HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Oznámenie o ochrane osobných údajov (Privacy Slovak)

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia august 2022

 

Who We Are

Collection and Processing of Personal Data

Modern Hire as Processor

Modern Hire as Controller

Third Parties

Purpose and Legal Basis of Processing

Relying on Our Legitimate Interests

Relying on Your Consent

Withdrawing Your Consent; Objecting to Direct Marketing

Disclosure and Sharing of Information

Retention of Information

Your Rights

Data Security

Cookies; Beacons; Tracking Technology

Additional Laws; Changes

Children’s Online Privacy Protection Rule (“COPPA”)

Changes

Country Specific Law Addenda

Transfers of Your Personal Data

Contact Information

Modern Hire, Inc.

Affiliates and Contact Information

Kto sme

Víta vás spoločnosť Modern Hire. Zaviazali sme sa chrániť vaše súkromie. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „Oznámenie“) je účinné počínajúc vyššie uvedeným dátumom a opisuje naše postupy zberu a sprístupňovania údajov v súvislosti s našim webovým sídlom a aplikačnou platformou (naše webové sídlo a aplikačná platforma sa v tomto Oznámení spoločne označujú ako „Služby“). Spoločnosť Modern Hire Inc. a jej spriaznené spoločnosti (ďalej len „Modern Hire“, „my“, „nás“ a „naše“) ponúkajú Služby uľahčujúce realizáciu spracovania pred nástupom do zamestnania, spájajúce uchádzačov o zamestnanie, kandidátov alebo záujemcov o zamestnanie (ďalej len „Uchádzač(i)“) s náborovými pracovníkmi, manažérmi náboru alebo ďalšími interviewermi (ďalej len „Náboroví pracovníci“), konajúcimi v mene našich klientov, zamestnávateľov (ďalej len „Zamestnávatelia“ alebo „Klienti“). Základné služby spoločnosti Modern Hire sa poskytujú prostredníctvom cloudovej aplikačnej platformy, prostredníctvom ktorej môžu Náboroví pracovníci a Uchádzači využívať naše riešenia pred nástupom do zamestnania, okrem iného aj na digitálne/virtuálne pohovory, plánovanie a hodnotenie pred nástupom do zamestnania.

Používaním našich Služieb potvrdzujete, že ste si toto Oznámenie prečítali a porozumeli mu. V rozsahu požadovanom platnými právnymi predpismi a pokiaľ sa neodhlásite, poskytujete nám aj súhlas so zhromažďovaním, prijímaním, ukladaním, spracúvaním a prenosom (ďalej spoločne len „Spracúvanie“ alebo „Spracovanie“) vašich Osobných údajov v súlade s týmto Oznámením.

Služby spoločnosti Modern Hire uľahčujú Zamestnávateľovi procesy pred nástupom do zamestnania. Spoločnosť Modern Hire sa však nezúčastňuje na pohovoroch, hodnoteniach, výbere ani prijímaní zamestnancov, ani o nich inak nerozhoduje. V tomto Oznámení sa Uchádzači, Náboroví pracovníci a Zamestnávatelia môžu spoločne označovať ako „Používatelia“. V rámci našich Služieb spracúvame vaše údaje, ktoré vás môžu identifikovať alebo môžu byť použité na vašu identifikáciu ako Používateľa (tieto identifikovateľné osobné údaje sa ďalej označujú len „Osobné údaje“). Hoci pre toto Oznámenie používame Osobné údaje, upozorňujeme, že v závislosti od platných právnych predpisov sa používajú osobné údaje, osobné informácie alebo informácie umožňujúce identifikáciu osoby. Toto Oznámenie opisuje typy Osobných Údajov i účely, na ktoré ich spracúvame.

Spoločnosť Modern Hire má sídlo v Spojených štátoch amerických a má spriaznené subjekty, Klientov a externých poskytovateľov služieb po celom svete. Naša hlavná adresa a sídla našich spriaznených subjektov sa nachádzajú na konci tohto Oznámenia.

Toto Oznámenie opisuje, ako budeme používať vaše Osobné údaje, keď budete využívať naše Služby, navštevovať naše webové sídla a pristupovať na naše stránky sociálnych sietí. Opisujú sa tu aj vaše práva týkajúce sa vašich Osobných údajov. Viac informácií o vašich právach a o tom, ako ich môžete uplatniť, nájdete ďalej v časti „Vaše práva“.

Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov

V závislosti od toho, ako získame vaše Osobné údaje a na aké účely nám ich vy alebo Zamestnávateľ poskytujete, môžeme byť v úlohe správcu údajov (“Prevádzkovateľ“), ktorý určuje účely a prostriedky spracovania vašich Osobných údajov, alebo môžeme byť v úlohe sprostredkovateľa údajov („Sprostredkovateľ“), ktorý spracúva vaše Osobné údaje v mene našich Klientov (t. j. Prevádzkovateľov). Predpokladáme, že po väčšinu času, ak nie po celý čas, budeme v súvislosti s vašimi Osobnými údajmi v úlohe Sprostredkovateľa.

Spoločnosť Modern Hire ako Sprostredkovateľ

Podnikanie spoločnosti Modern Hire sa zakladá na tom, že je Sprostredkovateľom Osobných údajov prostredníctvom používania našich Služieb. Znamená to, že konáme v mene našich Klientov (t. j. Zamestnávateľov) a vaše Osobné údaje spracúvame na základe ich pokynov. Naši Klienti sú zvyčajne Prevádzkovateľmi Osobných údajov, ktoré Spracúvame. Náš Klient ako Prevádzkovateľ určuje účely, na ktoré sa spracúvajú Osobné údaje získané prostredníctvom našich Služieb. Klient je povinný určiť právny základ, ktorý nám umožňuje Spracúvanie. Vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov našich Klientov môžu byť uvedené ďalšie podrobnosti o ich činnosti. V závislosti od jurisdikcie, v ktorej pôsobíme, môžu mať pojmy „Sprostredkovateľ“ a „Prevádzkovateľ“ rôzne označenia, avšak významy, ktoré sa za touto terminológiou skrývajú, sú konzistentné. Sprostredkovateľ môže byť napríklad podľa niektorých predpisov označovaný výrazom „poskytovateľ služieb“ alebo inou terminológiou a Prevádzkovateľ môže byť označovaný výrazom „podnik“ alebo inou terminológiou. Kvôli zjednodušeniu používame v tomto oznámení pojmy Sprostredkovateľ/Prevádzkovateľ.

Spoločnosť Modern Hire nemá v úmysle spracúvať citlivé typy údajov, ako sú zdravotné informácie, politické názory, náboženské presvedčenie, čísla sociálneho poistenia, dátum narodenia, čísla vodičských preukazov alebo finančné informácie, a naše Služby nie sú určené ani na ukladanie týchto typov údajov. Spoločnosť Modern Hire môže náhodne Spracúvať informácie o pohlaví, rase alebo etnickom pôvode Používateľa, ak sú tieto charakteristiky zachytené alebo by sa dali odvodiť z videa, tieto charakteristiky však nehrajú žiadnu úlohu pri poskytovaní našich Služieb. Okrem toho naše služby neanalyzujú ani nevyhodnocujú na žiadny účel, ani na identifikáciu, črty tváre, výrazy tváre, pohyby očí alebo tón hlasu. Do našich Služieb môžete nahrať aj informácie, ktoré môžu obsahovať citlivé údaje; nepredpokladáme, že by sme v rámci našich Služieb museli tieto citlivé údaje Spracúvať.

Ak sa rozhodnete poskytnúť nám akékoľvek informácie získané prostredníctvom záznamu (t. j. videozáznamu alebo hlasu), takéto záznamy nebudeme používať na účely identifikácie (t. j. nebudú digitálne analyzované ani spracované do podoby hlasových profilov alebo súborov rozpoznávania tváre), preto tieto záznamy nepovažujeme za biometrické údaje, ako sú v niektorých zákonoch definované alebo ako sú sa na ne niektoré zákony vzťahujú. Vaše Osobné údaje však považujeme za dôverné, aj keď nespĺňajú príslušnú definíciu podľa platných právnych predpisov z hľadiska ďalších povinností pri ochrane osobných údajov. S otázkami na vaše Osobné údaje a ich spracúvanie sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom ďalej uvedených Kontaktných údajov.

Moderný prenájom ako Prevádzkovateľ

Okrem Služieb, ktoré poskytujeme našim Klientom, pôsobíme ako Prevádzkovateľ, keď navštívite naše Webové sídlo alebo komunikujete s našimi stránkami sociálnych sietí. Ak sa to stane, môžeme zhromažďovať tieto informácie:

 • adresa IP
 • ID súboru cookie
 • Informácie o používaní a prehliadači
 • Obsah, s ktorým komunikujete

Ak si vyžiadate ukážku našich Služieb, budeme zhromažďovať aj vaše:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • Oddelenie
 • Názov spoločnosti a informácie o vašej spoločnosti

Spoločnosť Modern Hire môže zhromažďovať aj neosobné alebo anonymné informácie, u ktorých si vyhradzuje právo na použitie na akýkoľvek účel, vrátane v súhrnnej podobe. Môžeme napríklad zhromažďovať informácie o systéme na účely spravovania systému, na diagnostiku problémov, na sledovanie závislostí prenosu, na určenie najčastejšie používaných Služieb a na vyhodnotenie využívania sídla. Ak sú údaje anonymizované alebo deidentifikované, nie je možné vás identifikovať a už to nie sú Osobné údaje.

Tretie osoby

Ak pristupujete k našim Službám cez ktorékoľvek webové sídla pod rovnakou značkou alebo webové sídla prepojené odkazmi (či už prostredníctvom Zamestnávateľa alebo inak), vaše Osobné údaje budú sprístupnené spoločnosti Modern Hire alebo príslušnému Zamestnávateľovi. V tomto prípade bude používanie takýchto Osobných údajov Zamestnávateľom podliehať zásadám ochrany osobných údajov Klienta a spoločnosť Modern Hire nie je zodpovedná ani sa na ňu nevzťahujú zásady tohto Klienta upravujúce jej používanie Osobných údajov. Spoločnosť Modern Hire vás preto vyzýva, aby ste si predtým, ako im odošlete akékoľvek osobné údaje, preštudovali zásady a postupy ochrany osobných údajov každého príslušného Zamestnávateľa a iného tretieho subjektu.

Naše Služby môžu obsahovať prepojenia na sídla tretích subjektov. Tieto prepojenia slúžia výhradne pre vaše pohodlie a spoločnosť Modern Hire nezodpovedá za zásady ochrany súkromia, postupy ani za sídiel stránok vlastnených inými, na ktoré môžete odkazovať alebo na ktoré môžu odkazovať Služby. Odporúčame vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov a podmienky týchto sídiel, aby ste vedeli, ako tieto sídla zhromažďujú, používajú a zdieľajú vaše informácie. Toto Oznámenie sa vzťahuje výlučne na informácie, ktoré zhromažďujeme z našich Služieb.

Účel a Právny základ spracúvania

Spoločnosť Modern Hire zhromažďuje informácie o používateľoch, aby poskytovala tieto služby:

Na plnenie zmluvy alebo podniknutie krokov súvisiacich so zmluvou. Je to relevantné, ak nás kontaktujete s cieľom získať Služby. Tie zahŕňajú:

 • Zriaďovanie účtov.
 • Overovanie vašej totožnosti.
 • Komunikácia s vami.
 • Poskytovanie zákazníckych služieb.

Opieranie sa o naše oprávnené záujmy

Vykonali sme testy vyváženosti všetkých Spracúvaní Osobných údajov, ktoré vykonávame na základe našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov našich Klientov, ktoré opisujeme ďalej. So žiadosťou o informácie o všetkých našich testoch vyváženia nás kontaktujte prostredníctvom ďalej uvedených Kontaktných informácií.

Podľa požiadaviek spoločnosti Modern Hire na vykonávanie našej činnosti a sledovanie našich oprávnených záujmov, najmä:

 • Zasielanie informácií, o ktorých sa spoločnosť Modern Hire domnieva, že by pre Používateľov mohli byť užitočné.
 • Z času na čas kontaktujeme používateľov za účelom prieskumu aplikácií.
 • Prispôsobenie Služieb.
 • Monitorovanie používania našich webových sídiel a Služieb Online a zlepšovanie našich produktov.
 • Poskytovanie produktov a Služieb, ktoré ste si vyžiadali.
 • Reagovanie na všetky pripomienky alebo sťažnosti, ktoré nám môžete posielať.
 • Prípadné používanie Osobných údajov v súvislosti s právnymi nárokmi, dodržiavaním predpisov, regulačnými a vyšetrovacími účelmi a ak sa to požaduje so zákonom.

Opieranie sa na váš súhlas

Ak nám dáte súhlas:

 • Budeme vám posielať priamy marketing súvisiaci s našimi relevantnými produktmi a Službami alebo inými produktmi a Službami, ktoré poskytujeme my, naše spriaznené subjekty a starostlivo vybraní partneri.
 • Súbory cookie umiestňujeme a podobné technológie používame v súlade s ďalej uvedenou časťou pod názvom „Súbory cookie, majáky; Technológia sledovania“ a informácie, ktoré sa vám poskytujú pri použití týchto technológií.
 • V ostatných prípadoch, keď vás požiadame o súhlas, použijeme vaše Osobné údaje na účel, ktorý včas vysvetlíme.

Na účely, vyžadované zo zákona:

 • Vyhradzujeme si právo na použitie vaše Osobné údaje podľa potreby pri reakcii na žiadosti vládnych orgánov alebo orgánov činných v trestnom konaní, ktoré vedú vyšetrovanie.

Odvolanie vášho Súhlasu; Vznesenie námietky proti Priamemu marketingu

Vždy, ak sa opierame na váš súhlas, máte vždy právo tento súhlas odvolať. Upozorňujeme, že takéto odvolanie bude rešpektované pri každom budúcom alebo pokračujúcom používaní, hoci môžeme mať iné právne dôvody na Spracúvanie alebo uchovávanie vašich Osobných údajov na iné účely, ako sú účely uvedené vyššie. V niektorých prípadoch sa môžeme rozhodnúť posielať vám priamy marketing bez vášho súhlasu, napríklad ak sa opierame na naše oprávnené záujmy. Máte právo kedykoľvek nesúhlasiť s priamym marketingom. Môžete tak urobiť podľa pokynov v korešpondencii, ak ide o elektronickú správu, alebo nás kontaktovať použitím ďalej uvedených kontaktných údajov.

Sprístupňovanie a zdieľanie informácií

Ak je to povolené zákonom a ak ste sa nerozhodli odmietnuť, vaše Osobné údaje môžeme zdieľať so spoločnosťami skupiny Modern Hire na účely marketingu, komunikácie a vylepšenia našich služieb.

Spoločnosť Modern Hire bude zdieľať vaše Osobné údaje týmito spôsobmi:

 • Ak ste Uchádzač – so Zamestnávateľom a Náborárom.
 • Ak ste Náborový pracovník – so Zamestnávateľom.
 • Ak ste Zamestnávateľ – s Náborovým pracovníkom, aby sme mohli poskytovať naše Služby.

Osobné údaje budú zdieľané aj s určitými externými poskytovateľmi služieb, ktorí ich budú spracúvať v mene spoločnosti Modern Hire na vyššie uvedené účely. Konkrétne využívame niektorých externých poskytovateľov služieb, okrem iného na hosting webového sídla, údržbu a spracúvanie zvuku a videa.

Ak v našom mene využívame služby tretích subjektov, uisťujeme sa, že sme uzavreli príslušné zmluvy o ochrane vašich Osobných údajov. Spoločnosť Modern Hire môže sprístupniť aj Osobné údaje alebo agregovať anonymné údaje podnikom, divíziám a jednotkám, spriazneným so spoločnosťou Modern Hire.

Ak bude podnikateľské zameranie alebo celé podnikanie spoločnosti Modern Hire, alebo ich podstatná časť, nadobudnuté alebo prevedené, či už zlúčením, konsolidáciou alebo odkúpením podstatnej časti aktív, spoločnosť Modern Hire môže sprístupniť a preniesť vaše Osobné údaje nadobúdajúcemu subjektu. Spoločnosť Modern Hire môže vaše Osobné údaje sprístupniť tretím subjektom aj ak sa v dobrej viere domnievame, podľa nášho výhradného uváženia, že takéto sprístupnenie je primerane potrebné na (a) vykonanie alebo uplatnenie zmluvných podmienok Služieb; (b) dodržanie právnych alebo regulačných požiadaviek; (c) ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti nás, našich používateľov alebo iných tretích subjektov; alebo (d) predchádzanie trestnému činu alebo ochranu národnej bezpečnosti. Spoločnosť Modern Hire môže tiež použiť alebo zverejniť anonymné alebo súhrnné informácie podľa vlastného uváženia, a to aj Klientom, obchodným partnerom, externým poskytovateľom služieb, inzerentom, investorom, potenciálnym kupujúcim a iným tretím subjektom.

Uchovávanie informácií

Spoločnosť Modern Hire neuchováva vaše Osobné údaje dlhšie, ako je nevyhnutné na splnenie účelov, na ktoré sa Spracúvajú, bez ohľadu na to, či je účel špecifikovaný v zmluve alebo či to vyžadujú príslušné zákony alebo nariadenia. Spracúvanie Osobných údajov o Uchádzačoch, keď vystupuje ako Sprostredkovateľ, je stanovené zmluvou medzi Modern Hire a Zamestnávateľom.

Ak spracúvame vaše registračné údaje, robíme tak dovtedy, kým ste aktívnym Používateľom našich Služieb, a následne v súlade s našimi zásadami uchovávania údajov.

Ak Spracúvame Osobné údaje na marketingové účely alebo s vaším súhlasom, máme právo Spracúvať takéto Osobné údaje dovtedy, kým svoj súhlas neodvoláte alebo nepožiadate o ukončenie (napríklad na ďalšie marketingové účely). Ak to od nás vyžaduje alebo nám to umožňuje zákon, uchovávame si aj záznam o tom, že ste nás požiadali, aby sme vám neposielali priamy marketing alebo aby sme nespracúvali vaše Osobné údaje, aby sme mohli vašu žiadosť v budúcnosti rešpektovať.

Vaše práva

V závislosti od vášho bydliska môžete mať určité práva týkajúce sa vašich osobných údajov, napríklad:

 • Právo byť informovaný o Spracúvaní vašich Osobných údajov;
 • Na prístup ku kópii vašich Osobných údajov;
 • Požiadať o opravu svojich Osobných údajov;
 • Na vyžiadanie prenosu vašich Osobných údajov;
 • Na obmedzenie alebo namietanie proti spracúvaniu vašich Osobných údajov; a
 • Na požiadanie o vymazanie vašich Osobných údajov.

Za určitých okolností môžete mať aj právo namietať proti automatizovanému rozhodovaniu.

Ak sa chcete dožadovať ktorýchkoľvek práv, o ktorých sa domnievate, že by ste ich mohli mať (pozri tiež Dodatky k právnym predpisom pre jednotlivé krajiny), kontaktujte nás použitím ďalej uvedených kontaktných údajov.

Ak sa domnievate, že došlo k narušeniu vašich Osobných údajov, môžete nás kontaktovať alebo môžete podať sťažnosť regulačnému orgánu v krajine, v ktorej žijete, pracujete alebo v ktorej sa domnievate, že došlo k narušeniu vašich Osobných údajov.

Akúkoľvek žiadosť nám adresujte prostredníctvom dolu uvedených Kontaktných údajov.

Vaše Osobné údaje nikomu nepredávame, s nikým ich nezdieľame ani ich neprenášame okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na poskytovanie našich Služieb a povolené platnými zákonmi.

Rozhodne vám odporúčame, aby ste nás kontaktovali na adrese uvedenej ďalej v kontaktných údajoch a prediskutovali si s nami akékoľvek obavy alebo problémy, ktoré môžete mať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

Zabezpečenie údajov

Spoločnosť Modern Hire zaviedla vhodné technické a organizačné opatrenia, aby predišla náhodnej strate, použitiu alebo neoprávnenému prístupu k Osobným údajom. Ak to bolo vhodné, s našimi Klientmi a externými poskytovateľmi služieb sme uzavreli Zmluvy o ochrane údajov, aby sme podrobnejšie špecifikovali zavedené opatrenia na ochranu údajov. Sme držiteľmi certifikátu ISO 27001 a v súlade s normou SOC2 typu 2. Ďalšie informácie o našom záväzku k zabezpečeniu nájdete na https://modernhire.com/platform/data-security/.

Súbory cookie; Majáky; Technológia sledovania

Spoločnosť Modern Hire používa aj súbory „cookie“, „webové majáky“ a podobnú technológiu pre pohodlie Používateľov a na zlepšenie použiteľnosti Služieb pre Používateľov. Súbor cookie je malý textový súbor, dočasne alebo trvalo zaznamenaný na pevnom disku serverom webovej stránky v závislosti od použitia, a umožňujúci nám rozpoznať vás bez toho, aby ste sa museli opakovane prihlasovať pri používaní Služieb. Webové majáky sú grafiky určené na zhromažďovanie informácií z webového denníka, ako sú zobrazené stránky alebo otvorené správy. Spoločnosť Modern Hire dokáže vďaka súborom cookie, webovým majákom a podobným technológiám dokáže poskytovať efektívnejšie Služby, lepšie prispôsobené pre každého používateľa. Okrem toho, tieto technológie môžu spoločnosti Modern Hire umožniť sledovať priebehy premávky, využívanie Služieb a informácie o relácii, na zvýšenie užitočnosti Služieb.

Spoločnosť Modern Hire používa tieto súbory cookie na nasledujúce účely:

Kategórie súborov cookie
Nevyhnutné súbory cookie. Tieto súbory cookie sú potrebné na fungovanie webového sídla.
Analytické súbory cookie. Tieto súbory cookie nám pomáhajú analyzovať používanie nášho webového sídla, aby sme mohli zlepšovať naše služby.

 

Funkčné súbory cookie. Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si vaše voľby (napríklad jazyk alebo región, kde sa nachádzate) a poskytovať lepšie, osobnejšie funkcie.

Ďalšie zákony; Zmeny

Pravidlá ochrany súkromia detí na internete („COPPA“)

Osobné údaje od používateľov vo veku do 16 rokov vedome ani cielene nezhromažďujeme. Nepovoľujeme používanie Služieb Používateľom vo veku do 16 rokov. Ak sa domnievate, že naše služby používa dieťa mladšie ako 13 rokov, upozornite nás.

Zmeny

Spoločnosť Modern Hire si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť toto Oznámenie. Konkrétne môžeme toto Oznámenie upraviť tak, aby odrážalo zmeny spôsobu, akým zhromažďujeme, používame alebo sprístupňujeme informácie, alebo aby odrážali zmeny v zákonoch, predpisoch alebo odvetvových normách upravujúcich ochranu osobných údajov. Odporúčame Používateľom, aby si pred prístupe k Službám prečítali toto Oznámenie. Ak zmeny podstatne ovplyvnia spôsob nakladania s vašimi údajmi, upozorníme vás na ne.

Prenosy vašich osobných údajov

Keď spoločnosť Modern Hire prenáša vaše Osobné údaje z jednej krajiny do druhej, spoločnosť Modern Hire zabezpečí ochranu vašich údajov minimálne na rovnakej úrovni, aká sa vyžaduje v krajine pôvodu. Napríklad zabezpečíme, aby existovala riadna právna zmluva, ktorou sa riadi prenos údajov. V súvislosti s prenosmi Osobných údajov z jednej krajiny do druhej prijímame ďalšie špecifické kroky, ak to vyžadujú platné právne predpisy; pozrite si napríklad Dodatky k zákonom jednotlivej krajiny.

Dodatky k právnym predpisom pre jednotlivé krajiny

V závislosti od miesta vášho bydliska sa na vás okrem podmienok uvedených v našom Oznámení o ochrane osobných údajov môže vzťahovať jeden alebo viacero z nasledujúcich Dodatkov k zákonom jednotlivej krajiny (alebo Región alebo Štát). Pojmy písané s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v Dodatkoch k právnym predpisom pre jednotlivé krajiny, majú rovnaký význam ako v Oznámení o ochrane osobných údajov.

Preštudujte si Dodatky k právnym predpisom pre jednotlivé krajiny s ďalšími informáciami, ktoré sa na vás môžu vzťahovať v závislosti od právnych predpisov krajiny, v ktorej žijete.

Dodatok pre Spojené štáty americké

Pre obyvateľov štátu Illinois

Pre obyvateľov štátu Kalifornia

          Dodatok EÚ/EHP

          Dodatok pre Spojené kráľovstvo

          Dodatok pre Kanadu

          Dodatok pre Austráliu

          Dodatok pre Malajziu

          Dodatok pre Singapur

Kontaktné údaje

S technickými otázkami sa obracajte na úsek podpory spoločnosti Modern Hire.

Ak si chcete uplatniť svoje práve, ak chcete položiť otázky o našich postupoch ochrany osobných údajov alebo podať sťažnosť, kontaktujte nás na adrese:

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

E-mail: privacy@modernhire.com

 

Spriaznené subjekty a kontaktné informácie

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

USA

Tel.: (877) 451-1659

info@modernhire.com

EURÓPA

Modern Hire Europe Limited

europe@modernhire.com

ÁZIA A TICHOMORIE

Modern Hire Asia Pacific Pte Ltd.

asiapacific@modernhire.com

AUSTRÁLIA

Modern Hire Australia Pty Ltd.

australia@modernhire.com

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Modern Hire UK Limited

uk@modernhire.com

FRANCE

Modern Hire France SAS

europe@modernhire.com