HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

ความยินยอมและ/หรือพื้นฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Thai)

ความยินยอมและ/หรือพื้นฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

อัปเดตล่าสุดสิงหาคม 2022

แพลตฟอร์มการใช้งานนี้(“แพลตฟอร์ม“) ดำเนินการโดยบริษัท Modern Hire Inc. (“Modern Hireเรา” “ของเรา“) เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการก่อนการจ้างงานให้กับลูกค้าของเรา (เช่นนายจ้าง) (โดยไม่แบ่งแยก “ลูกค้า” หรือ “นายจ้าง“) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเรา “บริการของเรา” แพลตฟอร์มและบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประเมินก่อนการจ้างงานการสัมภาษณ์ดิจิทัล/การสัมภาษณ์เสมือน การนัดหมาย และ/หรือประสบการณ์ก่อนการจ้างงานอื่น ๆ สำหรับผู้สมัครงาน ผู้สมัคร และ/หรือผู้หางาน (เรียกรวมกันกันว่า “ผู้สมัคร” หรือ “คุณ“) โดยการเชื่อมผู้สมัครกับผู้สรรหา ผู้จัดการการจ้างงาน และ/หรือผู้สัมภาษณ์เพิ่มเติม (เรียกรวมกันว่า “ผู้สรรหา”) แพลตฟอร์มและบริการของเราช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการก่อนการจ้างงานของนายจ้าง แต่ Modern Hire ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือตัดสินใจเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้สมัคร การประเมินผล การประเมิน การคัดเลือก หรือกระบวนการจ้างงาน บุคคลที่เข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ รวมถึงผู้สมัคร ผู้สรรหา และนายจ้างอาจเรียกในที่นี้โดยรวมว่า “ผู้ใช้

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ที่มีการประมวลผล (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ระหว่างการใช้งานแพลตฟอร์มและบริการสำหรับผู้สมัครและผู้สรรหาเป็นนิติบุคคลที่ผู้สมัครยื่นใบสมัครงานตามที่ระบุไว้ในการโพสต์งานที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลผ่านผู้สมัครหรือผู้สรรหาใช้เข้าถึงแพลตฟอร์ม (เช่น ลูกค้าของเรา/นายจ้าง และ “ผู้ควบคุมข้อมูล”) เราเก็บรวบรวม ใช้ และโอนย้าย (เรียกรวมกันว่า “กระบวนการ“) ข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะ “ผู้ประมวลผลข้อมูล” ตามแนวทางของผู้ควบคุมข้อมูล

 

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศความเป็นส่วนตัวของเราและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงที่บังคับใช้ เช่น กฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (สำหรับผู้ใช้ในสหภาพยุโรป) พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย (สำหรับผู้ใช้ในออสเตรเลีย) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย (สำหรับผู้ใช้ในแคลิฟอร์เนีย)  รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิเฉพาะที่คุณมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกระบุเพิ่มเติมในประกาศความเป็นส่วนตัวของเราและภาคผนวกกฎหมายเฉพาะประเทศที่เกี่ยวข้อง คุณอาจต้องยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ และในบางกรณีผู้ควบคุมข้อมูล (เช่นลูกค้าของเรา) และผู้ประมวลผลข้อมูล (เช่น Modern Hire) อาจมีพื้นฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

เมื่อใช้แพลตฟอร์มและบริการของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คณให้หรือเก็บรวบรวมจากคุณในฐานะผู้ใช้ ซึ่งอาจรวมถึงคำตอบของคุณต่อการสัมภาษณ์แบบดิจิทัล/เสมือน และ/หรือการประเมินผลที่เก็บรวบรวมผ่านวิดีโอและ/หรือการบันทึกเสียง ข้อความ SMS ข้อความ และ/หรือการตอบคำตอบ และอาจเป็นคำตอบหลายตัวเลือกหรือแบบอิงข้อความ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล“) ที่ประมวลผลและจัดเก็บแบบดิจิทัลตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเราและประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา เช่นเดียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

 

โปรดทราบว่าการบันทึกใด ๆ (เช่น วิดีโอ และ/หรือเสียง) ที่คุณให้ผ่านบริการของเราจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตน (กล่าวคือ จะไม่มีการวิเคราะห์หรือประมวลผลทางดิจิทัลเป็นเสียงหรือไฟล์จดจำใบหน้า) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทั้งแพลตฟอร์มและบริการจะไม่วิเคราะห์ลักษณะใบหน้า การแสดงออกทางสีหน้า การเคลื่อนไหวของดวงตา หรือน้ำเสียงของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม รวมถึงเพื่อการระบุตัวตน และดังนั้น Modern Hire ไม่ถือว่าการบันทึกเหล่านี้เป็นข้อมูลไบโอเมทริกตามที่ระบุไว้หรือขึ้นอยู่กับข้อบังคับการปกป้องข้อมูลไบโอเมทริกซ์ เราอาจแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดิบจากการบันทึกเป็นรูปแบบข้อความเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ ลูกค้าของเราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้

 

การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ของเรานั้นรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลการบันทึกดังกล่าว ในกรณีที่ควรถือการบันทึกอยู่ภายใต้กฎหมายไบโอเมทริกซ์หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แม้ว่าจะไม่มีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตน) ดังนั้นแล้ว คุณในฐานะผู้ใช้อาจมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้: สิทธิ์ที่จะทราบว่าการบันทึกดังกล่าว ได้รับการเก็บรวบรวมและจัดเก็บตามความจำเป็นเพื่อถอดความและประเมินคำตอบของคุณ ว่าการบันทึกจะถูกลบออกตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลปกติของเราและตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ และการใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของเรา ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวมผ่านวิดีโอ และ/หรือการบันทึกเสียงถือเป็นการรับทราบของคุณในฐานะผู้ใช้ปลายทางที่รับข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและใช้การบันทึกตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ คุณอาจอ้างอิงถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของเราและภาคผนวกกฎหมายเฉพาะประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม (เช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลไบโอเมทริกซ์อิลลินอยส์)

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจรวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ บริการของเราไม่ต้องการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ (เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา ฯลฯ)  โดยทั่วไป เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคุณในฐานะผู้ใช้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น การบันทึกวิดีโออาจแสดงถึงข้อมูลที่สามารถอนุมานเพศ เชื้อชาติ หรือชาติพันธุ์ได้ แต่เราไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในบริการของเรา เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใด ๆ) จะได้รับการจัดการตามประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา รวมถึงภาคผนวกกฎหมายเฉพาะประเทศที่เกี่ยวข้อง

 

การแจ้งที่อยู่อีเมลถึงเราของคุณเพื่อขอข้อมูล เพื่อใช้สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นจะถือเป็นการเลือกของคุณตามเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ (เช่นกฎหมายต่อต้านสแปมของแคนาดา) เพื่ออนุญาตให้เราสื่อสารกับคุณผ่านอีเมล ขึ้นอยู่กับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่อาจใช้กับคุณในฐานะผู้ใช้ (โปรดดูประกาศความเป็นส่วนตัวของเราและภาคผนวกกฎหมายเฉพาะประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม) คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารทางอีเมลเพิ่มเติมจากเราได้ทุกเมื่อ

 

เราอาจใช้ปัญญาประดิษฐ์ และ/หรือการตัดสินใจอัตโนมัติเพื่อประเมินข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อใช้ การตัดสินใจอัตโนมัติ และ/หรือปัญญาประดิษฐ์จะไม่ทำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายตามคำตอบของคุณ แต่จะให้คะแนนหรือคะแนนที่แนะนำแทน ซึ่งทีมว่าจ้างของลูกค้าเราสามารถใช้เพื่อช่วยในการพิจารณาคำตอบของคุณ แพลตฟอร์มและบริการของเราช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการก่อนการจ้างงานของนายจ้าง แต่ Modern Hire ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือตัดสินใจเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้สมัคร การประเมินผล การประเมิน การคัดเลือก หรือกระบวนการจ้างงาน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์มีระบุไว้ในแบบฟอร์มยินยอม “ปัญญาประดิษฐ์ใช้เพื่อลดอคติในกระบวนการจ้างงานอย่างไร” ซึ่งจะแสดงให้คุณเห็นก่อนส่วนของแพลตฟอร์มที่จะใช้กระบวนการตัดสินใจดังกล่าว

 

ตามที่ระบุไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา เราใช้ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกบางราย รวมถึงผู้ให้บริการโฮสต์ข้อมูล (“DHP“) ของเราในฐานะผู้ประมวลผลรายย่อย นอกจากนี้เรายังเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกรายอื่นตามรายละเอียดในประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา ศูนย์ข้อมูล DHP ของเราและผู้ให้บริการบุคคลภายนอกอื่น ๆ ของเราอาจอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจากที่คุณอาศัยอยู่  ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าของเรา (เช่น ผู้ควบคุมข้อมูล) และ Modern Hire จะใช้มาตรการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ (เช่น ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปภายใต้ GDPR เป็นวิธีการหนึ่งของการดำเนินการเช่นนั้น)

 

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเราที่ เมื่อได้รับการเพิกถอนคำขอความยินยอม เราจะติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลโดยทันที และหากได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมข้อมูล เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ร้องขอ เว้นแต่กฎหมายหรือข้อกำหนดในการเก็บรักษาบันทึกของเราได้กำหนดไว้ตามที่ระบุในนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลมาตรฐานของเรา หากเราไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ Modern Hire หรือผู้ควบคุมข้อมูลจะแจ้งให้คุณทราบในฐานะผู้ใช้ถึงเหตุผลในการเก็บรักษานี้

 

หากคุณไม่ยินยอมหรือเพิกถอนความยินยอมของคุณให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณจะไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของบริการได้อย่างเต็มที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวของเราประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณในฐานะผู้ใช้อาจร้องขอการเข้าถึงและขอแก้ไขข้อมูลของคุณ วิธีที่ผู้ใช้สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และวิธีที่เรา (หรือลูกค้าของเราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล) จะจัดการกับข้อร้องเรียนดังกล่าว สิทธิ์ส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่คุณในฐานะผู้ใช้อาจมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้นั้นมีรายละเอียดอยู่ในประกาศความเป็นส่วนตัวของเราและภาคผนวกกฎหมายเฉพาะประเทศที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ สำหรับคำถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการยินยอมนี้

 

เราใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างสูงสุด ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราประมวลผลในบริบทของการให้บริการได้รับการป้องกันจากการเข้าถึงและการจัดการโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยมาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

 

การคลิก ยอมรับ ด้านล่างแสดงว่าคุณรับทราบ: ข้าพเจ้ายินยอมให้ Modern Hire ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือการใช้การบันทึก การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือการตัดสินใจอัตโนมัติ และสิทธิ์ในการสื่อสารกับข้าพเจ้าในฐานะผู้ใช้โดยอีเมลอิเล็กทรอนิกส์ หากข้าพเจ้าให้ที่อยู่อีเมลของข้าพเจ้าสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ที่อธิบายข้างต้น และตามที่อาจมีการระบุไว้เพิ่มเติมในประกาศความเป็นส่วนตัว Modern Hire และภาคผนวกกฎหมายเฉพาะประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับข้าพเจ้า ในฐานะผู้ใช้ที่เข้าถึงและใช้แพลตฟอร์ม Modern Hire และบริการต่าง ๆ