HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Használati Feltételek (TOUs Hungarian)

Használati Feltételek

Utolsó frissítés: 2022. augusztus

 

Bevezetés

A Modern Hire, Inc. és leányvállalatai (a továbbiakban „Modern Hire”, „mi” vagy „miénk”) üzemeltetik ezt a Weboldalt és a Modern Hire alkalmazásplatformot (a továbbiakban együttesen a „Weboldal”), valamint szolgáltatásokat nyújtanak a Weboldalon keresztül („Szolgáltatások”).  Honlapunk és Szolgáltatásaink többek között, de nem kizárólagosan, tartalmazzák a munkmunkaerő-felvétel előtti felméréseket, digitális/virtuális interjúkat, ütemezést és/vagy egyéb, a felvételt megelőző tevékenységeket, amelyeket ügyfeleink (azaz a munkáltatók) (megkülönböztetés nélkül „Ügyfél” vagy „Munkáltató”) számára biztosítunk az állásokra pályázók, jelöltek és/vagy álláskeresők (együttesen a „Jelöltek”) számára, kapcsolatot teremtve közöttük és a toborzók, felvételi menedzserek és/vagy további interjúztatók (együttesen a „Toborzók”) között. Weboldalunk és Szolgáltatásaink elősegítik a Munkáltató munkaerő-felvétel előtti folyamatait, de a Modern Hire nem vesz részt az interjúkon, azok kiértékelésében, a Jelöltek értékelésében, kiválasztásában, sem a felvételi eljárásban, és nem is hoz ezekkel kapcsolatos döntéseket.

A jelen Használati Feltételek meghatározzák a Weboldalhoz és a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használatának feltételeit, beleértve a Jelöltek, a Toborzók és a Munkáltatók (a továbbiakban együttesen a „Felhasználók” vagy „ön”) általi hozzáférést és használatot. A Weboldal és/vagy a Szolgáltatások elérésével vagy használatával ön elfogadja a jelen Használati Feltételekben, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatunkban (lásd az alábbi hivatkozást) meghatározott feltételeket (együttesen a „Feltételek”). Ha Ön nem ért egyet a Feltételek bármely részével, nem férhet hozzá a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatásokhoz, és nem használhatja azokat. Fenntartjuk a jogot, hogy a Feltételeket időről-időre módosítsuk, és önnek rendszeresen meg kell ismernie a Feltételeket az ilyen változások követése érdekében. A felülvizsgált Feltételek annak közzétételi időpontjától kezdve vonatkoznak a Weboldal és a Szolgáltatások használatára. A jelen Feltételeken kívül további szolgáltatási feltételek is érvényben lehetnek az egyes Szolgáltatásokra vonatkozóan, és az ilyen esetekben azok az adott szolgáltatásokon keresztül ismerhetők meg, és a jelen Feltételeket kiegészítik, nem pedig korlátozzák. Ha egy adott Szolgáltatásra további feltételek vonatkoznak, a Szolgáltatás keretein belül maradéktalanul tájékoztatjuk önt ezekről a további feltételekről.

Elfogadható felhasználás

Ön nem használhatja a Weboldalt vagy a Szolgáltatásokat olyan módon, amely kárt okoz vagy okozhat a Weboldalban vagy a Szolgáltatásokban, vagy ezek elérhetőségének vagy hozzáférhetőségét károsítja, vagy bármilyen módon, amely önmaga jogellenes, illegális, csaló szándékú vagy káros, valamint bármilyen módon, amely jogellenes, illegális, csaló szándékú vagy káros céllal vagy tevékenységgel kapcsolatos.

Ön nem használhatja a Weboldalt vagy a Szolgáltatásokat olyan anyagok másolására, tárolására, elérhetővé tételére (hoszting), továbbítására, küldésére, felhasználására, közzétételére vagy terjesztésére, amelyek kémprogramot, számítógépes vírust, trójai falovat, férget, billentyűleütés-naplózót vagy más rosszindulatú számítógépes szoftvert tartalmaznak (vagy azokhoz kapcsolódnak).

A Szolgáltatásokat Ön online digitális/virtuális interjú, munkaerő-felvétel előtti felmérés, munka szimulációja vagy egyéb, munkaviszony létesítése előtti tevékenység céljából veheti igénybe. A Szolgáltatásokhoz való hozzáférést az a Munkáltató biztosíthatja önnek, amely felkérte önt valamely ilyen tevékenység végrehajtására.

Az Ön kötelezettségei

Ön felelős a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások saját kezű használatáért, beleértve a fiókja (azaz a bejelentkezési azonosítója és jelszava) használatával történő használatot, függetlenül attól, hogy a használatot ön vagy valaki más, az ön bejelentkezési azonosítóját és jelszavát használó személy végzi. Ön a felelős a bejelentkezési azonosítójának és jelszavának jogosulatlan használat elleni védelméért és az azonosítók biztonságáért. Ha úgy véli, hogy a bejelentkezési azonosítójához vagy jelszavához illetéktelenül hozzáfértek, azonnal értesítenie kell minket. Ön köteles kártalanítani minket (a jelen rendelkezés értelmében – beleértve a kapcsolt vállalatainkat, tisztviselőinket, igazgatóinkat, alkalmazottainkat, tanácsadóinkat, ügynökeinket, ügyfeleinket és licencia-szolgáltatóinkat és azok jogutódjait és engedményeseit), és mentesíteni minket minden olyan követelés, kár, veszteség, felelősség vagy költség alól, beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket, amelyek a jelen Feltételek be nem tartásából vagy a felhasználói fiókjának jogosulatlan használatából erednek. Ön semmilyen módon vagy eszközzel nem jogosult a Weboldalhoz vagy Szolgáltatásokhoz való hozzáférését vagy azok használatát közzétenni vagy terjeszteni, beleértve, de nem kizárólagosan, az azokhoz való hozzáférését és/vagy azok használatát a közösségi médiában (beleértve, de nem kizárólagosan az Ön válaszait). Ön nem tehet közzé vagy továbbíthat fenyegető, obszcén, rágalmazó, törvénytelen vagy más módon sértő anyagot. Felhasználói fiókját nem használhatja kéretlen kommunikáció (pl. spam) küldésére. Előzetes írásbeli engedélyünk nélkül tilos a Weboldalt és/vagy a Szolgáltatásokat más weboldalakhoz vagy külső weboldalakhoz kapcsolni.

A Weboldal használati engedélye; szellemi tulajdon

Eltérő rendelkezés hiányában a Modern Hire és/vagy licencadói birtokolják a szellemi tulajdonjogokat a Weboldalon, a Szolgáltatásokban, valamint a Weboldalon vagy a Szolgáltatásokban található és azokból generált összes anyag kapcsán. A jelen Feltételek által kifejezetten engedélyezett esetek kivételével a Weboldal és a Szolgáltatások minden szellemi tulajdonjoga a Modern Hire vállalatot illeti meg.

A jelen Feltételekre is figyelemmel, nem kizárólagos, nem átruházható, korlátozott jogot biztosítunk Önnek a Weboldal és az olyan Szolgáltatások elérésére és használatára, amelyekhez az Ön számára fiókot hoztunk létre és hagytunk jóvá. A félreértések elkerülése végett, a Weboldalunk alkalmi látogatója, aki nem használja Szolgáltatásainkat, vagy nem hoz létre fiókot a Weboldalunkon, nem szerzi meg a fent említett licencjogokat. A Weboldal és a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban a Modern Hire különböző megoldásokat és technológiákat alkalmaz, többek között szigorúan kidolgozott és tesztelt tudományos módszereket, szabadalmaztatott módszereket, algoritmusokat, mesterséges intelligenciát, gépi tanulást és hasonló folyamatokat, amelyek mindegyike a Modern Hire szellemi tulajdonjogainak védelme alatt áll.

Ön nem hozhat létre, nem duplikálthat, nem másolhat, nem tehet közzé, name adhat el, nem adhat kölcsöbe és nem adhat allicencbe anyagokat a Weboldal anyagi közül, sem olyan anyagot, amelyet a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés vagy azok használata során vagy egyéb módon szerzett meg, valamint nem szerkeszthet és nem módosíthat semmilyen anyagot, amely a Weboldalon található, vagy amelyet a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés során vagy annak használata során szerzett meg. Ön nem adhat allicencbe, nem adhatja át, és semmilyen más módon sem ruházhatja át a jelen záradékban biztosított jogokat. A Weboldallal vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan semmilyen más jog, jogcím vagy érdekeltség nem illeti meg önt.

Adatvédelem és biztonság

Adatvédelmi nyilatkozatunk egyértelműen megfogalmazza kötelezettségeinket, amikor bármilyen személyazonosításra alkalmas adatot („Személyes Adatok”) gyűjtünk, felhasználunk és/vagy továbbítunk („Feldolgozás”), amelyet öntől gyűjtünk be, vagy amelyet ön megad nekünk, vagy amelyet a Szolgáltatásaink nyújtásához használunk. A Weboldal vagy a Szolgáltatások használatával, a vonatkozó jogszabályok által engedélyezett mértékben, ön beleegyezik az ön Személyes Adatainak ilyen jellegű Feldolgozásába. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek az ön által a Weboldalunkon vagy a Szolgáltatásainkon keresztül megadott pontatlan adatokért. A Weboldal és/vagy a Szolgáltatások használata során önt arra kérhetjük, hogy járuljon hozzá az adatkezeléshez a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal (pl. az Európai Unió lakosai esetében az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR)) összhangban. A Weboldalon keresztül az ön által beküldött bármilyen információt, anyagot vagy ötletet (kivéve a fiókja hitelesítő adatait) nem bizalmasnak és tulajdonjoggal nem védettnek kell tekinteni. Adatvédelmi nyilatkozatunkat itt tekintheti meg:  .

Jótállási felelősség kizárása

Bár mindent megtettünk annak érdekében, hogy pontos információkat nyújtsunk a Weboldalon és a Szolgáltatások által, sem mi, sem Ügyfeleink, sem alkalmazottaink, sem kapcsolt vállalataink, szolgáltatóink, beszállítóink, sem azok alkalmazottai nem vállalnak semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, vagy vállalunk jogi felelősséget (a törvény által megengedett mértékben) vagy felelősséget a Weboldalon található vagy a Szolgáltatásainkon keresztül elérhető bármely információ időszerűségéért vagy teljességéért, továbbá nem vállalunk semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, illetve nem vállalunk jogi felelősséget (a törvény által megengedett mértékben) a Weboldal vagy a Szolgáltatások használatából származó eredményekkel kapcsolatosan. A Weboldalhoz és/vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés ideiglenesen és értesítés nélkül felfüggeszthető rendszerhiba, karbantartás, javítás vagy az ellenőrzési körünkön kívül eső okok miatt.

A WEBOLDALT ÉS AZ WEBOLDALON ELÉRHETŐ ÖSSZES ANYAGOT ÉS SZOLGÁLTATÁST A MODERN HIRE „ÚGY, AHOGY VAN” ÉS „ÚGY, AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLL” ALAPON BIZTOSÍTJA. A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, A BIZTONSÁGRA, A PONTOSSÁGRA ÉS A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁKAT, VALAMINT MINDEN EGYÉB GARANCIÁT, AMELY EGYÉBKÉNT AZ ÖN ÉS KÖZTÜNK FENNÁLLÓ ÜGYLETMENETBŐL VAGY A KERESKEDELMI GYAKORLATBÓL EREDHET.

SEM A MODERN HIRE, SEM BÁRMELYIK ÜGYFELÜNK, SZOLGÁLTATÓNK VAGY BESZÁLLÍTÓNK NEM GARANTÁLJA, HOGY A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A WEBOLDALON VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKBAN TALÁLHATÓ BÁRMELY FUNKCIÓ MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL VAGY HIBAMENTESEN MŰKÖDIK, SEM AZT, HOGY A HIBÁKAT KIJAVÍTJÁK, VAGY HOGY A WEBOLDAL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL MENTESEK.

NEM MINDEN, EZEN A WEBOLDALON EMLÍTETT TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS ÉRHETŐ EL MINDEN SZEMÉLY SZÁMÁRA VAGY MINDEN FÖLDRAJZI HELYEN. FENNTARTJUK A JOGOT, HOGY SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT KORLÁTOZZUK BÁRMELY TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁT BÁRMELY SZEMÉLYRE VAGY FÖLDRAJZI TERÜLETRE. SEMMILYEN TANÁCSADÁS VAGY INFORMÁCIÓ, AMELYET ÖN A MUNKATÁRSAINKTÓL VAGY EZEN A WEBOLDALON VAGY SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL SZEREZ MEG, NEM KELETKEZTET SEMMILYEN OLYAN GARANCIÁT, AMELYRŐL A JELEN FELTÉTELEK KIFEJEZETTEN NEM RENDELKEZNEK.

A felelősség korlátozása

A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN SEM A MODERN HIRE, SEM AZ ÜGYFELEINK, SEM A SZOLGÁLTATÓINK, SEM A BESZÁLLÍTÓINK NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDAMUTATÓ, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A NYERESÉG, JÓ HÍRNÉV, HASZNÁLAT, ADATOK VAGY MÁS IMMATERIÁLIS VESZTESÉGEK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT (MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTAK MINKET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL), AMELYEK A WEBOLDAL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK (BELEÉRTVE A WEBOLDALON VAGY A WEBOLDALHOZ VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY WEBOLDALON TALÁLHATÓ TARTALMAT VAGY EGYÉB ANYAGOKAT), A SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL, VALAMINT AZ ÖN ADATÁTVITELÉHEZ VAGY ADATAINAK JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSÉBŐL VAGY MEGVÁLTOZTATÁSÁBÓL EREDNEK, VAGY AZOK HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE ABBÓL SZÁRMAZNAK.

AZ ÖSSZES KÁRÉRT ÉS VESZTESÉGÉRT SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG AZ ÖNNEL SZEMBENI TELJES FELELŐSSÉGÜNK AZ ÖN ÁLTAL A KÁRIGÉNYT KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ HÓNAPBAN NEKÜNK KIFIZETETT ÖSSZEGET. HA ÖN ELÉGEDETLEN A WEBOLDALLAL, A SZOLGÁLTATÁSOKKAL VAGY A JELEN FELTÉTELEK BÁRMELYIKÉVEL, AZ ÖN EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA AZ OLDAL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁNAK MEGSZÜNTETÉSE.

A jelen általános szolgáltatási feltételek megszegése

A jelen Feltételek szerinti egyéb jogaink sérelme nélkül, amennyiben ön bármilyen módon megszegi a Feltételeket, a jogosultak vagyunk az általunk megfelelőnek ítélt intézkedéseket megtenni a jogsértés kezelése érdekében, beleértve a Weboldalhoz való hozzáférésének és/vagy a Szolgáltatások használatának felfüggesztését, a Weboldalhoz és/vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének tiltását, az ön IP-címét használó számítógépek Weboldalhoz és/vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének blokkolását, és/vagy bírósági eljárás indítását ön ellen.

Hivatkozások

A Weboldal vagy a Szolgáltatások tartalmazhatnak harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozásokat. Ezek a hivatkozások kizárólag az ön kényelmét szolgálják, és nem jelentik azt, hogy a Modern Hire jóváhagyja az ilyen harmadik felek weboldalainak tartalmát. A Modern Hire nem felelős a harmadik felek kapcsolt weboldalainak tartalmáért, és nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek weboldalain található anyagok tartalmáért vagy pontosságáért. Ha ön a hivatkozásokkal összekapcsolt harmadik felek weboldalaira lép be, azt saját felelősségére és az ilyen harmadik felek weboldalainak mindenkori feltételeivel összhangban teszi.

Irányadó jog és illetékes joghatóság

A jelen Feltételekre az Egyesült Államok Ohio államának törvényei vonatkoznak, azokkal összhangban értelmezendők és érvényesítendők, tekintet nélkül a kollíziós jog elveire. Ön ezennel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul aláveti magát a Clevelandben (Ohio északi kerületében) található állami és/vagy szövetségi bíróságok kizárólagos joghatóságának és helyszínének. A Weboldalhoz elérésével és annak használatával, valamint a Weboldal által kínált Szolgáltatásokért cserébe ön tudomásul veszi, hogy a Modern Hire a jelen Feltételek alapján hozzáférést biztosít önnek a Weboldalhoz és a Szolgáltatásokhoz. A Weboldalhoz és a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használata részleges ellenértékeként ön beleegyezik abba, hogy nem perli a Modern Hire vállalatot csoportos felperesként vagy csoportképviselőként, nem csatlakozik csoporttagként, és nem vesz részt ellenérdekű félként semmilyen módon a Modern Hire elleni csoportos perben a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel vagy azok használatával kapcsolatban. Továbbá, a Weboldalhoz és a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használata Jelöltként ingyenes, és ön tudomásul veszi, hogy a Weboldalhoz és a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésért és azok használatáért fizetett ár része a jelen Feltételek elfogadása, beleértve a jelen csoportos keresetről való lemondást is. Ha nem ért egyet a jelen Feltételek bármely részével, ne lépjen be a Weboldalra vagy a Szolgáltatásokba, és ne használja azokat (illetve ne folytassa a hozzáférést vagy a használatot). E bekezdés egyetlen rendelkezése sem korlátozza azonban az ön azon jogát, hogy egyéni felperesként pert indítson, beleértve a kis értékű követelések bírósági eljárásait is, tekintettel a fentiekben meghatározott jogorvoslati követelményekre.

Kapcsolattartási információk

Műszaki támogatással kapcsolatos kérdések a Modern Hire e-mail-címére küldhetők:

support@modernhire.com

 

A Feltételekkel kapcsolatos kérdések a Modern Hire címére küldhetők:
Modern Hire, Inc.
3201 Enterprise Parkway, Suite 460
Cleveland, Ohio 44122
Telefonszám:  800.451.1695
E-mail: legal@modernhire.com