HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Podmínky použití (TOUs Czech)

Podmínky použití

Naposledy aktualizováno v srpnu 2022

 

Úvod

Společnost Modern Hire, Inc. a její přidružené společnosti (zde uvedené jako „Modern Hire“, „my” nebo „naše) provozuje tuto webovou stránku a a přihlašovací platformu společnosti Modern Hire (zde společně nazývané pojmem „Stránka”) a poskytuje služby prostřednictvím této Stránky („Služby“).  Naše Stránky a Služby zahrnují mimo jiné hodnocení před vstupem do zaměstnání, digitální/virtuální pohovory, plánování a/nebo další přednáborové zážitky poskytované našim Klientům (t.j. Zaměstnavatelům) (bez rozdílu, „Klient“ nebo „Zaměstnavatel“) pro žadatele o pracovní pozici, kandidáty a/nebo jedince shánějící práci (dohromady jako „Kandidáti”) jejich propojením s náboráři, náborovými manažery a/nebo budoucími poskytovateli pohovorů (souhrnně jako „Náboráři”). Naše Stránky a Služby usnadňují Zaměstnavateli procesy před nástupem do zaměstnání, ale společnost Modern Hire se neúčastní ani jinak nerozhoduje ohledně procesu pohovoru, hodnocení, vyhodnocení, výběru nebo náboru.

Tyto Podmínky použití stanovují podmínky, jimiž se řídí přístup na stránky a služby a jejich používání, a to i ze strany Kandidátů, Náborářů a Zaměstnavatelů (zde souhrnně označovaných jako „Uživatelé” nebo „vy). Přístupem na Stránky a/nebo ke Službám nebo jejich používáním souhlasíte s podmínkami stanovenými v těchto Podmínkách použití a také s podmínkami stanovenými v našem Oznámení o ochraně osobních údajů (odkaz níže) (souhrnně nazývány jako „Podmínky”). Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí Podmínek, nesmíte přistupovat na Stránky nebo ke Službám a ani je používat. Vyhrazujeme si právo Podmínky čas od času upravit a tyto Podmínky byste měli pravidelně kontrolovat. Upravené Podmínky se budou vztahovat na používání Stránek a Služeb od data zveřejnění upravených Podmínek. K těmto Podmínkám mohou existovat dodatečné podmínky Služeb pro konkrétní Služby, a pokud ano, jsou dostupné prostřednictvím těchto Služeb a jsou doplňkem a neomezují tyto Podmínky. Pokud se na určitou Službu vztahují další podmínky, budete na tyto dodatečné podmínky ve Službě jasně upozorněni.

Přijatelné použití

Stránku nebo Služby nesmíte používat žádným způsobem, který způsobuje nebo může způsobit poškození nebo zhoršení dostupnosti či přístupnosti Stránek nebo Služeb nebo jakýmkoli způsobem, který je nezákonný, nelegální, podvodný nebo škodlivý, nebo v souvislosti s jakýmkoli nezákonným, nelegálním, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností.

Stránky ani služby nesmíte používat ke kopírování, ukládání, hostování, přenášení, odesílání, používání, publikování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který obsahuje jakýkoli spyware, počítačový virus, trojského koně, červa, Keystroke Logger nebo jiný škodlivý počítačový software (nebo je s nimi propojen odkazem).

Ke Službám můžete přistupovat za účelem absolvování online digitálního/virtuálního pohovoru, hodnocení před nástupem do zaměstnání, simulace pracovní pozice nebo jiné zkušenosti před nástupem do zaměstnání. Přístup ke Službám vám může poskytnout Zaměstnavatel, který vás požádal o uskutečnění této zkušenosti.

Vaše závazky

Jste zodpovědní za své používání Stránek a/nebo Služeb, včetně těch, které používáte pomocí vašeho účtu (tj. vašeho přihlašovacího ID a hesla), ať už je používáte vy nebo někdo jiný prostřednictvím vašeho přihlašovacího ID a hesla. Jste odpovědní za ochranu a zabezpečení svého přihlašovacího ID a hesla před neoprávněným použitím. Pokud se domníváte, že došlo k porušení zabezpečení vašeho přihlašovacího ID nebo hesla, musíte nás okamžitě informovat. Odškodníte nás (v tomto ustanovení – včetně našich přidružených společností, vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců, konzultantů, agentů, klientů, poskytovatelů licencí a jejich příslušných nástupců a postupníků) a zajistíte, že nás ochráníte před jakýmkoli nárokem, škodou, ztrátou, odpovědností nebo výdaji, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vyplývajících z vašeho nedodržení těchto Podmínek nebo z jakéhokoli neoprávněného použití vašeho uživatelského účtu. Nesmíte žádným způsobem ani žádnými prostředky znovu vysílat nebo redistribuovat svůj přístup ke Stránkám nebo Službám nebo je používat, včetně, mimo jiné, zveřejňování takového přístupu a/nebo používání na sociálních médiích (včetně, mimo jiné vašich odpovědí). Nesmíte zveřejňovat ani šířit žádné výhružné, obscénní, urážlivé, nezákonné nebo jinak urážlivé materiály. Svůj uživatelský účet nesmíte používat k zasílání nevyžádané komunikace (např. spamu). Bez našeho předchozího písemného souhlasu nemáte povoleno propojovat Stránky a/nebo Služby s jakoukoli jinou webovou stránkou nebo webovými stránkami mimo web.

Povolení k používání stránek; Duševní vlastnictví

Není-li uvedeno jinak, vlastní společnost Modern Hire a/nebo její poskytovatelé licencí práva duševního vlastnictví ke Stránce, Službám a veškerému materiálu na Stránce nebo ve Službách a vytvořenému z nich. S výjimkou případů výslovně povolených v těchto Podmínkách jsou všechna práva duševního vlastnictví na Stránce a ve Službách vyhrazena společnosti Modern Hire.

V souladu s těmito Podmínkami vám udělujeme nevýhradní, nepřenosné, omezené právo na přístup a používání Stránek a těch Služeb, pro které byl zřízen a schválen účet. K předejití pochybnostem nezíská náhodný návštěvník našich Stránek, který nevyužívá naše Služby nebo si na našich Stránkách nezřídí účet, výše uvedená licenční práva. V souvislosti s poskytováním Stránek a Služeb společnost Modern Hire implementuje různé schopnosti a technologie, včetně, mimo jiné, důsledně vyvinuté a testované vědy, proprietárních metodologií, algoritmů, umělé inteligence, strojového učení a podobných procesů, z nichž všechny jsou chráněny jako Práva duševního vlastnictví společnosti Modern Hire.

Nesmíte reprodukovat, duplikovat, kopírovat, znovu publikovat, prodávat, pronajímat nebo poskytovat sublicencované materiály ze Stránek nebo získané přístupem ke Službám nebo jejich používáním, ani jinak upravovat či měnit jakýkoli materiál na Stránkách nebo získaný přístupem ke Službám nebo jejich používáním. Nesmíte dále licencovat, postoupit nebo jinak převést práva udělená vám v této úmluvě. Není vám uděleno žádné jiné právo, nárok nebo podíl na Stránkách nebo Službách.

Soukromí a zabezpečení

Naše Oznámení o ochraně osobních údajů objasňuje naše závazky, když shromažďujeme, používáme a/nebo přenášíme („Zpracováváme“) jakékoli osobně identifikovatelné údaje („Osobní údaje“), které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytujete nebo které používáme k poskytování našich služeb. Používáním Stránek nebo Služeb a v rozsahu povoleném platnými zákony souhlasíte s takovým Zpracováním vašich Osobních údajů. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za žádné nepřesné údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich Stránek nebo Služeb. Při používání Stránek a/nebo Služeb můžete být požádáni o souhlas s naším Zpracováním v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů (např. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro obyvatele Evropské unie). Veškeré informace, materiály nebo nápady, které odešlete prostřednictvím Stránek (kromě přihlašovacích údajů k vašemu účtu), by měly být a budou považovány za nedůvěrné a nechráněné. Naše Prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete zde: .

Zřeknutí se záruky

Přestože jsme se snažili poskytovat přesné informace na Stránkách a Službách, ani my, ani žádný z našich Klientů, zaměstnanců ani našich přidružených společností, poskytovatelů služeb, dodavatelů ani žádný z jejich zaměstnanců neposkytujeme žádnou záruku, ať už vyjádřenou nebo předpokládanou, nebo nepřebíráme jakoukoli právní odpovědnost (v rozsahu povoleném zákonem) nebo odpovědnost za aktuálnost nebo úplnost jakýchkoli informací obsažených na Stránkách nebo prostřednictvím našich Služeb a dále nečiníme žádnou záruku, výslovnou ani předpokládanou, ani nepřebíráme žádnou právní odpovědnost (v rozsahu povoleném zákonem), pokud jde o výsledky, které lze získat z vašeho používání Stránek nebo Služeb. Přístup na Stránky a/nebo ke Službám může být dočasně a bez upozornění pozastaven v případě selhání systému, údržby, opravy nebo z důvodů, které nemůžeme ovlivnit.

STRÁNKY A VEŠKERÉ DOSTUPNÉ MATERIÁLY A SLUŽBY NA STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY SPOLEČNOSTÍ MODERN HIRE NA ZÁKLADĚ „TAK, JAK JE“ A „JAK JE DOSTUPNÉ“. V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM ODMÍTÁME VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, MIMO JINÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO JAKÉKOLI ZÁRUKY JAKO ZABEZPEČENÍ, PŘESNOST A NEPORUŠOVÁNÍ A VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK, KTERÉ JINAK MOHOU VZNIKNOUT Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ MEZI VÁMI A NÁMI NEBO VYUŽITÍM OBCHODU.

ANI SPOLEČNOST MODERN HIRE A ANI NIKDO Z NAŠICH KLIENTŮ, POSKYTOVATELŮ SLUŽEB NEBO DODAVATELŮ NEZARUČUJE, ŽE STRÁNKY, SLUŽBY NEBO JAKÁKOLI FUNKCE OBSAŽENÁ NA STRÁNKÁCH NEBO VE SLUŽBÁCH BUDOU MÍT NEPŘERUŠENÝ PROVOZ NEBO BUDOU BEZCHYBNÉ, ŽE BUDOU ZÁVADY OPRAVENY NEBO ŽE STRÁNKY NEBO SLUŽBY BUDOU BEZ VIRŮ NEBO OSTATNÍCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENT.

NE VŠECHNY PRODUKTY NEBO SLUŽBY, NA NĚŽ JE ODKAZOVÁNO NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU DOSTUPNÉ VŠEM OSOBÁM NEBO VE VŠECH GEOGRAFICKÝCH UMÍSTĚNÍCH. VYHRAZUJEME SI PRÁVO OMEZIT, V NAŠEM VÝHRADNÍM UVÁŽENÍ, POUŽITÍ JAKÉHOKOLI PRODUKTU NEBO SLUŽBY JAKÉKOLI OSOBĚ NEBO GEOGRAFICKÉ OBLASTI. ŽÁDNÁ RADA NEBO INFORMACE ZÍSKANÉ VÁMI OD NAŠEHO PERSONÁLU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK NEBO SLUŽEB NEVYTVOŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU VÝSLOVNĚ NEPOSKYTOVANOU V TĚCHTO PODMÍNKÁCH.

Omezení odpovědnosti

V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEBUDE ANI SPOLEČNOST MODERN HIRE, ANI NAŠI KLIENTI, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB NEBO DODAVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, TRESTUHODNÉ ŠKODY NEBO MIMO JINÉ ŠKODY PLYNOUCÍ ZE ZTRÁTY ZISKU, DOBRÉ VŮLE, POUŽITÍ, ZTRÁTY DAT NEBO OSTATNÍ NEHMOTNÉ ZTRÁTY (I KDYŽ JSME BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD), VYVSTÁVAJÍCÍ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK NEBO SLUŽEB (VČETNĚ OBSAHU A DALŠÍHO MATERIÁLU NA STRÁNKÁCH NEBO JAKÉKOLI STRÁNCE PROPOJENÉ ODKAZEM SE STRÁNKOU NEBO SLUŽBAMI), VÝKONU NEBO POUŽITÍ SLUŽEB A TAKÉ NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU K VAŠIM PŘENOSŮM NEBO ÚDAJŮM NEBO Z JEJICH POZMĚNĚNÍ.

NAŠE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ZA VŠECHNY ŠKODY A ZTRÁTY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU NÁM ZAPLATÍTE V MĚSÍCI BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍM NÁROKU. POKUD JSTE NESPOKOJEN(A) SE STRÁNKAMI, SLUŽBAMI NEBO S JAKOUKOLIV Z TĚCHTO PODMÍNEK, VAŠÍ JEDINOU A VÝHRADNÍ NÁPRAVOU JE UKONČENÍ VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK NEBO SLUŽEB.

Porušení těchto podmínek

Aniž by byla dotčena naše další práva podle těchto Podmínek, pokud tyto Podmínky jakýmkoliv způsobem porušíte, můžeme podniknout taková opatření, která považujeme za vhodná k řešení tohoto porušení, včetně pozastavení vašeho přístupu na Stránku a/nebo vašeho používání Služeb, zákazu přístupu na Stránky a/nebo Služby, zablokování počítačů pomocí vaší IP adresy v přístupu na Stránky a/nebo ke Službám a/nebo zahájení soudního řízení proti vám.

Odkazy

Stránky nebo Služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí a nikoli jako doporučení společnosti Modern Hire k obsahu takových webových stránek třetích stran. Společnost Modern Hire nenese odpovědnost za obsah propojených webových stránek třetích stran a nečiní žádná prohlášení ohledně obsahu nebo přesnosti materiálů na těchto webových stránkách třetích stran. Pokud přistupujete na propojené webové stránky třetích stran, činíte tak na vlastní riziko a v souladu s platnými podmínkami těchto webových stránek třetích stran.

Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto Podmínky budou řízeny a vykládány a vymáhány v souladu se zákony státu Ohio, USA, bez ohledu na konflikty právních zásad. Tímto se bezpodmínečně a neodvolatelně podřizujete výhradní jurisdikci a místu státních a/nebo federálních soudů v Clevelandu (Northern District) Ohio. Přístupem na Stránky a jejím používáním a výměnou za Služby nabízené touto stránkou berete na vědomí, že vám společnost Modern Hire nabízí přístup k našim Stránkám a Službám v souladu s těmito Podmínkami. Jako částečnou protihodnotu za váš přístup a používání Stránek a Služeb souhlasíte s tím, že nebudete žalovat společnost Modern Hire jako hromadný žalobce nebo zástupce pro hromadnou žalobu, nezúčastníte se jako člen hromadné žaloby nebo se žádným způsobem nezúčastníte jako protistrana hromadné žaloby proti společnosti Modern Hire ohledně vašeho přístupu nebo používání Stránek nebo Služeb. Kromě toho je váš přístup a používání Stránek a Služeb jako Kandidáta bezplatné a berete na vědomí, že součástí ceny, kterou platíte za přístup a používání těchto Stránek a Služeb, je váš souhlas s těmito Podmínkami, včetně tohoto vzdání se hromadné žaloby. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí těchto Podmínek, nevstupujte (ani nepokračujte v přístupu nebo používání) na Stránku nebo ke Službám nebo je nepoužívejte. Nic v tomto odstavci však neomezuje vaše práva podat žalobu jako individuální žalobce, včetně soudu pro drobné nároky, s výhradou výše uvedených požadavků na fórum.

Kontaktní informace

Dotazy vztahující se k technické podpoře mohou být směrovány na společnost Modern Hire na adresu:

support@modernhire.com

 

Dotazy vztahující se k Podmínkám mohou být směrovány na společnost Modern Hire na adresu:
Modern Hire, Inc.
3201 Enterprise Parkway, Suite 460
Cleveland, Ohio 44122
Telefon:  800.451.1695
Email: legal@modernhire.com