HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Podmienky používania (TOUs Slovak)

Podmienky používania

Posledná aktualizácia August 2022

 

Úvod

Spoločnosť Modern Hire, Inc. a jej spriaznené subjekty (ďalej len „Modern Hire“, „my“ alebo „náš/naša/naše“) prevádzkujú toto webové sídlo a aplikačnú platformu Modern Hire (spolu ďalej len „Sídlo“) a poskytuje služby prostredníctvom tohto Sídla (ďalej len „Služby“). Naše Sídlo a Služby zahŕňajú, okrem iného, hodnotenie pred nástupom do zamestnania, digitálne/virtuálne pohovory, plánovanie alebo iné skúsenosti pred nástupom do zamestnania poskytované našim klientom (t. j. zamestnávateľom) (bez rozdielu nazývaných „Klient“ alebo „Zamestnávateľ“) pre uchádzačov o zamestnanie, kandidátov alebo záujemcov o zamestnanie (spoločne nazývaných „Kandidáti“) ich prepojením s náborovými pracovníkmi, náborovými manažérmi alebo ďalšími interviewermi (spoločne nazývanými „Náboroví pracovníci“). Naše Sídlo a Služby uľahčujú Zamestnávateľovi procesy pred nástupom do zamestnania. Spoločnosť Modern Hire sa však nezúčastňuje na pohovoroch, hodnoteniach, výbere ani prijímaní zamestnancov, ani o nich inak nerozhoduje.

Tieto Podmienky používania stanovujú zmluvné podmienky, ktorými sa riadi prístup na Sídlo a k Službám a ich používanie zo strany Kandidátov, Náborárov a Zamestnávateľov (ďalej spoločne len „Používatelia“ alebo „Vy“). Prístupom na Sídlo alebo k Službám alebo ich používaním súhlasíte so zmluvnými podmienkami definovanými v týchto Podmienkach používania, ako aj so zmluvnými podmienkami definovanými v našom Oznámení o ochrane osobných údajov (prepojenie sa uvádza ďalej) (spoločne len „Podmienky“). Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou Podmienok, nesmiete vstupovať na toto Sídlo ani používať Služby. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť Podmienky, preto by ste mali pravidelne kontrolovať, či k takýmto zmenám Podmienok nedošlo. Revidované Podmienky platia pre používanie Sídla a Služieb odo dňa zverejnenia revidovaných Podmienok. Okrem týchto Podmienok môžu existovať aj dodatočné podmienky pre určité Služby. Ak existujú, sú dostupné cez tieto Služby a idú nad rámec, teda neobmedzujú tieto Podmienky. Ak sa na určitú Službu viažu dodatočné podmienky, budete o týchto dodatočných podmienkach Služby jasne informovaní.

Prijateľné použitie

Sídlo ani Služby nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý spôsobuje alebo môže spôsobiť poškodenie alebo zhoršenie dostupnosti alebo prístupnosti Sídla alebo Služieb, ani žiadnym takým spôsobom, ktorý je nezákonný, ilegálny, podvodný alebo škodlivý, ani v súvislosti s akýmkoľvek nezákonným, ilegálnym, podvodným alebo škodlivým účelom alebo činnosťou.

Sídlo ani Služby nesmiete používať na kopírovanie, ukladanie, hosťovanie, prenos, odosielanie, používanie, publikovanie alebo distribúciu akéhokoľvek materiálu, ktorý pozostáva (alebo je odkazom prepojený) s akýmkoľvek spyware, počítačovým vírusom, trójskym koňom, červom, záznamníkom stláčaných klávesov alebo iným škodlivým počítačovým softvérom.

Účelom prístupu k Službám je umožnený na účely absolvovania digitálneho/virtuálneho pohovoru on-line, hodnotenia pred prijatím do zamestnania, simulácie zamestnania alebo iných úloh pred prijatím do zamestnania. Prístup k Službám vám môže poskytnúť Zamestnávateľ, ktorý vás požiadal o absolvovanie praxe.

Vaše povinnosti

Za každé použitie Sídla alebo Služieb uskutočnené použitím vášho účtu (t. j. vášho prihlasovacieho ID a hesla) zodpovedáte vy, bez ohľadu na to, či vaše prihlasovacie ID a heslo používate vy alebo niekto iný. Za ochranu a zabezpečenie svojho prihlasovacieho ID a hesla pred neoprávneným použitím zodpovedáte vy sami. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu bezpečnosti vášho prihlasovacieho ID alebo hesla, musíte nás o tom bezodkladne informovať. Ste povinný odškodniť nás (v tomto ustanovení vo význame – vrátane našich spriaznených spoločností, predstaviteľov, riaditeľov, poradcov, zástupcov, klientov, poskytovateľov licencie a ich príslušným nástupcom a postupníkom) a zaručiť našu obranu proti všetkým nárokom, škodám, stratám, pohľadávkam alebo výdavkom, vrátane primeraných honorárov za právnu ochranu, spôsobených nedodržaním týchto Podmienok z vašej strany alebo neoprávneným použitím vášho účtu používateľa. Svoj prístup na Sídlo alebo k Službám alebo ich používanie, nesmiete akokoľvek ani žiadnym spôsobom prepracovať alebo redistribuovať, najmä zverejnením takéhoto prístupu alebo používania na sociálnych sieťach (najmä vašich odpovedí). Nesmiete zverejňovať ani vysielať žiadne výhražné, obscénne, urážlivé, nezákonné ani inak pohoršujúce materiály. Svoj účet používateľa nesmiete použiť na rozosielanie akejkoľvek nevyžiadanej korešpondencie (napr. spamu). Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nie je povolené prepojiť Sídlo ani Služby so žiadnym iným webovým sídlom ani webovými stránkami mimo sídla.

Licencia na používanie Sídla; Duševné vlastníctvo

Ak nie je uvedené iné, spoločnosť Modern Hire alebo jej poskytovatelia licencie vlastnia práva duševného vlastníctva na Sídlo, Služby a všetky materiály na Sídle alebo Sídlom vygenerované alebo Služby. Okrem prípadov výslovne povolených v týchto Podmienkach sú všetky práva duševného vlastníctva k Sídlu a Službám vyhradené spoločnosti Modern Hire.

V súlade s týmito podmienkami vám udeľujeme nevýhradné, neprenosné, obmedzené právo na prístup a používanie Sídla a tých Služieb, pre ktoré bol zriadený a schválený váš účet. Aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti, náhodný návštevník nášho Sídla, ktorý nepoužíva naše Služby ani si nezriadi účet na našom Sídle, nezískava vyššie uvedené licenčné práva. V súvislosti s poskytovaním Sídla a Služieb spoločnosť Modern Hire uplatňuje rôzne schopnosti a technológie, najmä dôkladne rozpracovaných a otestovaných vedeckých, firemných metodík, algoritmov, umelej inteligencie, strojového učenia a podobných procesov, ktoré sú chránené ako práva duševného vlastníctva spoločnosti Modern Hire.

Žiadne materiály zo Sídla, ani získané prístupom k Službám alebo ich používaním, nesmiete reprodukovať, rozmnožovať, kopírovať, ďalej publikovať, predávať, prenajímať alebo sublicencovať ani inak meniť alebo upravovať žiadny. Práva, udelené vám týmto článkom nesmiete sublicencovať, postúpiť ani inak previesť. Nie sú vám poskytované žiadne ďalšie práva, titul ani podiel k Sídlu ani k Službám.

Ochrana osobných údajov a zabezpečenie

Naše Oznámenie o ochrane osobných údajov objasňuje naše povinnosti pri zhromažďovaní, používaní alebo prenose („Spracúvanie“) akýchkoľvek osobne identifikovateľných údajov („Osobné údaje“), ktoré od vás zhromažďujeme alebo ktoré nám poskytujete, alebo ktoré používame na poskytovanie našich Služieb. Používaním Sídla alebo Služieb a v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi súhlasíte s takýmto Spracúvaním vašich Osobných údajov. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za žiadne nepresné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom nášho Sídla alebo Služieb. Pri používaní Sídla alebo Služieb môžete byť požiadaní o súhlas s naším Spracúvaním v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov (napr. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) pre obyvateľov Európskej únie). Všetky informácie, materiály alebo podnety, ktoré odošlete prostredníctvom tohto Sídla (okrem prístupových oprávnení vášho účtu), sa nemôžu a nebudú považovať za dôverné a tvoriace predmet duševného vlastníctva. Naše oznámenie o ochrane osobných údajov nájdete tu: OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI MODERN HIRE .

Vylúčenie práv zo záruky

Hoci sme vynaložili úsilie o poskytnutie presných informácií na Sídle a v Službách, ani my, ani žiadny z našich Klientov, zamestnanci, ani naše spriaznené spoločnosti, poskytovatelia služieb, dodávatelia, ani žiadni z ich zamestnancov, neposkytujeme žiadnu záruku, výslovnú ani implikovanú, ani nepreberáme žiadnu právnu zodpovednosť (v tom rozsahu, a akom to zákon povoľuje) ani zodpovednosť za aktuálnosť alebo úplnosť ktorýchkoľvek informácií, ktoré toto Sídlo obsahuje, ani prostredníctvom našich Služieb; neposkytujeme ani žiadnu záruku, výslovnú ani implikovanú, ani nepreberáme žiadnu právnu zodpovednosť (v rozsahu, v akom to zákon povoľuje), pokiaľ ide o výsledky, ktoré môžete získať používaním Sídla alebo Služieb. Prístup na Sídlo alebo k Službám môže byť dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia pozastavený v prípade zlyhania systému, údržby, opravy alebo z dôvodov, ktoré sú mimo našej kontroly.

SÍDLO A VŠETKY MATERIÁLY A SLUŽBY DOSTUPNÉ NA SÍDLE SÚ POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU MODERN HIRE „V STAVE, V AKOM SÚ“. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI SA ZRIEKAME VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH I PREDPOKLADANÝCH, NAJMÄ PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, USPOKOJIVEJ KVALITY ALEBO AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK BEZPEČNOSTI, PRESNOSTI A NEPORUŠOVANIA A VŠETKÝCH OSTATNÝCH ZÁRUK, KTORÉ BY INAK MOHLI VYPLÝVAŤ Z OBCHODNÉHO STYKU MEDZI VAMI A NAMI ALEBO Z OBCHODNÝCH ZVYKLOSTÍ.

SPOLOČNOSŤ MODERN HIRE ANI ŽIADNY Z NAŠICH KLIENTOV, POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB ALEBO DODÁVATEĽOV NEZARUČUJE, ŽE SÍDLO, SLUŽBY ALEBO KTORÁKOĽVEK FUNKCIA INTEGROVANÁ V SÍDLE ALEBO V SLUŽBÁCH BUDÚ NEPRERUŠOVANÉ ALEBO BEZCHYBNÉ, ŽE CHYBY BUDÚ OPRAVENÉ, ALEBO ŽE SÍDLO ALEBO SLUŽBY BUDÚ BEZ VÍRUSOV ALEBO INÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTOV.

NIE VŠETKY VÝROBKY ALEBO SLUŽBY UVEDENÉ NA TOMTO SÍDLE SÚ K DISPOZÍCII PRE VŠETKY OSOBY ALEBO VO VŠETKÝCH GEOGRAFICKÝCH LOKALITÁCH. VYHRADZUJEME SI PRÁVO, PODĽA NÁŠHO VLASTNÉHO UVÁŽENIA, OBMEDZIŤ POUŽÍVANIE KTORÉHOKOĽVEK PRODUKTU ALEBO SLUŽBY KTOREJKOĽVEK OSOBE ALEBO GEOGRAFICKEJ OBLASTI. ŽIADNA RADA ANI INFORMÁCIE, KTORÉ ZÍSKATE OD NAŠICH ZAMESTNANCOV ALEBO PROSTREDNÍCTVOM TOHTO SÍDLA ALEBO SLUŽIEB, SA NEMÔŽE POVAŽOVAŤ ZA ZÁRUKU, KTORÁ NIE JE VÝSLOVNE USTANOVENÁ V TÝCHTO PODMIENKACH.

Obmedzenie zodpovednosti

V PLNOM ROZSAHU, V AKOM TO ZÁKON POVOĽUJE, SPOLOČNOSŤ MODERN HIRE ANI NAŠI KLIENTI, POSKYTOVATELIA SLUŽIEB ALEBO DODÁVATELIA NEBUDÚ ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE, REPRESÍVNE, ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ ŠKODY, NAJMÄ ŠKODY Z TITULU ZMARENÉHO ZISKU, GOODWILLU, STRATY POUŽITEĽNOSTI, STRATY ÚDAJOV ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT (HOCI SME BOLI INFORMOVANÍ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD), VYPLÝVAJÚCICH Z ALEBO SÚVISIACICH S AKÝMKOĽVEK POUŽITÍM ALEBO NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ SÍDLO ALEBO SLUŽBY (VRÁTANE OBSAHU ALEBO INÉHO MATERIÁLU NA SÍDLE ALEBO NA AKOMKOĽVEK WEBOVOM SÍDLE SPOJENOM S KTORÝMKOĽVEK SÍDLOM ALEBO SLUŽBAMI), VYKONÁVANÍM ALEBO POUŽÍVANÍM SLUŽIEB, ROVNAKO AKO NEOPRÁVNENÝM PRÍSTUPOM ALEBO POZMENENÍM VAŠICH PRENOSOV ALEBO ÚDAJOV.

NAŠA CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA VŠETKY ŠKODY A STRATY NEPREKROČÍ SUMU, KTORÚ STE NÁM ZAPLATILI ZA MESIAC BEZPROSTREDNE PREDCHÁDZAJÚCI UPLATNENIU NÁROKU. AK NIE STE SPOKOJNÍ S TÝMTO SÍDLOM, SLUŽBAMI ALEBO S NIEKTOROU Z TÝCHTO PODMIENOK, VAŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÝM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM JE UKONČENIE POUŽÍVANIA SÍDLA ALEBO SLUŽIEB.

Porušenia týchto zmluvných podmienok

Ak akýmkoľvek spôsobom porušíte tieto Podmienky, môžeme podniknúť, bez ujmy pre naše ďalšie práva podľa týchto Podmienok, také kroky, aké bude považovať za vhodné, vrátane pozastavenia vášho prístupu na Sídlo stránku alebo používania Služieb, zákazu prístupu na Sídlo alebo k Službám, blokovania prístupu počítačov používajúcich vašu IP adresu k Sídlu alebo Službám alebo iniciovania súdneho konania proti vám.

Odkazy

Toto Sídlo alebo Služby môžu obsahovať odkazy na webové sídla tretích subjektov. Tieto odkazy sú poskytované výhradne pre vaše pohodlie. Nemôžu byť považované za schválenie obsahu na týchto webových sídlach tretích subjektov spoločnosťou Modern Hire. Spoločnosť Modern Hire nezodpovedá za obsah webových sídiel tretích osôb, na ktoré odkazujeme, a nedáva žiadne záväzné vyhlásenia o obsahu alebo presnosti materiálov na takýchto webových sídlach tretích subjektov. Ak pristupujete na prepojené webové sídla tretích subjektov, robíte tak na vlastné riziko a v súlade s platnými podmienkami takýchto webových sídiel tretích subjektov.

Rozhodujúce právo a súdna právomoc

Tieto Podmienky sa riadia, vykladajú a vykonávajú v súlade s právnymi predpismi štátu Ohio, USA bez ohľadu na prípadné kolízne zásady. Týmto sa bezpodmienečne a neodvolateľne podriaďujete výlučnej právnej príslušnosti a miestom súdneho konania budú štátnej alebo federálne súdy so sídlom v meste Cleveland (Severný okres), štát Ohio. Prístupom a používaním tohto Sídla a ako protihodnotu za Služby ponúkané na tomto Sídle beriete na vedomie, že spoločnosť Modern Hire vám ponúka prístup na toto Sídlo na základe týchto Podmienok. Ako čiastočnú protihodnotu za váš prístup a používanie tohto Sídla a Služieb, súhlasíte s tým, že nebudete podávať skupinovú žalobu na spoločnosť Modern Hire ako navrhovateľ skupiny, zástupca skupiny ani ako člen skupiny, ani že sa nebudete podieľať ako strana odporcu akýmkoľvek spôsobom na skupinovej žalobe proti spoločnosti Modern Hire, pokiaľ ide o váš prístup alebo používanie Sídla alebo Služieb. Okrem toho, váš prístup k Sídlu a Službám a ich používanie vami ako Uchádzačom je bezplatné a potvrdzujete, že časť ceny, ktorú platíte za prístup a používanie tohto Sídla a Služieb, je vaším súhlasom s týmito Podmienkami vrátane zrieknutia sa práva na skupinovú žalobu. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou týchto Podmienok, nepristupujte ani nepoužívajte k Stránke alebo Službám (ani nepokračujte v ich používaní). Nič z toho, čo sa uvádza v tomto odseku, však neobmedzuje vaše právo podať žalobu ako individuálny žalobca, a to aj na súde pre drobné nároky, s výhradou vyššie uvedených požiadaviek na súdnu príslušnosť.

Kontaktné údaje

S otázkami na technickú podporu sa obracajte na spoločnosť Modern Hire na adrese:

support@modernhire.com

 

Otázky o týchto Podmienkach môžete adresovať spoločnosti Modern Hire na adresu:
Modern Hire, Inc.
3201 Enterprise Parkway, Suite 460
Cleveland, Ohio 44122
Telefón: 800.451.1695
E-mail: legal@modernhire.com