina personuppgifter att offentliggöras för Modern Hire och/eller den relevanta arbetsgivaren, om tillämpligt. I sådana fall kommer användningen av sådana personuppgifter från arbetsgivaren att vara föremål för kundens sekretesspolicy och Modern Hire ansvarar inte för och är heller inte föremål för kundens policy gällande deras användning av personuppgifterna. Därför uppmuntrar Modern Hire dig att granska alla relevanta arbetsgivares och tredje parters sekretesspolicyer innan du avslöjar några personuppgifter för dem.

Våra tjänster kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. Dessa länkar tillhandahålls dig endast för bekvämlighet och Modern Hire ansvarar inte för sekretesspolicyerna, praxis eller innehåll på webbplatser som ägs av andra som du länkar till eller kan länkas till från tjänsterna. Vi uppmuntrar dig att granska sådana webbplatsers sekretesspolicyer och villkor så att du förstår hur dessa webbplatser samlar in, använder och delar dina uppgifter. Denna policy är endast tillämplig för uppgifterna som vi samlar in från våra tjänster.

Syfte och rättslig grund för behandling

Modern Hire samlar in information från användare för att tillhandahålla följande tjänster:

För att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder som är kopplade till ett avtal. Detta är relevant när du kontaktar oss för att ta emot tjänster. Detta omfattar:

 • Registrera konton.
 • Verifiera din identitet.
 • Kommunicera med dig.
 • Tillhandahålla dig kundtjänst.

Hur vi förlitar oss på våra berättigade intressen

Vi har utfört avvägningstester för all personuppgiftsbehandling som vi utför utifrån våra berättigade intressen eller våra kunders berättigade intressen, vilka vi beskriver nedan. Du kan få information om alla våra avvägningstester genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Som krävs av Modern Hire för att bedriva vår verksamhet och fullfölja våra berättigade intressen, i synnerhet:

 • Skicka ut information som Modern Hire tror att användare kan ha nytta av.
 • Kontakta användare ibland för appundersökningsändamål.
 • Anpassa tjänsterna.
 • Övervaka användningen av vår webbplats och onlinetjänster och för att förbättra våra produkter.
 • Tillhandahålla dig produkter och tjänster som du begär.
 • Besvara eventuella kommentarer eller klagomål som du skickar in till oss.
 • Använda personuppgifter som nödvändigt i samband med rättsliga anspråk, efterlevnad, tillsyns- och utredningsändamål och som krävs enligt lag.

Hur vi förlitar oss på ditt samtycke

När du ger oss ditt samtycke:

 • Kommer vi att skicka dig direktmarknadsföring i samband med våra relevanta produkter och tjänster, eller andra produkter och tjänster som vi, våra närstående företag och noga utvalda parters tillhandahåller.
 • Kommer vi att placera cookies och använda liknande teknik i enlighet med avsnittet “Cookies, fyrar; spårningsteknik” nedan och meddelar dig när vi använder oss av sådan teknik.
 • Vid andra tillfällen när vi ber dig om ditt samtycke kommer vi att använda dina personuppgifter i det syfte vi förklarar för dig vid den tidpunkten.

För ändamål som krävs enligt lag:

 • Vi förbehåller oss rätten att använda dina personuppgifter vid behov som svar på förfrågningar från myndigheter och brottsbekämpande myndigheter vid utredningar.

Hur du återkallar ditt samtycke; Hur du motsätter dig direktmarknadsföring

När vi förlitar oss på ditt samtycke har du alltid rätt att återkalla detta samtycke. Observera att ett sådant återkallande kommer att respekteras för all framtida och fortsatt användning men vi kan ha andra rättsliga grunder för att behandla och/eller lagra dina personuppgifter i andra syften, som t.ex. ovannämnda syften. I vissa fall kan vi välja att skicka dig direktmarknadsföring utan ditt samtycke, t.ex. när vi förlitar oss på våra berättigade intressen. Du har rätt att välja bort direktmarknadsföring när som helst. Det gör du genom att följa instruktionerna i kommunikationen i e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss med kontaktuppgifterna nedan.

Offentliggörande och delning av information

Där det är tillåtet enligt lag och om du inte har valt bort det kan vi dela dina personuppgifter med koncernbolagen inom Modern Hire för marknadsföring, kommunikation och underlättande av våra tjänster.

Modern Hire kommer att dela dina personuppgifter på följande sätt:

 • Om du är en kandidat – med arbetsgivaren och rekryteraren.
 • Om du är en rekryterare – med arbetsgivaren.
 • Om du är en arbetsgivare – med rekryteraren för att kunna tillhandahålla våra tjänster.

Personuppgifter kommer även att delas med vissa tredjepartsleverantörer som kommer att behandla dem på uppdrag av Modern Hire i ovannämnda syften. I synnerhet använder vi vissa tredjepartsleverantörer för, bland annat, värdskap av webbplats, underhåll och behandling av ljud/video.

När vi anlitar sådana tredjepartsleverantörer för vår räkning säkerställer vi att vi har ingått lämpliga avtal för att skydda dina personuppgifter. Modern Hire kan även avslöja personuppgifter och/eller aggregera anonyma uppgifter till företag, avdelningar och enheter inom Modern Hires koncernbolag.

Om en del, hela eller en väsentlig del av Modern Hires verksamhet förvärvas eller överförs, antingen genom fusion, konsolidering eller uppköp av en väsentlig del av dess tillgångar kan Modern Hire offentliggöra och överföra dina personuppgifter till den förvärvande verksamheten. Modern Hire kan även avslöja dina personuppgifter till tredje part när vi i god tro och efter eget gottfinnande tror att ett sådant avslöjande rimligen är nödvändigt för att (a) genomdriva eller tillämpa tjänsternas villkor; (b) följa lagar och förordningar; (c) skydda vår(a), våra användares och andra tredje parters rättigheter, egendomar och säkerhet; eller (d) förhindra ett brott eller skydda den nationella säkerheten. Modern Hire kan också använda och/eller avslöja anonym och/eller aggregerad  information efter eget gottfinnande, inklusive till kunder, affärspartner, tredjepartsleverantörer, annonsörer, investerare, potentiella förvärvare och andra tredje parter.

Lagring av uppgifter

Modern Hire kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än vad som behövs för att uppfylla syftena i vilka de behandlas oavsett om sådant syfte har angetts i avtalet eller som krävs enligt tillämplig lag eller förordning. När vi agerar som personuppgiftsbiträde kommer behandlingen av personuppgifter relaterade till kandidater att fastställas genom avtal mellan Modern Hire och arbetsgivaren.

När vi behandlar dina registreringsuppgifter kan vi lagra dem så länge du är en aktiv användare av våra tjänster och därefter i enlighet med våra lagringspolicyer.

När vi behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål eller med ditt samtycke har vi rätt att behandla sådana personuppgifter antingen tills du återkallar ditt samtycke eller begär att vi slutar göra det (t.ex. säger nej till ytterligare marknadsföringsändamål). När vi måste eller är tillåtna enligt lagen lagrar vi även noteringen att du har ombett oss att inte skicka dig direktmarknadsföring eller behandla dina personuppgifter så att vi kan respektera din begäran framöver.

Dina rättigheter

Beroende på var du bor kan du ha vissa rättigheter gällande dina personuppgifter, t.ex.:

 • Rätten att informeras om vår behandling av dina personuppgifter;
 • Få tillgång till en kopia på dina personuppgifter;
 • Begära rättelse av dina personuppgifter;
 • Begära överföring av dina personuppgifter;
 • Begränsa eller motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter; och
 • Begära att dina personuppgifter raderas bort.

Du kan också ha rätten att motsätta dig automatiserat beslutsfattande, om tillämpligt.

Du kan utöva alla rättigheter du anser dig vara berättigad till (se även landspecifika lagtillägg) genom att kontakta oss med kontaktuppgifterna nedan.

Om du tror att ett brott mot dina personuppgifter har skett kan du antingen kontakta oss eller lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i landet där du bor, arbetar eller tror att brottet mot dina personuppgifter har skett.

Adressera alla förfrågningar enligt kontaktuppgifterna nedan.

Vi säljer inte dina personuppgifter till någon och vi varken delar eller överför dem till någon förutom vad som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och i enlighet med tillämplig lag.

Vi uppmuntrar dig att kontakta oss på den angivna adressen under kontaktuppgifterna nedan för att diskutera eventuella orosmål eller problem du har gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Datasäkerhet

Modern Hire har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att personuppgifter av misstag tappas bort, används eller koms åt på ett obehörigt sätt. I tillämpliga fall har vi ingått dataskyddsavtal med våra kunder och tredjepartsleverantörer för att mer specifikt detaljera dataskyddsåtgärderna som införts. Vi är ISO 27001-certifierade med SOC2 Typ 2-efterlevnad. Ytterligare information om vårt säkerhetsåtagande finns på

Cookies; webbfyrar; spårningsteknik

Modern Hire använder “cookies,” “webbfyrar” och liknande teknik för att underlätta och förbättra användares upplevelse vid användning av tjänsterna. En cookie är en liten textfil som lagras antingen tillfälligt eller beständigt på en hårddisk av en webbplatsserver beroende på användningen. De gör det möjligt för oss att känna igen dig utan att du behöver logga in varje gång du använder tjänsterna. Webbfyrar är grafiska filer som är utformade till att samla in webbloggningsuppgifter som t.ex. vilka sidor som har besökts eller vilka meddelanden som har öppnats. Genom att förlita oss på cookies, webbfyrar och liknande teknik kan Modern Hire leverera en mer effektiv tjänst som är mer personlig för varje användare. Dessutom hjälper dessa tekniker Modern Hire att övervaka trafikmönster, tjänsternas användning och sessionsuppgifter för att göra tjänsterna mer användbara.

Modern Hire använder följande cookies i följande syften:

Cookie-kategorier
Nödvändiga cookies. Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera.
Analytiska cookies. Dessa cookies hjälper oss att analysera användningen av vår webbplats så att vi kan förbättra våra tjänster.

 

Funktionella cookies. Dessa cookies hjälper oss att komma ihåg dina val (som t.ex. ditt språk eller regionen du befinner dig i) och tillhandahålla förbättrade, mer personliga funktioner.

Ytterligare lagar; Ändringar

Regeln om sekretesskydd för barn online (“COPPA”)

Vi samlar inte in medvetet eller specifikt personuppgifter från användare som är yngre än 16 år. Vi tillåter inte användare under 16 års ålder att använda tjänsterna. Meddela oss om du misstänker att våra tjänster används av ett barn under 13 år.

Ändringar

Modern Hire förbehåller sig rätten att ändra denna policy när som helst. I synnerhet kan vi ändra denna policy för att återspegla ändringar till sättet vi samlar in, använder eller avslöjar uppgifter, eller för att återspegla ändringar i integritetslagar, förordningar och/eller branschstandarder. Vi uppmuntrar användare att granska denna policy vid åtkomsten av tjänsterna. När ändringarna väsentligt påverkar sättet vi hanterar dina personuppgifter kommer vi att uppmärksamma dig om detta.

Överföring av dina personuppgifter

När Modern Hire överför dina personuppgifter från ett land till ett annat kommer Modern Hire säkerställa att dina uppgifter skyddas av åtminstone samma standard som krävs inom det ursprungliga landet. Vi kommer t.ex. att säkerställa att det finns ett lämpligt juridiskt avtal som omfattar dataöverföringen. Vi vidtar ytterligare specifika åtgärder gällande överföringen av personuppgifter från ett land till ett annat när det krävs enligt tillämplig lag. Se Landspecifika lagtillägg för fler exempel.

Landspecifika lagtillägg

Beroende på var du bor kan ett eller flera av de följande landspecifika (och/eller region- och/eller delstatspecifika) lagtilläggen gälla dig utöver villkoren som anges i vår sekretesspolicy. Termer med stor begynnelsebokstav som inte anges i landspecifika lagtillägg har samma betydelser som anges i sekretesspolicyn.

Granska landspecifika lagtillägg för ytterligare överväganden som kan gälla dig beroende på lagen där du bor.

USA-tillägg

För personer bosatta i Illinois

För personer bosatta i Kalifornien

          EU-/EEA-tillägg

          Storbritannien-tillägg

          Kanada-tillägg

          Australien-tillägg

          Malaysia-tillägg

          Singapore-tillägg

Kontaktuppgifter

För tekniska frågor kontaktar du

För att utöva dina rättigheter, ställa frågor om vår sekretesspraxis, eller för att skicka in ett klagomål kontaktar du oss på:

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

Email:

 

Närstående företag och kontaktuppgifter

USA

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

USA

Tel: (877) 451-1659

info@modernhire.com

EUROPA

Modern Hire Europe Limited

europe@modernhire.com

ASIEN OCH STILLAHAVSOMRÅDET

Modern Hire Asia Pacific Pte Ltd.

asiapacific@modernhire.com

AUSTRALIEN

Modern Hire Australia Pty Ltd.

australia@modernhire.com

STORBRITANNIEN

Modern Hire UK Limited

uk@modernhire.com

FRANKRIKE

Modern Hire France SAS

europe@modernhire.com