HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Oznámení o ochraně osobních údajů (Privacy Czech)

Oznámení o ochraně osobních údajů

Poslední aktualizace Srpen 2022

 

kdo jsme

sběr a zpracování osobních údajů

Společnost Modern Hire jako Zpracovatel

Společnost Modern Hire jako Správce

TŘETÍ STRANY

účel a právní PODSTATA zpracování

Spoléhání na naše oprávněné zájmy

Spoléhání na váš souhlas

Odvolání vašeho souhlasu; Námitka proti přímému marketingu

ZVEŘEJŇOVÁNÍ A SDÍLENÍ INFORMACÍ

UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

VAŠE PRÁVA

ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

Cookies; Beacons; Technologie sledování

DALŠÍ ZÁKONY; ZMĚNY

Zákon o ochraně soukromí dětí v online prostoru („COPPA“)

Změny

Dodatek k zákonu specifický pro danou zemi

Přenosy vašich osobních údajů

KONTAKTNÍ INFORMACE

Modern Hire, Inc.

Přidružené společnosti a kontaktní informace

Kdo jsme

Vítejte ve společnosti Modern Hire. Jsme zavázáni chránit vaše soukromí. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů („Oznámení”) je platné od data uvedeného výše a popisuje naše postupy shromažďování a zveřejňování údajů v souvislosti s našimi webovými stránkami a naší přihlašovací platformou (naše webové stránky a naše přihlašovací platforma jsou v tomto Oznámení společně označovány jako „Služby“). Společnost Modern Hire Inc. a její přidružené společnosti („Modern Hire“, „my“, „nás“ a „naše“) nabízejí služby, které usnadňují dokončení procesů před nástupem do zaměstnání, které propojují uchazeče o zaměstnání, kandidáty a/nebo uchazeče o zaměstnání („Kandidát(i)“) s náborovými pracovníky, náborovými manažery a/nebo dalšími tazateli (dále jen „Náboráři“) jednajícími jménem našich klientů, zaměstnavatelů (dále jen „Zaměstnavatelé“ nebo „Klienti“). Základní Služby Modern Hire jsou poskytovány prostřednictvím cloudové přihlašovací platformy, pomocí níž mohou náboráři a kandidáti využívat naše přednáborová řešení pro digitální/virtuální pohovory, plánování a hodnocení před nástupem do zaměstnání a další funkce.

Používáním našich Služeb potvrzujete, že jste si toto Oznámení přečetli a porozuměli mu. V rozsahu požadovaném dle platných zákonů a pokud se neodhlásíte, poskytujete nám také váš souhlas se shromažďováním, přijímáním, zpracováním a přenosem (souhrnně jako „Zpracovávání” nebo “Zpracovává”) vašich Osobních údajů v souladu s tímto Oznámením.

Služby společnosti Modern Hire usnadňují zaměstnavateli procesy před nástupem do zaměstnání, ale společnost Modern Hire se neúčastní ani jinak nerozhoduje ohledně procesu pohovoru, hodnocení, vyhodnocení, výběru nebo náboru. Kandidáti, Náboráři a Zaměstnavatelé mohou být v tomto Oznámení společně označováni jako „Uživatelé“.  V rámci našich služeb Zpracováváme vaše údaje, které vás mohou identifikovat nebo mohou být použity k identifikaci vás jako Uživatele (takové identifikovatelné osobní údaje budou dále označeny jen jako „Osobní údaje“). I když používáme Osobní údaje pro toto Oznámení, vezměte prosím na vědomí, že osobní údaje, osobní informace nebo osobně identifikovatelné údaje jsou všechny používány v závislosti na platných zákonech. Toto Oznámení popisuje typy osobních údajů a také účely, pro které je zpracováváme.

Společnost Modern Hire má sídlo ve Spojených státech a má pobočky, klienty a poskytovatele služeb třetích stran po celém světě. Naše primární adresa a umístění našich přidružených společností jsou uvedeny na konci tohoto Oznámení.

Toto Oznámení popisuje, jak budeme používat vaše Osobní údaje, když využíváte naše Služby, navštěvujete naše webové stránky a přistupujete na naše stránky sociálních sítí. Popisuje také vaše práva týkající se vašich Osobních údajů. Další informace o vašich právech a o tom, jak je uplatnit, jsou uvedeny níže v části „Vaše práva“.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

V závislosti na tom, jak získáváme vaše Osobní údaje a pro jaké účely je Vy nebo Zaměstnavatel poskytujete, můžeme být v roli správce údajů (dále jen „Správce“) určujícího účely a prostředky Zpracování vašich Osobních údajů, nebo my můžeme být v roli zpracovatele údajů (dále jen „Zpracovatel“) zpracovávajícího vaše osobní údaje jménem našich Klientů (tj. Správců). Předpokládáme, že většinu, ne-li celou dobu, budeme ve vztahu k vašim Osobním údajům v roli Zpracovatele.

Společnost Modern Hire jako Zpracovatel

Podnikání společnosti Modern Hire je založeno na tom, že je Zpracovatelem Osobních údajů prostřednictvím využívání našich Služeb. To znamená, že jednáme jménem našich Klientů (tj. Zaměstnavatelů) a zpracováváme vaše Osobní údaje podle jejich pokynů. Naši klienti jsou obvykle Správci Osobních údajů, které Zpracováváme. Náš Klient jako Správce určuje účely, pro které jsou Osobní údaje získané prostřednictvím našich Služeb zpracovávány, a Klient má povinnost určit právní základ, který umožňuje naše Zpracovávání. Prohlášení o ochraně osobních údajů našeho Klienta mohou obsahovat další podrobnosti o jeho aktivitách. V závislosti na jurisdikci, ve které působíme, mohou mít termíny „Zpracovatel“ a „Správce“ různá označení, ale pojmy za terminologií jsou konzistentní. Například Zpracovatel může být podle některých předpisů označován jako „Poskytovatel služeb“ nebo jinou terminologií a Správce může být označován jako „podnik“ nebo jinou terminologií. Pro zjednodušení používáme v tomto Oznámení termíny Zpracovatel/Správce.

Společnost Modern Hire nemá v úmyslu zpracovávat citlivé typy údajů, jako jsou zdravotní informace, politické názory, náboženské vyznání, rodná čísla, datum narození, čísla řidičských průkazů a/nebo finanční informace, a naše Služby rovněž nejsou určeny k ukládání tohoto typu údajů. Společnost Modern Hire může mimochodem Zpracovávat informace týkající se pohlaví, rasy nebo etnického původu uživatele, pokud jsou tyto charakteristiky zachyceny nebo je lze odvodit z videa, ale tyto charakteristiky nehrají žádnou roli ve způsobu poskytování našich Služeb. Naše Služby navíc neanalyzují a ani nehodnotí rysy obličeje, výrazy obličeje, pohyby očí nebo tón hlasu za žádným účelem, včetně identifikace. Do našich Služeb můžete také nahrávat informace, které mohou obsahovat citlivá data; nepředpokládáme, že budeme povinni Zpracovávat tato citlivá data jako součást našich Služeb.

V případě, že se rozhodnete poskytnout jakékoli informace získané prostřednictvím záznamu (tj. videa nebo hlasu), nepoužíváme takové záznamy pro účely identifikace (tj. nejsou digitálně analyzovány ani zpracovány do hlasových otisků nebo souborů pro rozpoznávání obličeje), a proto tyto záznamy nepovažujte za biometrické údaje, jak jsou definovány v některých zákonech nebo jak podléhají některým zákonům. S vašimi Osobními údaji však zacházíme jako s důvěrnými, i když nesplňují definici dalších povinností ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů. Můžete se na nás kdykoli obrátit s dotazy, které můžete mít ohledně svých Osobních údajů a našeho zpracování těchto údajů, prostřednictvím níže uvedených Kontaktních údajů.

Společnost Modern Hire jako správce

Kromě Služeb, které poskytujeme našim Klientům, vystupujeme jako Správce, když navštívíte naše Webové stránky nebo komunikujete s našimi stránkami sociálních médií. Když k tomu dojde, můžeme shromažďovat následující informace:

 • IP adresa
 • ID cookie
 • Informace o používání a prohlížeči
 • Obsah, se kterým komunikujete

Pokud požádáte o ukázku našich Služeb, shromáždíme také vaše:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa
 • Oddělení
 • Název společnosti a informace o vaší společnosti

Společnost Modern Hire může také shromažďovat neosobní a/nebo anonymní informace, které si vyhrazujeme právo použít pro jakýkoli účel, včetně souhrnného způsobu. Můžeme například shromažďovat informace související se systémem, které budou použity pro účely správy systému, abychom pomohli diagnostikovat problémy, sledovat vzorce provozu, určit, které služby jsou používány nejčastěji, a posoudit využití stránek. Pokud jsou data anonymizována nebo deidentifikována, již pro vás nejsou identifikovatelná a již se nejedná o osobní údaje.

Třetí strany

Když přistupujete k našim Službám prostřednictvím jakýchkoli webových stránek se společnou značkou nebo odkazovaných webových stránek (ať už prostřednictvím Zaměstnavatele nebo jinak), vaše Osobní údaje budou zpřístupněny společnosti Modern Hire a/nebo příslušnému Zaměstnavateli, kde je to vhodné. V takovém případě bude použití takových Osobních údajů Zaměstnavatelem podléhat zásadám ochrany osobních údajů daného Klienta a společnost Modern Hire nenese odpovědnost za zásady tohoto Klienta týkající se jeho používání Osobních údajů, ani se jim neřídí. V souladu s tím vám společnost Modern Hire doporučuje, abyste si přečetli zásady a postupy ochrany osobních údajů jakéhokoli příslušného Zaměstnavatele a jiné třetí strany, než jim poskytnete jakékoli osobní údaje.

Naše Služby mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a společnost Modern Hire nenese odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů, postupy nebo obsah stránek vlastněných jinými osobami, na které můžete odkazovat nebo na které může existovat odkaz ze Služeb. Doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů a podmínky těchto stránek, abyste pochopili, jak tyto stránky shromažďují, používají a sdílejí vaše informace. Toto oznámení se vztahuje výhradně na informace, které shromažďujeme z našich Služeb.

Účel a právní podstata zpracování

Společnost Modern Hire shromažďuje informace o uživatelích za účelem poskytování následujících služeb:

Plnit smlouvu nebo podniknout kroky související se smlouvou. To je relevantní tam, kde nás kontaktujete, abyste získali Služby. To zahrnuje:

 • Nastavení účtů.
 • Ověřování vaší identity.
 • Komunikace s vámi.
 • Poskytování služeb zákazníkům.

Spoléhání na naše oprávněné zájmy

Pro všechna Zpracování osobních údajů, která provádíme na základě našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů našich Klientů, které jsme popsali níže, jsme provedli testy vyváženosti. Informace o kterémkoli z našich testů vyváženosti můžete získat tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených Kontaktních informací.

Jak to vyžaduje společnost Modern Hire k provádění našeho podnikání a sledování našich oprávněných zájmů, zejména:

 • Odesílání informací, o kterých se společnost Modern Hire domnívá, že mohou být Uživatelům užitečné.
 • Čas od času kontaktování Uživatelů za účelem průzkumu přihlašování.
 • Přizpůsobení Služeb.
 • Sledování používání našich webových stránek a online Služeb a zlepšování našich produktů.
 • Poskytování produktů a Služeb, o které jste požádali.
 • Reakce na jakékoli připomínky nebo stížnosti, které nám můžete zaslat.
 • Používání Osobních údajů podle potřeby v souvislosti s právními nároky, dodržováním předpisů, regulačními a vyšetřovacími účely a podle požadavků zákona.

Spoléhání na Váš souhlas

Tam, kde nám dáte souhlas:

 • Zašleme vám přímý marketing ve vztahu k našim relevantním produktům a Službám nebo jiným produktům a Službám poskytovaným námi, našimi přidruženými společnostmi a pečlivě vybranými partnery.
 • Umisťujeme soubory cookie a používáme podobné technologie v souladu s částí níže nazvanou „Cookies, Beacons; Technologie sledování“ a informace, které vám budou poskytnuty při použití těchto technologií.
 • Při jiných příležitostech, kdy vás požádáme o souhlas, použijeme vaše Osobní údaje k účelu, který v té době vysvětlíme.

Pro účely, které jsou vyžadované ze zákona:

 • Vyhrazujeme si právo použít vaše osobní údaje podle potřeby v reakci na žádosti vládních nebo donucovacích orgánů provádějících vyšetřování.

Odvolání vašeho souhlasu; Námitka proti přímému marketingu

Kdekoli se spoléháme na váš souhlas, vždy budete mít právo tento souhlas odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že takové odvolání bude respektováno pro jakékoli budoucí nebo pokračující použití, ačkoli můžeme mít jiné právní důvody ke Zpracování a/nebo uchovávání vašich Osobních údajů pro jiné účely, jako jsou ty, které jsou uvedeny výše. V některých případech se můžeme rozhodnout zasílat vám přímý marketing bez vašeho souhlasu, například tam, kde se spoléháme na naše oprávněné zájmy. Máte právo kdykoli se odhlásit z přímého marketingu. Můžete tak učinit podle pokynů v komunikaci, kde se jedná o elektronickou zprávu, nebo nás kontaktovat na níže uvedených Kontaktních údajích.

Zveřejňování a sdílení informací

Pokud to zákon povoluje a pokud jste se nerozhodli odhlásit, můžeme vaše osobní údaje sdílet se společnostmi přidružené skupiny Modern Hire za účelem marketingu, komunikace a usnadnění našich Služeb.

Modern Hire bude sdílet vaše osobní údaje následujícími způsoby:

 • Pokud jste Kandidát – se Zaměstnavatelem a Náborářem.
 • Pokud jste Náborář – se Zaměstnavatelem.
 • Pokud jste Zaměstnavatelem – s Náborářem, abyste mohli poskytovat naše Služby.

Osobní údaje budou také sdíleny s určitými poskytovateli služeb třetích stran, kteří je budou zpracovávat jménem společnosti Modern Hire pro účely uvedené výše. Zejména využíváme určité poskytovatele služeb třetích stran, mimo jiné pro účely hostování webových stránek, údržby a audio/vizuálního zpracování.

Pokud naším jménem zaměstnáme takové poskytovatele služeb třetích stran, zajistíme, abychom uzavřeli příslušné smlouvy na ochranu vašich Osobních údajů. Společnost Modern Hire může také zveřejnit Osobní údaje a/nebo shromáždit anonymní informace těm podnikům, divizím a jednotkám, které jsou přidruženy ke společnosti Modern Hire.

Pokud dojde k akvizici nebo převodu obchodní linie Modern Hire nebo celého podniku nebo jeho podstatné části, ať už sloučením, konsolidací nebo nákupem podstatné části aktiv, může společnost Modern Hire zpřístupnit a převést vaše Osobní údaje nabývajícímu subjektu. Společnost Modern Hire může také zpřístupnit vaše Osobní údaje třetím stranám, pokud se v dobré víře a podle vlastního uvážení domníváme, že takové zveřejnění je přiměřeně nezbytné k (a) vymáhání nebo uplatňování podmínek Služeb; (b) plnění právních nebo regulačních požadavků; (c) ochraně práva, majetku nebo bezpečnosti nás, našich uživatelů nebo jiných třetích stran; nebo d) předcházení trestnému činu nebo ochraně národní bezpečnosti. Společnost Modern Hire může také podle vlastního uvážení používat a/nebo zveřejňovat anonymní a/nebo souhrnné informace, a to i Klientům, obchodním partnerům, poskytovatelům služeb třetích stran, inzerentům, investorům, potenciálním kupcům a dalším třetím stranám.

Uchovávání informací

Společnost Modern Hire nebude uchovávat vaše Osobní údaje déle, než je nezbytné ke splnění účelů, pro které jsou Zpracovávány, ať už je takový účel stanoven smlouvou nebo jak to vyžadují platné zákony nebo předpisy. Pokud jednáte jako Zpracovatel, je Zpracování osobních údajů týkajících se kandidátů stanoveno smlouvou mezi společností Modern Hire a Zaměstnavatelem.

Tam, kde zpracováváme vaše registrační údaje, děláme to tak dlouho, dokud jste aktivním Uživatelem našich Služeb a poté v souladu s našimi zásadami uchovávání záznamů.

Tam, kde Zpracováváme Osobní údaje pro účely marketingu nebo s vaším souhlasem, máme právo Zpracovávat takové Osobní údaje, dokud buďto neodvoláte svůj souhlas nebo nepožádáte, abychom přestali (například pro další marketingové účely). Tam, kde nám to ukládá nebo umožňuje zákon, vedeme také záznam o tom, že jste nás požádali, abychom vám nezasílali přímý marketing nebo Nezpracovávali vaše Osobní údaje, abychom mohli vaši žádost v budoucnu respektovat.

Vaše práva

V závislosti na tom, kde bydlíte, můžete mít určitá práva související s vašimi Osobními údaji, například:

 • Právo být informován o našem Zpracování vašich Osobních údajů;
 • Pro přístup ke kopii vašich Osobních údajů;
 • K vyžádání kopie vašich Osobních údajů;
 • K vyžádání převodu vašich Osobních údajů;
 • K omezení Zpracování vašich Osobních údajů a námitce proti němu; a
 • K žádosti o vymazání vašich Osobních údajů.

V případě potřeby můžete mít také právo vznést námitku proti automatizovanému rozhodování.

O jakákoli práva, o kterých se domníváte, že máte (viz také Dodatek k zákonu specifický pro danou zemi), můžete požádat tím, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených Kontaktních údajů.

Domníváte-li se, že došlo k narušení vašich Osobních údajů, můžete buď kontaktovat nás, nebo můžete podat stížnost u regulačního úřadu v zemi, kde žijete, pracujete, nebo kde se domníváte, že došlo k narušení vašich Osobních údajů.

S každou žádostí se prosím obracejte na nás v souladu s níže uvedenými Kontaktními informacemi.

Vaše osobní údaje nikomu neprodáváme a s nikým je nesdílíme ani je nikam nepřevádíme, s výjimkou případů, kdy je to pro nás nezbytné k poskytování našich Služeb a povolené platnými zákony.

Doporučujeme vám, abyste nás kontaktovali na adrese uvedené v Kontaktních údajích níže a prodiskutovali jakékoli obavy nebo problémy, které můžete mít v souvislosti se Zpracováním vašich Osobních údajů.

Zabezpečení údajů

Společnost Modern Hire zavedla vhodná technická a organizační opatření, aby zabránila náhodné ztrátě Osobních údajů, jejich použití nebo přístupu k nim neoprávněným způsobem. Kde je to vhodné, uzavřeli jsme s našimi klienty a poskytovateli služeb třetích stran Smlouvy o Ochraně údajů, abychom konkrétněji upřesnili zavedená opatření na ochranu údajů. Jsme certifikováni podle ISO 27001 a vyhovujeme SOC2 Typu 2. Další informace o našem závazku k bezpečnosti naleznete na adrese

Soubory cookie; Beacons; Technologie sledování

Modern Hire používá „cookies“, „web beacons“ a podobné technologie pro pohodlí Uživatelů a pro zlepšení uživatelské zkušenosti s používáním Služeb. Cookie je malý textový soubor, který je nahráván buď dočasně nebo trvale na pevný disk serverem webových stránek v závislosti na použití, který nám umožňuje rozpoznat vás, aniž byste se museli při používání Služeb opakovaně přihlašovat. Web beacons je grafika navržená ke shromažďování informací webového protokolu, jako jsou zobrazené stránky nebo otevřené zprávy. Tím, že se spoléhá na soubory cookie, web beacons a podobnou technologii může společnost Modern Hire poskytovat efektivnější služby, které jsou lépe přizpůsobeny každému uživateli. Tyto technologie mohou navíc společnosti Modern Hire umožnit sledovat vzorce provozu, využití služeb a informace o relacích, aby byly služby užitečnější.

Společnost Modern Hire používá následující soubory cookie pro následující účely:

Kategorie souborů cookie
Důležité cookie. Tyto cookie jsou důležité proto, aby webové stránky fungovaly.
Analytické cookie. Tyto cookie nám pomáhají analyzovat použití našich webových stránek, abychom dokázali zlepšit naše Služby.

 

Funkční cookie. Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si vaše volby (jako je váš jazyk nebo oblast, ve které se nacházíte) a poskytovat vylepšené, přizpůsobenější funkce.

Další zákony; Změny

Zákon o ochraně soukromí dětí v online prostoru („COPPA“)

Vědomě ani konkrétně neshromažďujeme osobní údaje od uživatelů mladších 16 let. Uživatelům mladším 16 let nedáváme oprávnění k používání Služeb. Informujte nás, pokud se domníváte, že naše Služby používá dítě mladší 13 let.

Změny

Společnost Modern Hire si vyhrazuje právo toto Oznámení kdykoli změnit. Zejména můžeme upravit toto Oznámení tak, aby odráželo změny ve způsobu, jakým shromažďujeme, používáme nebo zveřejňujeme informace, nebo aby odráželo změny v zákonech, předpisech a/nebo standardech na ochranu soukromí v odvětví. Doporučujeme uživatelům, aby si toto Oznámení přečetli při přístupu ke Službám. Tam, kde změny podstatně ovlivní způsob, jakým nakládáme s vašimi údaji, vás na ně upozorníme.

Přenosy Vašich osobních údajů

Když společnost Modern Hire přenáší vaše Osobní údaje z jedné země do druhé, společnost Modern Hire zajistí, aby byly vaše informace chráněny podle alespoň stejného standardu, jaký je vyžadován v zemi původu. Zajistíme například, aby existovala řádná právní dohoda, která pokrývá přenos dat.  Vyžadují-li to platné zákony, podnikáme další konkrétní kroky s ohledem na přenos Osobních údajů z jedné země do druhé; viz například Dodatek k zákonu specifický pro danou zemi.

Dodatek k zákonu specifický pro danou zemi

V závislosti na tom, kde bydlíte, se na vás kromě podmínek uvedených v našem Oznámení o ochraně osobních údajů může vztahovat jeden nebo více z následujících Dodatků k zákonu specifických pro danou zemi (a/nebo oblast a/nebo stát). Pojmy s velkým začátečním písmenem, které nejsou definovány v Dodatku k zákonu specifickém pro danou zemi, mají stejný význam, jaký je uveden v Oznámení o ochraně osobních údajů.

Další informace, které se na vás mohou vztahovat v závislosti na zákonech místa, na kterém žijete, naleznete v Dodatku k zákonu specifickém pro danou zemi.

Dodatek pro Spojené státy

Pro obyvatele státu Illinois

          Dodatek pro EU/EEA

          Dodatek pro Spojené království

          Dodatek pro Kanadu

          Dodatek pro Austrálii

          Dodatek pro Malajsii

Kontaktní informace

Technické dotazy směrujte prosím na odkaz .

Chcete-li uplatnit svá práva, zeptat se na naše postupy při ochraně osobních údajů nebo podat stížnost, kontaktujte nás na adrese:

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

Email:

 

Přidružené společnosti a kontaktní informace

SPOJENÉ STÁTY

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

USA

Tel: (877) 451-1659

info@modernhire.com

EVROPA

Modern Hire Europe Limited

europe@modernhire.com

ASIJSKO PACIFICKÁ OBLAST

Modern Hire Asia Pacific Pte Ltd.

asiapacific@modernhire.com

AUSTRÁLIE

Modern Hire Australia Pty Ltd.

australia@modernhire.com

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Modern Hire UK Limited

uk@modernhire.com

FRANCIE

Modern Hire France SAS

europe@modernhire.com