HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Brugsvilkår (TOUs Danish)

Brugsvilkår

Sidst opdateret august 2022

 

Introduktion

Modern Hire, Inc. og deres associerede selskaber (i det følgende “Modern Hire, vi” eller “vores“) driver dette websted og Modern Hires ansøgningsplatform (sammen kaldet “Websted” heri) og formidler serviceydelser gennem webstedet (“Serviceydelser“).  Vores websted og serviceydelser omfatter, men er ikke begrænset til medarbejdervurderinger forud for ansættelse, digitale/virtuelle interviews, planlægning og/eller andre oplevelser for vores kunder (dvs. arbejdsgivere) (uden undtagelse, “Kunde” eller “Arbejdsgiver“) for jobansøgere, kandidater og/eller arbejdssøgende (sammen “Kandidater“) ved at sætte dem i forbindelse med rekrutteringskonsulenter, personaleledelse og/eller andre interviewere (under ét “Rekrutteringskonsulenter“). Vores websted og serviceydelser letter arbejdsgiverens processer forud for ansættelse, men Modern Hire deltager ikke i eller træffer beslutninger på anden måde med hensyn til interviewet, vurdering, evaluering, valg eller ansættelsesproces.

Disse brugsvilkår fastsætter de vilkår og betingelser, der regulerer adgang til og brug af webstedet og serviceydelserne, heriblandt af kandidater, rekrutteringskonsulenter og arbejdsgivere (under ét kaldet “Brugere” eller “du” heri). Når du skaffer adgang til eller bruger webstedet og/eller serviceydelserne, accepterer du vilkårene og betingelserne, som er fastsat i disse brugsvilkår tillige med vilkårene og betingelserne, der er fastsat i vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger (se link nedenfor) (under ét, “Vilkår“). Hvis du er uenig med nogen del af vilkårene, må du ikke få adgang til eller bruge webstedet eller serviceydelserne. Vi forbeholder os ret til at ændre vilkårene fra tid til anden, og du bør gennemgå vilkårene jævnligt i forbindelse med de pågældende ændringer. Reviderede vilkår vil være gældende for brug af webstedet og serviceydelserne fra datoen, hvor de reviderede vilkår offentliggøres. Yderligere servicevilkår for særlige serviceydelser kan forekomme ud over disse vilkår, og i så fald er de tilgængelige gennem de pågældende serviceydelser og supplerer og begrænser ikke disse vilkår. Hvis yderligere vilkår er gældende for en særlig serviceydelse, underrettes du om de pågældende yderligere vilkår i serviceydelsen på en klar og tydelig måde.

Acceptabel brug

Du må ikke bruge webstedet eller serviceydelserne på nogen måde, som medfører eller muligvis medføre skader på eller hindrer rådigheden eller tilgængeligheden af webstedet eller serviceydelserne eller på nogen måde, der er ulovlig, forbudt, bedragerisk eller skadelig eller i forbindelse med nogen ulovlig, forbudt, bedragerisk eller skadeligt formål eller aktivitet.

Du må ikke bruge webstedet eller serviceydelserne til at kopiere, lagre, hoste, formidle, sende, bruge, udgive eller distribuere noget materiale, som består af (eller er forbundet med) nogen spyware, computervirus, trojansk hest, orm, tastetrykregistrering eller anden ondartet computersoftware.

Serviceydelserne kan tilgås af dig med det formål at fuldføre et digitalt/virtuelt online-interview, vurdering forud for ansættelse, jobsimulering eller anden oplevelse forud for ansættelse. Du får muligvis bevilget adgang til serviceydelserne af arbejdsgiveren, som har bedt dig om at fuldføre oplevelsen.

Dine forpligtelser

Du er ansvarlig for din brug af webstedet og/eller serviceydelserne, heriblandt enhver ved brug af din konto (dvs. dit ID og adgangskode til logon), hvad enten det er dig eller en anden person, der bruger dit ID eller adgangskode til logon. Du er ansvarlig for at beskytte og sikre dit ID og adgangskode til logon mod uvedkommende brug. Hvis du mener, at dit ID eller adgangskode er blevet misbrugt, skal du straks informere os. Du skal holde os skadesløse (i denne bestemmelse – heriblandt vores associerede selskaber, funktionærer, direktører, medarbejdere, konsulenter, agenter, kunder, licensgivere og deres relevante efterfølgere og befuldmægtigede), og holde os skadesløse imod alle krav, skade, tab, ansvar eller udgift, heriblandt rimelige advokathonorarer i forbindelse med din mangel på at overholde disse vilkår eller eventuel uvedkommende brug af din brugerkonto. Du må ikke på nogen måde eller med nogen midler genudsende eller omfordele din adgang til eller brug af webstedet eller serviceydelserne, heriblandt men ikke begrænset til at offentliggøre den pågældende adgang og/eller brug på sociale medier (heriblandt, men ikke begrænset til, dine svar). Du må ikke offentliggøre eller formidle noget truende, uanstændigt, injurierende, ulovligt eller på anden måde stødende materiale. Du må ikke bruge din brugerkonto til at sende nogen uopfordret meddelelse (f.eks. spam). Du har ikke tilladelse til at linke webstedet og/eller serviceydelserne til noget andet websted eller andre websider uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

Licens til brug af webstedet; Immaterielle rettigheder

Med mindre andet angives, ejer Modern Hire og/eller deres licensgivere de intellektuelle ejendomsrettigheder i og til webstedet, serviceydelserne og alle materialer på og genereret fra webstedet eller serviceydelserne. Med mindre andet angives i disse vilkår, ejer Modern Hire alle de intellektuelle ejendomsrettigheder i webstedet og serviceydelserne..

Underlagt disse vilkår giver vi dig en ikke-eksklusiv, uoverdragelig, begrænset ret til adgang og brug af webstedet og de pågældende serviceydelser for hvilke en konto er blevet oprettet og godkendt. Med henblik på at undgå tvivl, har en tilfældig bruger af vores websted, som ikke bruger vores serviceydelser eller opretter en konto, ikke behov for at købe de ovennævnte licensrettigheder. I forbindelse med formidlingen af webstedet og serviceydelserne implementerer Modern Hire forskellige kapaciteter og teknologier, heriblandt, uden begrænsning, omhyggeligt udviklet og afprøvet videnskab, navnebeskyttede metoder, algoritmer, kunstig intelligens, maskinlæring og lignende processer, som alle beskyttes af Modern Hires intellektuelle ejendomsrettigheder.

Du må ikke gengive, tage genpart af, kopiere, genudgive, sælge, lease eller underlicensere materialer fra webstedet, eller som er fremskaffet ved adgang til eller brug af serviceydelserne eller på anden måde redigere eller ændre noget materialer på webstedet, eller som er fremskaffet ved adgang til eller brug af serviceydelserne. Du må ikke underlicensere, tildele eller på anden måde overføre rettighederne bevilget til dig i denne paragraf. Du bevilges ikke nogen anden rettighed, adkomst eller interesse i webstedet eller serviceydelserne.

Fortrolighed og sikkerhed

Vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger klarlægger vores forpligtelser, når vi indsamler, bruger og/eller overfører (“Behandler“) alle identificerbare personoplysninger (“Personoplysninger“), som vi indsamler fra dig, eller som du giver os, eller vi bruger til at formidle vores serviceydelser. Når du bruger webstedet eller serviceydelserne, og i den grad gældende lov tillader det, indvilger du i den pågældende behandling af dine personoplysninger. Du erkender og accepterer, at vi ikke er ansvarlige for unøjagtige data, som du giver os gennem vores websted eller serviceydelser. Når du bruger webstedet og/eller serviceydelserne, bedes du muligvis om samtykke til vores behandling i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesforordninger (f.eks., Den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) for bosiddende i Den Europæiske Union). Enhver information, materiale eller idé, som du indsender gennem webstedet (ikke inklusive dine kontooplysninger), skal og bliver betragtet som ikke-fortrolige og ikke navnebeskyttede. Du kan finde vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger her:  .

ANSVARSFRASKRIVELSE

Selv om vi har bestræbt os på at formidle nøjagtige oplysninger på webstedet og serviceydelserne, stiller hverken vi eller nogen af vores kunder, medarbejdere eller vores associerede selskaber, serviceudbydere, leverandører eller nogen af deres medarbejdere nogen garanti, udtrykkelig eller stiltiende, og påtager os ikke noget retligt ansvar (i den grad loven tillader det) eller ansvar for rettidigheden eller fuldkommenheden af alle oplysninger på webstedet eller gennem vores serviceydelser, og stiller desuden ikke nogen garanti, udtrykkelig eller stiltiende, og påtager os ikke noget retligt ansvar (i den grad loven tillader det) med hensyn til resultater, som muligvis opnås fra din brug af webstedet eller serviceydelserne. Adgang til webstedet og/eller serviceydelserne kan indstilles midlertidigt og uden varsel i tilfælde af systemfejl, vedligeholdelse, reparation eller af årsager uden for vores kontrol.

WEBSTEDET OG ALLE MATERIALER OG SERVICEYDELSER TILGÆNGELIGE PÅ WEBSTEDET FORMIDLES AF MODERN HIRE “SOM DE FOREFINDES” OG “IFØLGE RÅDIGHED”. I DET FULDE OMFANG, DEN GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER DET, FRASKRIVER VI OS ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERIBLANDT UDEN BEGRÆSNING, UNDERFORSTÅENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER NOGEN GARANTI, HVAD ANGÅR SIKKERHED, NØJAGTIGHED OG IKKE-KRÆNKELSE SAMT ALLE ANDRE GARANTIER, SOM MULIGVIS PÅ ANDEN MÅDE OPSTÅR I FORBINDELSE MED TRANSAKTIONER MELLEM DIG OG OS ELLER HANDELSSÆDVANE.

HVERKEN MODERN HIRE ELLER NOGEN AF VORES KUNDER, SERVICEUDBYDERE ELLER LEVERANDØRER GARANTERER, AT WEBSTEDET, SERVICEYDELSERNE ELLER NOGEN FUNKTION PÅ WEBSTEDET ELLER SERVICEYDELSERNE IKKE INDSTILLES ELLER ER UDEN FEJL, AT DEFEKTER BLIVER RETTET, ELLER AT WEBSTEDET ELLER SERVICEYDELSERNE IKKE INDEHOLDER VIRUSSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER.

IKKE ALLE PRODUKTER ELLER SERVICEYDELSER, SOM NÆVNES PÅ DETTE WEBSTED, ER TILGÆNGELIGE FOR ALLE PERSONER ELLER I ALLE GEOGRAFISKE OMRÅDER. VI FORBEHOLDER OS RET TIL EFTER EGET SKØN AT BEGRÆNSE BRUGEN AF ETHVERT PRODUKT ELLER SERVICEYDELSE FOR ENHVER PERSON ELLER GEOGRAFISK OMRÅDE. INTET RÅD ELLER INFORMATION, SOM DU INDHENTER FRA VORES PERSONALE ELLER GENNEM DETTE WEBSTED ELLER SERVICEYDELSER, UDGØR NOGEN GARANTI, SOM IKKE ANGIVES UDTRYKKELIGT I DISSE VILKÅR.

Erstatningsbegrænsning

I DET FULDE OMFANG, DEN GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER DET, ER HVERKEN MODERN HIRE ELLER VORES KUNDER, SERVICEUDBYDERE ELLER LEVERANDØRER ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE INDIREKTE, UTILSIGTEDE, SÆRLIGE, MEDFØLGENDE, EKSEMPLARISKE, STRAFFENDE ELLER ANDRESKADER OVERHOVEDET, HERIBLANDT, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER I FORBINDELSE MED TABT FORTJENESTE, MANGLENDE GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE SKADER (SELV OM VI ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR LIGNENDE SKADER),SOM SKYLDES ELLER ER ET RESULTAT AF EVENTUEL BRUG ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE WEBSTEDET ELLER SERVICEYDELSERNE.(INKLUSIVE INDHOLD ELLER ANDET MATERIALE PÅ WEBSTEDET ELLER ETHVER WEBSTED FORBUNDET MED ENTEN WEBSTEDET ELLER SERVICEYDELSERNE), SERVICEYDELSERNES BRUG ELLER YDELSE TILLIGE MED UVEDKOMMENDE ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE OVERFØRSLER ELLER DATA.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL VORES SAMLEDE ERSTATNINGSPLIGT OVER FOR DIG FOR ALLE SKADER OG TAB OVERSKRIDE DET BELØB. SOM DU BETALTE OS I MÅNEDEN FORUD FOR KRAVET. HVIS DU ER UTILFREDS MED WEBSTEDET, SERVICEYDELSERNE ELLER MED NOGEN AF DISSE VILKÅR, ER DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE MULIGHED FOR AFHJÆLPNING AT OPHØRE MED DIN BRUG AF WEBSTEDET ELLER SERVICEYDELSERNE.

Overtrædelse af disse vilkår og betingelser

Med forbehold for vores andre rettigheder i henhold til disse vilkår, og hvis du overtræder disse vilkår på nogen måde, kan vi træffe den handling, som vi anser for at være hensigtsmæssig for at håndtere overtrædelsen, heriblandt afbryde din adgang til webstedet og/eller din brug af serviceydelserne, forbyde dig adgang til webstedet og/eller serviceydelserne, blokere computere der bruger din IP-adresse fra at skaffe sig adgang webstedet og/eller serviceydelserne, og/eller lægge sag an mod dig.

Links

Webstedet eller serviceydelserne indeholder muligvis links til tredjeparters websteder. Disse links formidles udelukkende med hensyn til din bekvemmelighed, og ikke som en tilslutning fra Modern Hire om indholdet af de pågældende websteder fra tredjepart. Modern Hire er ikke ansvarlig for indholdet i forbundne websteder fra tredjepart, og gør sig ingen forestillinger vedrørende indholdet eller nøjagtigheden af materialer på de pågældende websteder fra tredjeparter. Hvis du åbner linket til websteder fra tredjepart, gør du det på egen risiko og i overensstemmelse med de gældende vilkår og betingelser fra de pågældende websteder fra tredjepart.

Gældende lovgivning og jurisdiktion

Disse vilkår reguleres af og fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med lovgivningen i delstaten Ohio, USA, uden hensyntagen til konflikter i forbindelse med retsprincipper. Du underordner dig, betingelsesløst og uigenkaldeligt, den eksklusive jurisdiktion og værneting fra delstaten og/eller føderale domstole i Cleveland (Northern District), Ohio. Når du skaffer dig adgang til og bruger webstedet, og til gengæld for de serviceydelser, som tilbydes af webstedet, accepterer du, at Modern Hire tilbyder di adgang til vores websted og serviceydelser på betingelse af disse vilkår. Som en delvis modydelse for din adgang og brug af webstedet og serviceydelserne indvilger du i ikke at sagsøge Modern Hire som en sagsøger eller repræsentant i et kollektivt søgsmål, tage del i et kollektivt søgsmål eller deltage som en modpart på nogen måde i et kollektivt søgsmål mod Modern Hire vedrørende din adgang til eller brug af webstedet eller serviceydelserne. Derudover er din adgang til og bruge af webstedet og serviceydelserne som kandidat gratis, og du accepterer, at den del af prisen, som du betaler for at få adgang til og bruge webstedet og serviceydelserne, er din accept af disse vilkår, heriblandt afståelsen fra kollektive søgsmål. Hvis du er uenig med nogen del af vilkårene, må du ikke få adgang til eller bruge webstedet eller serviceydelserne. Intet i denne paragraf begrænser dog din ret til at lægge sag an som en individuel sagsøger, heriblandt i forbindelse med en småkravsprocedure, underlagt kravene, der angives ovenfor.

Kontaktoplysninger

Spørgsmål vedrørende teknisk support kan sendes til Modern Hire på:

support@modernhire.com

 

Spørgsmål vedrørende vilkårene kan sendes til Modern Hire på:
Modern Hire, Inc.
3201 Enterprise Parkway, Suite 460
Cleveland, Ohio 44122
Telefon:  800.451.1695
E-mail: legal@modernhire.com