HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Điều khoản Sử dụng (TOUs Vietnamese)

Điều khoản Sử dụng

Cập nhật Gần nhất vào tháng 8 năm 2022

 

Giới thiệu

Modern Hire, Inc. và các chi nhánh của họ (sau đây gọi là “Modern Hire”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) vận hành Trang mạng này và nền tảng ứng dụng Modern Hire (sau đây gọi chung là “Trang web”) và cung cấp dịch vụ thông qua Trang web (“Dịch vụ”).  Trang web và Dịch vụ của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn ở thẩm định tiền tuyển dụng, phỏng vấn kỹ thuật số/từ xa, lên lịch, và/hoặc hoạt động tiền tuyển dụng khác được cung cấp cho khách hàng của chúng tôi (tức là nhà sử dụng lao động) (không phân biệt, “Khách hàng” hoặc “Nhà sử dụng lao động”) cho người xin việc, ứng viên và/hoặc người tìm việc (gọi chung là “Ứng viên”) bằng cách kết nối họ với nhà tuyển dụng, quản lý tuyển dụng và/hoặc người phỏng vấn bổ sung (gọi chung là “Nhà tuyển dụng”). Trang web và Dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ các quy trình tiền tuyển dụng của Nhà sử dụng lao động, nhưng Modern Hire không tham gia hoặc ra quyết định liên quan đến quá trình phỏng vấn, thẩm định, đánh giá, lựa chọn hoặc tuyển dụng.

Điều khoản Sử dụng này quy định các điều khoản và điều kiện chi phối việc truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bao gồm bởi Ứng viên, Nhà tuyển dụng và Nhà sử dụng lao động (ở đây gọi chung là “Người dùng” hoặc “bạn). Khi truy cập hoặc sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ, bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện được nêu trong Điều khoản Sử dụng này cũng như các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi (có liên kết bên dưới) (gọi chung là “Điều khoản”). Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ. Chúng tôi có quyền sửa đổi Điều khoản theo thời gian và bạn nên định kỳ xem lại Điều khoản để biết những thay đổi đó. Điều khoản sửa đổi sẽ được áp dụng khi sử dụng Trang web và Dịch vụ kể từ ngày công bố Điều khoản sửa đổi. Cũng có thể có các điều khoản dịch vụ bổ sung cho Dịch vụ cụ thể bên cạnh Điều khoản này và nếu có thì có sẵn thông qua các Dịch vụ này và bổ sung cho chứ không giới hạn Điều khoản này. Nếu các điều khoản bổ sung áp dụng cho một Dịch vụ cụ thể, bạn sẽ được thông báo rõ ràng về các điều khoản bổ sung đó trong Dịch vụ.

Sử dụng Chấp nhận được

Bạn không được sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào gây ra, hoặc có thể gây ra, thiệt hại cho Trang web hoặc Dịch vụ hoặc làm suy giảm mức độ khả dụng hoặc khả năng truy cập của Trang web hoặc Dịch vụ, hoặc theo bất kỳ cách nào trái pháp luật, bất hợp pháp, gian lận hoặc gây hại, hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động trái pháp luật, bất hợp pháp, gian lận hoặc gây hại nào.

Bạn không được sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ để sao chép, lưu trữ, làm máy chủ, truyền, gửi, sử dụng, công bố hoặc phân phối bất kỳ tư liệu nào có (hoặc có liên kết đến) bất kỳ phần mềm gián điệp, vi rút máy tính, chương trình độc hại, sâu máy tính, trình ghi bàn phím, hoặc phần mềm máy tính độc hại nào khác.

Bạn có thể truy cập Dịch vụ với mục đích hoàn thành phỏng vấn kỹ thuật số/trực tuyến, thẩm định tiền tuyển dụng, mô phỏng công việc, hoặc hoạt động tiền tuyển dụng khác. Bạn có thể được cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ bởi Nhà sử dụng lao động đã yêu cầu bạn hoàn thành hoạt động.

Nghĩa vụ của bạn

Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ của mình, bao gồm bất kỳ hoạt động nào được thực hiện bằng tài khoản của bạn (tức là ID đăng nhập và mật khẩu của bạn), cho dù do bạn hoặc người khác thực hiện dưới ID đăng nhập và mật khẩu của bạn. Bạn có trách nhiệm bảo vệ và bảo mật ID đăng nhập và mật khẩu của mình để không bị sử dụng trái phép. Nếu bạn tin rằng đã có vi phạm bảo mật dưới ID đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi. Bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi (trong điều khoản này – bao gồm các công ty con, cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà tư vấn, đại lý, khách hàng và người cấp phép của chúng tôi và người kế nhiệm và người chuyển nhượng tương ứng của họ) và miễn trách nhiệm cho chúng tôi đối với bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý hoặc phí tổn nào, bao gồm phí luật sư hợp lý, phát sinh do bạn không tuân thủ Điều khoản này hoặc mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản người dùng của bạn. Bạn không được, theo bất kỳ cách nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, phát lại hoặc phân phối lại quyền truy cập của bạn vào hoặc quyền sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở đăng quyền truy cập và/hoặc quyền sử dụng trên phương tiện truyền thông xã hội (bao gồm nhưng không giới hạn ở trả lời của bạn). Bạn không được đăng hoặc truyền bất kỳ tư liệu đe dọa, khiêu dâm, bôi nhọ, trái pháp luật hoặc xúc phạm nào. Bạn không được sử dụng tài khoản người dùng của mình để gửi bất kỳ thông tin liên lạc không mong muốn nào (ví dụ như thư rác). Bạn không được phép liên kết Trang web và/hoặc Dịch vụ với bất kỳ trang mạng nào khác hoặc các trang mạng bên ngoài mà không được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.

Cấp phép sử dụng Trang web; Sở hữu Trí tuệ

Trừ khi có quy định khác, Modern Hire và/hoặc người cấp phép của họ sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với Trang web, Dịch vụ và mọi tư liệu trên và được tạo ra từ Trang web hoặc Dịch vụ. Trừ khi được cho phép rõ ràng trong Điều khoản này, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Trang web và Dịch vụ được dành cho Modern Hire.

Theo Điều khoản này, chúng tôi cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ mà tài khoản đã được lập và phê duyệt. Xin nói rõ rằng một khách truy cập bình thường vào Trang web của chúng tôi không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc lập tài khoản trên Trang web của chúng tôi không có được các quyền cấp phép đã nêu ở trên. Liên quan đến việc cung cấp Trang web và Dịch vụ, Modern Hire triển khai các tính năng và công nghệ khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở khoa học được phát triển và thử nghiệm nghiêm ngặt, phương pháp độc quyền, thuật toán, trí tuệ nhân tạo, máy học và các quy trình tương tự, tất cả đều được bảo vệ dưới dạng quyền sở hữu trí tuệ của Modern Hire.

Bạn không được sao lại, sao lục, sao chép, tái xuất bản, bán, cho thuê hoặc cấp phép thứ cấp tư liệu từ Trang web hoặc có được bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ tư liệu nào trên Trang web hoặc có được bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Bạn không được cấp phép thứ cấp, chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền được cấp cho bạn trong điều khoản này. Không có quyền, quyền sở hữu, hoặc lợi ích nào khác trong Trang web hoặc Dịch vụ được cấp cho bạn.

Quyền riêng tư và Bảo mật

Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi, nêu rõ nghĩa vụ của chúng tôi khi chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc chuyển (“Xử lý”) bất kỳ dữ liệu có thể nhận dạng cá nhân nào (“Dữ liệu Cá nhân”) mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc được bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi sử dụng để cung cấp Dịch vụ. Khi sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, và trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, bạn chấp thuận cho phép Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn như vậy. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ dữ liệu không chính xác nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Khi sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu chấp thuận quy trình Xử lý của chúng tôi theo quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành (ví dụ như Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) dành cho cư dân Liên minh Châu Âu). Bất kỳ thông tin, tư liệu, hoặc ý tưởng nào bạn nộp qua Trang web (không bao gồm thông tin đăng nhập tài khoản của bạn) phải được và sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Có thể xem Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi ở đây: .

Từ chối trách nhiệm Bảo đảm

Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực cung cấp thông tin chính xác trên Trang web và Dịch vụ, chúng tôi và bất kỳ Khách hàng nào của chúng tôi, và các công ty liên kết, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp của chúng tôi, cũng như bất kỳ nhân viên nào của họ, không có bất kỳ bảo đảm nào, minh thị hoặc ngầm định, hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hoặc trách nhiệm về mức độ kịp thời hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi và cũng không có bất kỳ bảo đảm nào, minh thị hoặc ngầm định, hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào (trong phạm vi được pháp luật cho phép) đối với kết quả có thể nhận được khi bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ. Quyền truy cập vào Trang web và/hoặc Dịch vụ có thể bị đình chỉ tạm thời và không cần thông báo trong trường hợp lỗi, bảo trì, sửa chữa hệ thống hoặc vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

TRANG WEB VÀ TẤT CẢ TƯ LIỆU VÀ DỊCH VỤ CÓ SẴN TRÊN TRANG WEB ĐƯỢC MODERN HIRE CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “SẴN CÓ ĐỂ DÙNG”. TRONG PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ BẢO ĐẢM, MINH THỊ HOẶC NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG, HOẶC BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ BẢO MẬT, TÍNH CHÍNH XÁC VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM, VÀ TẤT CẢ BẢO ĐẢM KHÁC MÀ MẶT KHÁC CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI HOẶC TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI.

MODERN HIRE, HOẶC BẤT KỲ KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẶC NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA CHÚNG TÔI ĐỀU KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ CHỨC NĂNG NÀO CÓ TRONG TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG LỖI SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC HOẶC TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG CÓ VI RÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC.

KHÔNG PHẢI TẤT CẢ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC NÓI ĐẾN TRÊN TRANG WEB NÀY ĐỀU CÓ SẴN CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI HOẶC Ở ​​TẤT CẢ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ. CHÚNG TÔI CÓ QUYỀN TÙY Ý GIỚI HẠN VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO CHO BẤT KỲ NGƯỜI HOẶC KHU VỰC ĐỊA LÝ NÀO. KHÔNG LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN NÀO DO BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB NÀY HOẶC DỊCH VỤ SẼ CẤU THÀNH BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO CHƯA ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG ĐIỀU KHOẢN NÀY.

Hạn độ Trách nhiệm

TRONG PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, MODERN HIRE VÀ KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC THÙ, HẬU QUẢ, RĂN ĐE, TRỪNG PHẠT, HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, UY TÍN, VIỆC SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC CÁC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC (NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI NHƯ VẬY), PHÁT SINH HOẶC LÀ KẾT QUẢ TỪ BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC VIỆC MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ (BAO GỒM NỘI DUNG HOẶC TƯ LIỆU KHÁC TRÊN TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ), VIỆC THỰC HIỆN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, CŨNG NHƯ TRUY CẬP TRÁI PHÉP VÀO HOẶC THAY ĐỔI HOẶC TRUYỀN DỮ LIỆU CỦA BẠN.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG SỐ TIỀN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN CHO TẤT CẢ THIỆT HẠI VÀ TỔN THẤT KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO CHÚNG TÔI TRONG THÁNG NGAY TRƯỚC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG. NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG NÀY, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT VÀ ĐỘC NHẤT CỦA BẠN LÀ NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ.

Vi phạm các điều khoản và điều kiện này

Không ảnh hưởng đến các quyền khác của chúng tôi theo Điều khoản này, nếu bạn vi phạm Điều khoản này theo bất kỳ cách nào, chúng tôi có thể thực hiện hành động mà chúng tôi cho là thích hợp để xử lý vi phạm, bao gồm đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Trang web và/hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ, cấm bạn truy cập Trang web và/hoặc Dịch vụ, chặn các máy tính sử dụng địa chỉ IP của bạn truy cập Trang web và/hoặc Dịch vụ, và/hoặc khởi kiện bạn ra tòa.

Liên kết

Trang web hoặc Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến trang mạng của bên thứ ba. Các liên kết này được cung cấp chỉ để thuận tiện cho bạn chứ không phải là chứng thực của Modern Hire về nội dung trên các trang mạng của bên thứ ba đó. Modern Hire không chịu trách nhiệm cho nội dung của các trang mạng của bên thứ ba được liên kết và không có bất kỳ đảm bảo nào về nội dung hoặc tính chính xác của tư liệu trên các trang mạng của bên thứ ba đó. Nếu bạn truy cập các trang mạng của bên thứ ba được liên kết, bạn tự chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản và điều kiện hiện hành của các trang mạng của bên thứ ba đó.

Áp dụng Pháp luật và Xử lý tranh chấp

Điều khoản này sẽ được chi phối bởi, được hiểu và thực thi theo luật của Tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ mà không liên quan đến các xung đột về nguyên tắc luật. Theo đây, bạn phục tùng vô điều kiện và không thể hủy ngang thẩm quyền và địa điểm pháp lý độc nhất của các tòa án tiểu bang và/hoặc liên bang đặt tại Cleveland (Địa hạt Bắc) Ohio. Khi truy cập và sử dụng Trang web, và đổi lại Dịch vụ do Trang web cung cấp, bạn xác nhận rằng Modern Hire cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Trang web và Dịch vụ của chúng tôi theo Điều khoản này. Trong quá trình cân nhắc một phần quyền truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn, bạn đồng ý không kiện Modern Hire với tư cách nguyên đơn tập thể hoặc đại diện tập thể, tham gia với tư cách thành viên tập thể, hoặc tham gia với tư cách là bên bị hại theo bất kỳ cách nào trong vụ kiện tập thể chống lại Modern Hire liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ. Ngoài ra, việc bạn truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ với tư cách Ứng viên được miễn phí và bạn xác nhận rằng một phần giá bạn sẽ trả để truy cập và sử dụng Trang web này và Dịch vụ là bạn chấp nhận Điều khoản này, bao gồm cả tuyên bố miễn vụ kiện tập thể này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản này, đừng truy cập hoặc sử dụng (hoặc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng) Trang web hoặc Dịch vụ. Tuy nhiên, không có nội dung nào trong đoạn này giới hạn quyền của bạn trong việc khởi kiện với tư cách nguyên đơn cá nhân, bao gồm cả tại tòa tiểu tụng, tùy thuộc vào các yêu cầu trọng tài được nêu ở trên.

Thông tin Liên lạc

Thắc mắc liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật có thể được chuyển đến Modern Hire theo địa chỉ:

support@modernhire.com

 

Thắc mắc liên quan đến Điều khoản có thể được chuyển đến Modern Hire theo địa chỉ:
Modern Hire, Inc.
3201 Enterprise Parkway, Suite 460
Cleveland, Ohio 44122
Điện thoại:  800.451.1695
Email: legal@modernhire.com