HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Gebruiksvoorwaarden (TOUs Dutch)

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt in augustus 2022

 

Inleiding

Modern Hire, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen (hierna “Modern Hire”, “wij” of “onze”) beheren deze website en het Modern Hire application platform (hierin samen aangeduid als de “Site”) en levert services via de Site (“Services”).  Onze Site en Services omvatten, maar zijn niet beperkt tot, evaluatie voorafgaand aan dienstverband, digitale/virtuele interviews, planning en/of andere wervingsactiviteiten die aan onze klanten (dwz werkgevers) worden verstrekt (zonder onderscheid, “Klant” of ” Werkgever”) voor sollicitanten, kandidaten en/of werkzoekenden (samen “Kandidaten”) door hen in contact te brengen met recruiters, wervingsmanagers en/of andere interviewers (gezamenlijk “Recruiters”). Onze Site en Services vergemakkelijken de wervingsprocessen voor Werkgevers, maar Modern Hire neemt niet deel aan of neemt geen andere beslissingen met betrekking tot het interview-, beoordelings-, evaluatie-, selectie- of wervingsproces.

Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten de algemene voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de site en services, inclusief door kandidaten, recruiters en werkgevers (hierna gezamenlijk aangeduid als “Gebruikers” of “u“). Door de Site en/of de Services te openen of te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden en bepalingen beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden, evenals de voorwaarden beschreven in onze Privacyverklaring (hieronder gelinkt) (gezamenlijk “Voorwaarden“). Als u het niet eens bent met enig onderdeel van de Voorwaarden, kunt u de Site of Services niet openen of gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen en u dient de Voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Site en Services vanaf de datum van publicatie van de herziene Voorwaarden. Aanvullende voorwaarden voor bepaalde Services kunnen naast deze Voorwaarden bestaan en, indien dit het geval is, beschikbaar zijn via die Services en vormen een aanvulling op en geen beperking van deze Voorwaarden. Als er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op een bepaalde Service, wordt u op de hoogte gesteld van die aanvullende voorwaarden in de Service.

Aanvaardbaar gebruik

U mag de Site of de Services niet gebruiken op een manier die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan, of verslechtering van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de Site of Services, of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

U mag de Site of Services niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke-loggers of andere kwaadaardige computersoftware.

U kunt toegang krijgen tot de Services voor het invullen van een online digitaal/virtueel interview, een wervingsevaluatie, een werksimulatie of een andere wervingsactiviteit. Mogelijk krijgt u toegang tot de Services van de Werkgever die u heeft gevraagd om de activiteiten te voltooien.

Uw verplichtingen

U bent verantwoordelijk voor uw gebruik van de Site en/of Services, inclusief het gebruik dat u maakt met uw account (dwz uw login-ID en wachtwoord), ongeacht of het gebruik door u of iemand anders wordt gemaakt met uw login-ID en wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor het beschermen en beveiligen van uw login-ID en wachtwoord tegen ongeoorloofd gebruik. Als u denkt dat er een inbreuk op de beveiliging van uw login-ID of wachtwoord heeft plaatsgevonden, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. U zult ons vrijwaren (in deze bepaling – inclusief onze gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, adviseurs, agenten, klanten, licentiegevers en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden) van elke claim, schade, verlies, aansprakelijkheid of kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, voortvloeiend uit uw niet-naleving van deze voorwaarden of ongeautoriseerd gebruik van uw gebruikersaccount. U mag op geen enkele manier of methode uw toegang tot of gebruik van de Site of Services verspreiden of herdistribueren, inclusief, maar niet beperkt tot, het plaatsen van dergelijke toegang en/of gebruik op sociale media (inclusief, maar niet beperkt tot, uw antwoorden). U mag geen bedreigend, obsceen, lasterlijk, onwettig of anderszins aanstootgevend materiaal plaatsen of verzenden. U mag uw gebruikersaccount niet gebruiken om ongevraagde communicatie (bijv. spam) te verzenden. Het is niet toegestaan om de Site en/of Services te linken naar een andere website of off-site webpagina’s zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Licentie om de site te gebruiken; Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld, bezitten Modern Hire en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten in en op de Site, de Services en al het materiaal op en gegenereerd door de Site of de Services. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten op de Site en Services voorbehouden aan Modern Hire.

Met inachtneming van deze Voorwaarden verlenen wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht op toegang tot en gebruik van de Site en de Services waarvoor een account is aangemaakt en goedgekeurd. Voor alle duidelijkheid: een toevallige bezoeker van onze Site die onze Services niet gebruikt of een account op onze Site aanmaakt, verwerft niet de hierboven vermelde licentierechten. In verband met het aanbieden van de Site en Services implementeert Modern Hire verschillende mogelijkheden en technologieën, waaronder, maar niet beperkt tot, grondig ontwikkelde en geteste wetenschap, gepatenteerde methodologieën, algoritmen, kunstmatige intelligentie, machine learning en soortgelijke processen, die allemaal worden beschermd als intellectueel eigendom van Modern Hire.

U mag materiaal van de Site of verkregen door toegang tot of gebruik van de Services niet reproduceren, dupliceren, kopiëren, herpubliceren, verkopen, leasen of in sublicentie geven, of materiaal op de Site of verkregen door toegang tot of gebruik van de Services op enige wijze bewerken of wijzigen. U mag de in deze clausule aan u verleende rechten niet in sublicentie geven, toewijzen of anderszins overdragen. Er wordt u geen ander recht, titel of belang in de Site of de Services verleend.

Privacy en beveiliging

Onze Privacyverklaring verduidelijkt onze verplichtingen wanneer wij persoonlijk identificeerbare gegevens (“Persoonlijke gegevens“) verzamelen, gebruiken en/of overdragen (“Verwerken“) die we van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, of die wij gebruiken om onze Services te leveren. Door de Site of de Services te gebruiken, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u in met een dergelijke Verwerking van uw Persoonlijke gegevens. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele onjuiste gegevens die u ons via onze Site of Services verstrekt. Wanneer u de Site en/of Services gebruikt, kan u worden gevraagd om toestemming te geven voor onze Verwerking in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming (bijv. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor inwoners van de Europese Unie). Informatie, materiaal of een idee dat u via de Site indient (exclusief uw accountgegevens) moet en zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Onze privacyverklaring vindt u hier:  .

Garantieverklaring

Hoewel wij ons hebben ingespannen om nauwkeurige informatie op de Site en de Services te verstrekken, geven noch wij, noch onze klanten, werknemers, noch onze gelieerde bedrijven, serviceproviders, leveranciers of hun werknemers enige garantie, expliciet of impliciet, of aanvaarden enige wettelijke aansprakelijkheid (voor zover wettelijk toegestaan) of verantwoordelijkheid voor de tijdigheid of volledigheid van de informatie op de Site of via onze Services en geven verder geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en accepteren geen wettelijke aansprakelijkheid (voor zover wettelijk toegestaan) met betrekking tot resultaten die kunnen worden verkregen door uw gebruik van de Site of Services. Toegang tot de Site en/of Services kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in het geval van systeemstoring, onderhoud, reparatie of om redenen buiten onze controle.

DE SITE EN ALLE MATERIALEN EN SERVICES DIE OP DE SITE BESCHIKBAAR ZIJN, WORDEN GELEVERD DOOR MODERN HIRE OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT VEILIGHEID, NAUWKEURIGHEID EN NIET-INBREUK, EN ALLE ANDERE GARANTIES, DIE ANDERS ZOUDEN KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT DE HANDEL TUSSEN U EN ONS OF HANDELSGEBRUIK.

NOCH MODERN HIRE, NOCH ONZE KLANTEN, DIENSTVERLENERS OF LEVERANCIERS GARANDEREN DAT DE SITE, DE SERVICES OF ENIGE FUNCTIE OP DE SITE OF DE SERVICES ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DE SITE OF SERVICES VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

NIET ALLE PRODUCTEN OF SERVICES WAARNAAR OP DEZE SITE WORDT VERWEZEN, ZIJN BESCHIKBAAR VOOR ALLE PERSONEN OF OP ALLE GEOGRAFISCHE LOCATIES. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, HET GEBRUIK VAN EEN PRODUCT OF DIENST TE BEPERKEN TOT EEN PERSOON OF GEOGRAFISCH GEBIED. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE VERKREGEN DOOR U VAN ONS PERSONEEL OF VIA DEZE SITE OF SERVICES ZAL TOT ENIGE GARANTIE LEIDEN DIE NIET UITDRUKKELIJK VOORZIEN IS IN DEZE VOORWAARDEN.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN NOCH MODERN HIRE, NOCH ONZE KLANTEN, DIENSTVERLENERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG-, COMPENSATOIRE-, PUNITIEVE OF ANDERE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), VOORTVLOEIEND UIT GEBRUIK VAN DE SITE OF HET ONVERMOGEN OM DE SITE OF SERVICES (INCLUSIEF INHOUD OF ANDER MATERIAAL OP DE SITE OF EEN WEBSITE DIE AAN DE SITE OF DE SERVICES ZIJN GEKOPPELD), PRESTATIES OF GEBRUIK VAN DE SERVICES, EVENALS ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS.

IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE SCHADE EN VERLIEZEN HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT U AAN ONS HEBT BETAALD IN DE MAAND ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE CLAIM. ALS U NIET TEVREDEN BENT MET DE SITE, DE SERVICES OF MET EEN VAN DEZE VOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL DE SITE OF DE SERVICES NIET TE GEBRUIKEN.

Schendingen van deze algemene voorwaarden

Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze Voorwaarden, kunnen wij, als u deze Voorwaarden op enigerlei wijze schendt, actie ondernemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, inclusief het opschorten van uw toegang tot de Site en/of uw gebruik van de Services, u de toegang tot de Site en/of de Services verbieden, computers die uw IP-adres gebruiken de toegang tot de Site en/of de Services blokkeren en/of een gerechtelijke procedure tegen u instellen.

Links

De Site of de Services kunnen links naar websites van derden bevatten. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en zijn geen goedkeuring door Modern Hire van de inhoud op dergelijke websites van derden. Modern Hire is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites van derden en doet geen uitspraken over de inhoud of juistheid van materiaal op dergelijke websites van derden. Als u gelinkte websites van derden bezoekt, doet u dit op eigen risico en in overeenstemming met de geldende voorwaarden van dergelijke websites van derden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en worden geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van de staat Ohio, VS, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke principes. Hierbij onderwerpt u zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de staats- en/of federale rechtbanken in Cleveland (Northern District) Ohio. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site, en in ruil voor de Services die door de Site worden aangeboden, erkent u dat Modern Hire u toegang biedt tot onze Site en Services onder voorbehoud van deze Voorwaarden. Als gedeeltelijke tegenprestatie voor uw toegang tot en gebruik van de Site en de Services, stemt u ermee in om Modern Hire niet aan te klagen als groepseiser of groepsvertegenwoordiger, niet toe te treden als groepslid of op enigerlei wijze als tegenpartij deel te nemen aan een groepsvordering rechtszaak tegen Modern Hire met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de Site of Services. Bovendien is uw toegang tot en gebruik van de Site en Services in uw hoedanigheid als Kandidaat gratis en erkent u dat een deel van de prijs die u betaalt voor toegang tot en gebruik van deze Site en Services uw aanvaarding van deze Voorwaarden is, inclusief deze class action waiver. Als u niet akkoord gaat met enig onderdeel van deze Voorwaarden, mag u de Site of Services niet openen of gebruiken (of doorgaan met uw toegang of gebruik). Niets in deze paragraaf beperkt echter uw rechten om een rechtszaak aan te spannen als individuele eiser, inclusief in de rechtbank voor geringe vorderingen, met inachtneming van de hierboven vermelde forumvereisten.

Contactgegevens

Vragen met betrekking tot technische ondersteuning kunnen worden gericht aan Modern Hire via:

support@modernhire.com

 

Vragen met betrekking tot de voorwaarden kunnen worden gericht aan Modern Hire via:
Modern Hire, Inc.
3201 Enterprise Parkway, Suite 460
Cleveland, Ohio 44122
Telefoon:  800.451.1695
Email: legal@modernhire.com