HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Användarvillkor (TOUs Swedish)

Användarvillkor

Senast uppdaterat augusti 2022

 

Inledning

Modern Hire, Inc. och dess anslutna företag (nedan “Modern Hire”, “vi” eller “vår”) driver denna webbplats och Modern Hires app-plattform (kallas gemensamt häri “Webbplatsen”) och tillhandahåller tjänster genom webbplatsen (“Tjänsterna”).  Vår(a) webbplats och tjänster inkluderar, men är inte begränsade till, föranställningsutvärderingar, digitala/virtuella intervjuer, schemaläggning och/eller andra föranställningsupplevelser som tillhandahålls våra kunder (dvs. arbetsgivare) (utan åtskillnad, “Kund” eller “Arbetsgivare”) för jobbkandidater och/eller arbetssökande (gemensamt “Kandidater“) genom att ansluta dem till rekryterare, anställningschefer och/eller andra intervjuare (gemensamt “Rekryterare“). Vår webbplats och våra tjänster underlättar arbetsgivares föranställningsprocesser men Modern Hire deltar inte i eller tar på något sätt några beslut under kandidaters intervjuer, bedömningar, utvärderingar, urval eller anställningsprocessen.

Dessa användarvillkor anger villkoren för åtkomst till och användning av webbplatsen och tjänsterna, inklusive av kandidater, rekryterare och arbetsgivare (kallas gemensamt häri “Användare” eller “du“). Genom att komma åt eller använda webbplatsen och/eller tjänsterna godkänner du villkoren som anges i dessa användarvillkor samt villkoren som anges i vårt sekretessmeddelande (länkat nedan) (gemensamt “Villkoren“). Om du inte samtycker till någon del av villkoren får du inte komma åt eller använda webbplatsen eller tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren emellanåt och du bör granska villkoren med jämna mellanrum för sådana ändringar. Reviderade villkor kommer att gälla för användning av webbplatsen och tjänsterna från och med datumet för publiceringen av de reviderade villkoren. Ytterligare tjänstevillkor för särskilda tjänster kan finnas utöver dessa villkor och är i så fall tillgängliga via dessa tjänster och är utöver, och begränsar inte, dessa villkor. Om ytterligare villkor gäller för en viss tjänst kommer du tydligt att meddelas om dessa ytterligare villkor i tjänsten.

Acceptabel användning

Du får inte använda denna webbplats eller tjänsterna på något sätt som orsakar, eller kan orsaka, skada på eller försämrad tillgänglighet eller åtkomst till webbplatsen eller tjänsterna, eller på något sätt som är illegalt, olagligt, bedrägligt eller skadligt eller i samband med något illegalt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet.

Du får inte använda webbplatsen eller tjänsterna för att kopiera, lagra, vara värd till, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller länkas till) något spionprogram, datavirus, trojansk häst, mask, tangenttryckslogger eller annan skadlig programvara.

Tjänsterna kan nås av dig i syfte att genomföra en digital/virtuell intervju, utvärdering före anställning, jobbsimulering eller annan rekryteringsrelaterad upplevelse. Du kan få tillgång till tjänsterna av arbetsgivaren som bad dig att genomföra upplevelsen.

Dina skyldigheter

Du ansvarar för användningen av webbplatsen och/eller tjänsterna, inklusive de som görs med ditt konto (dvs. ditt inloggnings-ID och lösenord), oavsett om användningen görs av dig eller någon annan som använder ditt inloggnings-ID och lösenord. Du ansvarar för att skydda och säkra ditt inloggnings-ID och lösenord från obehörig användning. Om du tror att ditt inloggnings-ID eller lösenord har utsatts för säkerhetsbrott måste du meddela oss omedelbart. Du ska gottgöra oss (i denna bestämmelse – inklusive våra dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, konsulter, ombud, klienter och licensgivare och deras respektive efterträdare och tilldelade) och hålla oss skadelösa mot alla anspråk, skador, förluster, ansvar eller utgifter, inklusive rimliga advokatarvoden som uppstår av ditt underlåtenhet att följa dessa villkor eller obehörig användning av ditt användarkonto. Du får inte på något sätt återsända eller återdistribuera din åtkomst till eller användning av webbplatsen eller tjänsterna, inklusive, men inte begränsat till att publicera sådan åtkomst och/eller användning på sociala medier (inklusive men inte begränsat till dina svar). Du får inte publicera eller skicka något hotande, obscent, ärekränkande, olagligt eller på annat sätt stötande material. Du får inte använda ditt användarkonto för att skicka oönskad kommunikation (t.ex. skräppost). Du får inte länka webbplatsen eller tjänsterna till någon annan webbplats eller off-site webbplatser utan vårt skriftliga tillstånd.

Licens att använda webbplatsen; Immateriella rättigheter

Om inget annat anges äger Modern Hire och/eller dess licensgivare immateriella rättigheter på och till webbplatsen, tjänsterna och allt material på och det som skapas från webbplatsen eller tjänsterna. Förutom enligt vad som anges i dessa Villkor förbehåller sig Modern Hire alla immateriella rättigheter på webbplatsen och till tjänsterna.

Med förbehåll för dessa villkor ger vi dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad rätt till åtkomst och användning av webbplatsen och tjänsterna till vilka ett konto har upprättats och godkänts. För att undvika alla tvivel förvärvar inte en tillfällig besökare på vår webbplats som inte använder våra tjänster eller inte registrerar ett konto på vår webbplats licensrättigheterna som anges ovan. I samband med tillhandahållandet av webbplatsen och tjänsterna implementerar Modern Hire olika funktioner och tekniker, inklusive, utan begränsning, rigoröst utvecklad och testad vetenskap, proprietära metoder, algoritmer, artificiell intelligens, maskininlärning och liknande processer, som alla skyddas av Modern Hires immateriella rättigheter.

 

Du får inte återskapa, duplicera, kopiera, publicera, sälja, hyra eller underlicensiera material från webbplatsen eller som erhålls genom åtkomst till eller användning av tjänsterna eller på annat sätt redigera eller modifiera något material på webbplatsen eller som erhålls genom åtkomst eller användning av tjänsterna. Du får inte underlicensera, tilldela eller på annat sätt överföra rättigheterna som du har beviljats i denna klausul. Ingen annan rätt, ägande eller intresse till webbplatsen eller tjänsterna beviljas dig.

Sekretess och säkerhet

Vårt sekretessmeddelande förklarar våra skyldigheter när vi samlar in, använder och/eller överför (“Behandlar”) personligt identifierbara data (“Personuppgifter”) från dig, eller som du tillhandahåller oss, eller som vi använder för att tillhandahålla dig våra tjänster. Genom att använda webbplatsen eller tjänsterna, och i den utsträckning som tillåts enligt lag, samtycker du till sådan behandling av dina personuppgifter. Du bekräftar och samtycker till att vi inte ansvarar för några bristfälliga uppgifter du tillhandahåller oss genom webbplatsen eller tjänsterna. När du använder webbplatsen och/eller tjänsterna kan du bli ombedd att godkänna behandlingen i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar (t.ex. Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) för personer bosatta inom Europeiska unionen). All information, material eller idéer du skickar in genom webbplatsen (exklusive dina kontoinloggningsuppgifter) borde och kommer att betraktas som icke-konfidentiellt och utan äganderätt. Vårt sekretessmeddelande finns här: .

Ansvarsfriskrivning

Fastän vi har ansträngt oss att tillhandahålla korrekt information om webbplatsen och tjänsterna garanterar varken vi eller någon av våra kunder, anställda eller våra anslutna företag, tjänsteleverantörer, leverantörer eller några av deras anställda, uttryckligen eller underförstått, eller påtar oss något juridiskt ansvar (i den utsträckning som tillåts enligt lag) eller ansvarar för aktualiteten eller fullständigheten av informationen som finns på webbplatsen eller genom våra tjänster och garanterar inte heller, uttryckligen eller underförstått eller påtar sig något juridiskt ansvar (i den utsträckning som tillåts enligt lag) gällande resultat som kan erhållas från din användning av webbplatsen eller tjänsterna. Åtkomst till webbplatsen och/eller tjänsterna kan tillfälligt avbrytas och utan föregående meddelande vid systemfel, underhåll, reparation eller av skäl utanför vår kontroll.

DENNA WEBBPLATS OCH ALLT MATERIAL OCH ALLA TJÄNSTER SOM FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS AV MODERN HIRE PÅ “I BEFINTLIGT SKICK” OCH “SOM TILLGÄNGLIGT” -BASIS. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR FÖRSÄLJNINGSBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE,, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, ELLER NÅGON ANNAN GARANTI OM SÄKERHET, NOGGRANNHET OCH ICKE-INTRÅNG, OCH ALLA ANDRA GARANTIER SOM ANNARS KAN UPPSTÅ UNDER VÅRA INTERAKTIONER MED DIG ELLER HANDELSANVÄNDNING.

VARKEN MODERN HIRE, VÅRA KUNDER, TJÄNSTELEVERANTÖRER ELLER LEVERANTÖRER GARANTERAR ATT WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA ELLER NÅGON FUNKTION SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI, ATT FEL KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER ATT WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER.

INTE ALLA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM DENNA WEBBPLATS HÄNVISAR TILL ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR ALLA PERSONER ELLER PÅ ALLA GEOGRAFISKA PLATSER. VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT, EFTER EGET GOTTFINNANDE, BEGRÄNSA ANVÄNDNINGEN AV ALLA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER TILL ALLA PERSONER ELLER GEOGRAFISKA OMRÅDEN. INGA RÅD ELLER INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS DIG AV VÅR PERSONAL ELLER GENOM WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA SKAPAR NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN FÖRESKRIVS I DESSA VILLKOR.

Ansvarsbegränsning

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER, ANSVARAR VARKEN MODERN HIRE, ELLER VÅRA KUNDER, TJÄNSTELEVERANTÖRER ELLER LEVERANTÖRER FÖR INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, FÖLJD-, BESTRAFFANDE ELLER NÅGRA ANDRA SKADOR ÖVERHUVUDTAGET, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM VI HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR), SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER BEROR PÅ NÅGON ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA (INKLUSIVE INNEHÅLL ELLER ANNAT MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN ELLER NÅGON WEBBPLATS LÄNKAD TILL ANTINGEN WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA), PRESTANDA ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SÅVÄL SOM OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER FÖRÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER UPPGIFTER.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VÅRT TOTALA ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR ALLA SKADOR OCH FÖRLUSTER ÖVERSTIGA BELOPPET DU BETALAT TILL OSS FÖR DEN MÅNAD SOM OMEDELBART FÖREGÅR ANSPRÅKET. OM DU ÄR MISSNÖJD MED WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA ELLER NÅGOT AV DESSA VILLKOR ÄR DIN ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE ATT AVBRYTA ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA.

Brott mot dessa villkor

Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot villkoren på något sätt kan vi vidta åtgärder som vi anser lämpliga för att åtgärda överträdelsen, inklusive att avbryta din åtkomst till webbplatsen och/eller din användning av tjänsterna som förbjuder dig att komma åt webbplatsen och/eller tjänsterna, blockera datorer som använder din IP-adress från att komma åt webbplatsen och/eller tjänsterna och/eller väcka talan mot dig.

Länkar

Denna webbplats eller tjänsterna kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls endast som en bekvämlighet för dig och inte som ett godkännande från Modern Hire om innehållet på sådana tredje parters webbplatser. Modern Hire ansvarar inte för innehållet på länkade tredje parters webbplatser och gör inga framställningar angående innehållet eller riktigheten av materialet på sådana tredje parters webbplatser. Om du öppnar länkade tredje parters webbplatser gör du det på din egen risk och i enlighet med gällande villkor för sådana tredje parters webbplatser.

Gällande lag och jurisdiktion

Dessa villkor regleras av, tolkas och verkställs i enlighet med lagarna i staten Ohio, USA, utan hänsyn till lagkonfliktsprinciper. Du underställer dig här villkorslöst och oåterkalleligen till den exklusiva jurisdiktionen och platsen för de delstatliga och/eller federala domstolarna i Cleveland (Norra distriktet), Ohio. Genom att komma åt och använda webbplatsen, och i gengäld för tjänsterna som erbjuds av webbplatsen, bekräftar du att Modern Hire erbjuder dig åtkomst till vår webbplats och våra tjänster enligt dessa villkor. Som delvist övervägande för din tillgång till och användning av webbplatsen och tjänsterna samtycker du till att inte stämma Modern Hire som part i grupptalan eller grupprepresentant, delta som gruppmedlem eller delta som en negativ part på något sätt i en grupptalan mot Modern Hire angående din åtkomst eller användning av webbplatsen eller tjänsterna. Dessutom är din tillgång till och användning av webbplatsen och tjänsterna i egenskap av kandidat kostnadsfritt och du bekräftar att en del av priset du betalar för att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna är ditt godkännande av dessa villkor, inklusive detta avstående från grupptalan. Om du inte samtycker till någon del av dessa villkor får du inte komma åt eller använda (eller fortsätta din åtkomst eller användning) av webbplatsen eller tjänsterna. Inget i detta avsnitt begränsar dock dina rättigheter att väcka en talan som enskild klagande, inklusive i domstol för små anspråk, med förbehåll för ovannämnda domstolskrav.

 

 

Kontaktinformation

För frågor till tekniskt support kontaktar du Modern Hire på:

support@modernhire.com

 

För frågor om villkoren kontaktar du Modern Hire på:
Modern Hire, Inc.
3201 Enterprise Parkway, Suite 460
Cleveland, Ohio 44122
Telefon:  800.451.1695
E-post: legal@modernhire.com