HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Samtycke och/eller laglig grund för insamling och behandling av personuppgifter (Consent Swedish)

Samtycke och/eller laglig grund för insamling och behandling av personuppgifter

Senast uppdaterat augusti 2022

Denna app-plattform (“Plattform”) drivs av Modern Hire, Inc. (“Modern Hire“vi” “vår”) för att underlätta genomförandet av föranställningsprocesser som tillhandahålls våra kunder (dvs. arbetsgivare) (utan åtskillnad, “Kund” eller “Arbetsgivare”) som en del av våra “Tjänster.” Vår plattform och våra tjänster inkluderar, men är inte begränsade till, anställningsbedömningar, digitala/virtuella intervjuer, schemaläggning och/eller andra rekryteringsrelaterade upplevelser för jobbkandidater och/eller arbetssökande (gemensamt “Kandidater” eller “du”) genom att ansluta dem till rekryterare, anställningschefer och/eller andra intervjuare (gemensamt “Rekryterare“). Vår plattform och våra tjänster underlättar arbetsgivares föranställningsprocesser men Modern Hire deltar inte i och tar inte på något sätt några beslut under kandidaters intervjuer, bedömningar, utvärderingar, urval eller anställningar. Personer som får åtkomst och använder plattformen eller tjänsterna, inklusive kandidater, rekryterare och arbetsgivare, kan gemensamt kallas ”Användare” häri.

Den ansvariga enheten för alla personuppgifter (enligt definitionen nedan), som behandlas (enligt definitionen nedan) under användningen av plattformen och tjänsterna för både kandidater och rekryterare, är den enhet till vilken kandidaten skickade in en anställningsansökan enligt vad som anges i respektive platsannons eller den enhet genom vilken kandidaten eller rekryteraren fått åtkomst till plattformen (dvs. vår kund/arbetsgivaren och “Personuppgiftsansvarig”). Vi samlar in, använder och överför (gemensamt “behandlar”) personuppgifter som “Personuppgiftsbiträde” på uppdrag av Personuppgiftsansvarig.

Vi behandlar personuppgifter enligt vår sekretesspolicy och tillämpliga dataskyddslagar, inklusive som tillämpligt och till exempel, Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) (för användare inom Europeiska unionen), Australiens Privacy Act (för användare i Australien), California Consumer Protection Act (för användare i Kalifornien).  Information om dina specifika rättigheter under tillämplig dataskyddslag anges vidare i vårt sekretessmeddelande och  landspecifika tillägg. Enligt tillämpliga dataskyddslagar kan du behöva samtycka till användningen av vissa personuppgifter och i vissa fall kan den Personuppgiftsansvarige (dvs. vår kund) och dess Personuppgiftsbiträde (dvs. Modern Hire) ha en laglig grund att använda dina personuppgifter utan ditt uttryckliga samtycke.

När du använder plattformen och tjänsterna behandlas och lagras alla personuppgifter som du angett eller samlats in från dig som användare, vilket kan inkludera dina svar under digitala/virtuella intervjuer och/eller utvärderingar som samlats in  genom video- och/eller ljudinspelningar, SMS-meddelanden och/eller frågesvar som kan vara flervals- eller textbaserade (gemensamt “Personuppgifter”) digitalt i enlighet med våra lagringspolicyer och sekretesspolicy samt våra kunders tillämpliga sekretesspolicyer.

Observera att inspelningarna (dvs. video och/eller ljud) du tillhandahåller genom våra tjänster används INTE i identifieringssyften (dvs. de analyseras inte digitalt eller behandlas vidare till röstavtryck eller ansiktsigenkänningsfiler). Med andra ord analyserar varken plattformen eller tjänsterna dina ansiktsdrag, ansiktsuttryck, ögonrörelser eller tonläge för något ändamål, inklusive identifiering, och därför definierar inte Modern Hire dessa inspelningar som biometriska uppgifter i enlighet med eller som definieras i dataskyddslagar. Vi kan omvandla råa personuppgifter från inspelningar till textformat i syfte att tillhandahålla tjänsterna. Vår kund, som Personuppgiftsansvarig, kommer att ha tillgång till personuppgifterna.

Vår efterlevnad av tillämpliga dataskyddslagar inkluderar efterlevnad som krävs i samband med sådana inspelningar. Om själva inspelningarna skulle anses omfattas av biometriska lagar eller andra tillämpliga dataskyddslagar (även om de inte används i identifieringssyfte), kan du som användare ha följande rättigheter: rätten att få veta att sådana inspelningar samlas in och lagras vid behov för att transkribera och utvärdera dina svar; att inspelningarna raderas i enlighet med våra allmänna datalagringspolicyer; och att din användning av vår plattform eller tjänster, som inkluderar insamling genom video- och/eller ljudinspelningar, utgör ditt bekräftande av att du har erhållit informationen om insamlingen och användningen som beskrivs häri. Du kan hänvisa till vår sekretesspolicy och relaterade landspecifika tillägg för ytterligare information (t.ex. Illinois Biometric Information Protection Act).

Dina personuppgifter kan omfatta uppgifter som ditt förnamn, efternamn, e-postadress och/eller mobilnummer. Våra tjänster kräver inte några känsliga uppgifter, som definieras i tillämpliga dataskyddslagar (t.ex. ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa övertygelser, osv.). Vi samlar vanligtvis in personuppgifter direkt från dig som användare, vilket kan inkludera känsliga personuppgifter, t.ex. kan en videoinspelning återspegla information från vilken kön, ras eller etnicitet kan härledas, men vi använder inte sådana uppgifter i syfte för våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter efter behov för att tillhandahålla våra tjänster till våra kunder. Dina personuppgifter (inklusive eventuella känsliga uppgifter) kommer att hanteras i enlighet med vår sekretesspolicy, inklusive relaterade landspecifika lagtillägg.

Beroende på vilka dataskyddslagar som kan gälla för dig som användare (se vår sekretesspolicy samt relaterade landspecifika lagtillägg för ytterligare information) kommer ditt tillhandahållande av en e-postadress till oss, antingen i en informationsförfrågan, för att utöva dina rättigheter angående dina personuppgifter, eller i ett annat syfte, att utgöra ditt val att delta som grund under tillämpliga dataskyddslagar (som t.ex. Kanadas anti-spamlagstiftning) för att tillåta oss att kommunicera med dig via e-post. Du kan när som helst välja bort ytterligare e-postkommunikation från oss.

Vi kan även använda artificiell intelligens och/eller automatiserat beslutsfattande för att utvärdera dina personuppgifter. Vid användning av automatiserat beslutsfattande och/eller artificiell intelligens är dessa beslut inte de slutliga besluten som fattas baserat på dina svar utan de ger snarare en poäng eller rekommenderad poäng som vår kunds anställningsteam kan använda som stöd vid övervägandet av dina svar. Vår plattform och våra tjänster underlättar arbetsgivarens föranställningsprocesser men Modern Hire deltar inte i eller på annat sätt fattar några beslut med avseende på kandidaters intervjuer, bedömningar, utvärderingar, urval eller anställningsprocesser. Ytterligare information om användningen av artificiell intelligens finns i samtyckesformuläret ”Hur används artificiell intelligens för att minimera partiskhet under anställningsprocessen?”, vilket visas för dig innan plattformen påbörjar någon sådan beslutfattningsprocess.

Som beskrivs i vår sekretesspolicy använder vi vissa tredjepartsleverantörer, inklusive vår leverantör för datavärdskap (“DHP”) som Underbiträde. Vi avslöjar också personuppgifter till andra tredjepartsleverantörer, som beskrivs i vår sekretesspolicy. Våra DHP-datacenter och andra tredjepartsleverantörer kan vara belägna i länder som inte tillhandahåller samma dataskyddsnivå som i ditt hemland. I sådana fall kommer vår kund (dvs. den Personuppgiftsansvarige) och Modern Hire att vidta åtgärder för att säkerställa att en adekvat dataskyddsnivå finns på plats för att följa tillämplig dataskyddslag  (t.ex. EU:s standardavtalsklausuler under GDPR).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss på support@modernhire.com. Efter att vi mottagit en begäran om återkallande av samtycke kommer vi omedelbart att kontakta den Personuppgiftsansvarige och om den Personuppgiftsansvarige godkänner, radera dina personuppgifter enligt din begäran, om inte lagring krävs enligt lag eller våra datalagringspolicyer. Om vi inte kan radera dina personuppgifter kommer antingen Modern Hire eller den Personuppgiftsansvarige att informera dig som användare om anledningen till lagringen.

Om du inte samtycker till eller återkallar ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter kan det hända att du inte kan använda alla delar av plattformen och/eller inte kan utnyttja alla våra tjänster. Vår sekretesspolicy innehåller information om hur du som användare kan begära åtkomst och begära rättelse av dina uppgifter, hur användare kan lämna in ett klagomål om brott mot tillämpliga dataskyddslagar och hur vi (eller vår kund som Personuppgiftsansvarig) kommer att hantera sådana klagomål. Vårt sekretessmeddelande beskriver också ytterligare enskilda rättigheter som du som användare kan ha enligt tillämpliga dataskyddslagar samt relaterade landspecifika lagtillägg. Du får gärna kontakta oss på support@mordernhire.com om du har några frågor om detta innehåll.

Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att säkerställa högsta möjliga skydd av dina personuppgifter. Alla personuppgifter som vi behandlar i samband med att tillhandahålla dig våra tjänster skyddas mot obehörig åtkomst och manipulation genom tillämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Genom att klicka på GODKÄNN nedan bekräftar du följande: Jag samtycker till Modern Hires behandling av mina personuppgifter, inklusive utan begränsning känsliga uppgifter och användning av inspelningar, användningen av artificiell intelligens eller automatiserat beslutsfattande, och rätten att kommunicera med mig som användare via e-post om jag tillhandahåller min e-postadress, vardera i syftena som beskrivs ovan och som kan ytterligare anges i Modern Hires sekretessmeddelande och relaterade landspecifika lagtillägg för mig som användare att komma åt och använda Modern Hires plattform och tjänster.