HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

ข้อกำหนดการใช้งาน (TOUs Thai)

ข้อกำหนดการใช้งาน

อัปเดตล่าสุดสิงหาคม 2022

 

บทนำ Modern Hire, Inc.

และบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้เรียกว่า “Modern Hire” “เรา หรือ ของเรา“) ดำเนินการเว็บไซต์นี้และแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Modern Hire (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์“) และให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ (“บริการ“)  เว็บไซต์และบริการของเรารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประเมินก่อนการจ้างงานการสัมภาษณ์ดิจิทัล/เสมือน การนัดหมาย และ/หรือประสบการณ์ก่อนการจ้างงานอื่น ๆ ที่มีให้กับลูกค้าของเรา (เช่น นายจ้าง) (โดยไม่มีการแบ่งแยก “ลูกค้า” หรือ “นายจ้าง“) สำหรับผู้สมัครงาน ผู้สมัคร และ/หรือผู้หางาน (เรียกรวมกันว่า “ผู้สมัคร“) โดยการเชื่อมกับผู้สรรหา ผู้จัดการการจ้างงาน และ/หรือสัมภาษณ์เพิ่มเติม (เรียกรวมกันว่า “ผู้สรรหา“) เว็บไซต์และบริการของเราช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการก่อนการจ้างงานของนายจ้าง แต่ Modern Hire ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือตัดสินใจเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ การประเมินผล การประเมิน การคัดเลือก หรือกระบวนการจ้างงาน

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการ รวมถึงผู้สมัคร ผู้สรรหา และนายจ้าง (เรียกรวมกันในที่นี้ว่า “ผู้ใช้” หรือ “คุณ) ในการเข้าถึง หรือใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือบริการ คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา (ลิงก์ด้านล่าง) (เรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนด“) หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนด คุณต้องไม่เข้าถึง หรือใช้เว็บไซต์ หรือบริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเป็นครั้งคราว และคุณควรตรวจสอบข้อกำหนดเป็นระยะสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วจะใช้กับการใช้งานเว็บไซต์และบริการนับจากวันที่ประกาศข้อกำหนดที่แก้ไขแล้ว ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการให้บริการสำหรับบริการเฉพาะอาจมีอยู่นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้ และหากเป็นเช่นนั้น จะเป็นบริการผ่านบริการเหล่านั้น และเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือ และไม่อยู่ในข้อจำกัดของข้อกำหนดเหล่านี้ หากข้อกำหนดเพิ่มเติมมีผลกับบริการใดบริการหนึ่ง คุณจะได้รับแจ้งอย่างชัดเจนถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นในบริการ

การใช้งานที่ยอมรับได้

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์หรือบริการในลักษณะใด ๆ ที่ทำให้เกิด หรืออาจทำให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้ความพร้อมใช้งาน หรือการเข้าถึงของเว็บไซต์ หรือบริการลดลงหรือในทางใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล หรือเป็นอันตราย หรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล หรือเป็นอันตราย

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์หรือบริการเพื่อคัดลอก จัดเก็บ โฮสต์ ส่งต่อ ส่ง ใช้ เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ ที่ประกอบด้วย (หรือเชื่อมโยงกับ) สปายแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน เวิร์ม ตัวบันทึกการกดแป้นพิมพ์ หรือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

คุณอาจเข้าถึงบริการนี้ได้โดยคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในทำการสัมภาษณ์ออนไลน์แบบดิจิตทัล/เสมือน การประเมินก่อนการจ้างงาน การจำลองงาน หรือประสบการณ์ก่อนการจ้างงานอื่น ๆ นายจ้างอาจมอบการเข้าถึงบริการให้แก่คุณเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์

ข้อผูกพันของคุณ

คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของคุณ รวมถึงสิ่งใดก็ตามที่ทำขึ้นโดยใช้บัญชีของคุณ (เช่น ID ล็อกอินและรหัสผ่านของคุณ) ไม่ว่าคุณ หรือบุคคลอื่นจะใช้ ID ล็อกอินและรหัสผ่านของคุณหรือไม่ก็ตาม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องและรักษาความปลอดภัย ID ล็อกอินและรหัสผ่านของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากคุณเชื่อว่ามีการละเมิดความปลอดภัยของ ID เข้าสู่ระบบหรือรหัสผ่านของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันที คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เรา (ในข้อกำหนดนี้ – รวมถึงบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ที่ปรึกษา ตัวแทน ลูกค้า ผู้อนุญาต และผู้สืบทอด และผู้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง) และถือว่าเราไม่ต้องชดใช้ต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย การสูญเสีย ความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งรวมถึง ค่าทนายความที่สมเหตุสมผล ซึ่งเกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณไม่สามารถเผยแพร่ซ้ำหรือแจกจ่ายการเข้าถึงใหม่การเข้าถึง หรือใช้เว็บไซต์ หรือบริการไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง หรือด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประกาศการเข้าถึงดังกล่าว และ/หรือการใช้บนสื่อสังคมออนไลน์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำตอบของคุณ) คุณไม่สามารถประกาศหรือส่งต่อเนื้อหาที่คุกคาม ลามกอนาจาร ใส่ร้าย ผิดกฎหมาย หรือเป็นที่น่ารังเกียจอื่น ๆ คุณไม่สามารถใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อส่งการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ (เช่น สแปม) คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยงเว็บไซต์ และ/หรือบริการกับเว็บไซต์อื่น หรือเว็บเพจภายนอกเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

ใบอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ ทรัพย์สินทางปัญญา

Modern Hire และ/หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในและต่อเว็บไซต์ บริการ และเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์และสร้างจากเว็บไซต์หรือบริการ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์และบริการสงวนไว้สำหรับ Modern Hire เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้

เราให้สิทธิ์แก่คุณแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และสิทธิ์แบบจำกัดในการเข้าถึง และใช้เว็บไซต์รวมถึงบริการเหล่านั้น ซึ่งบัญชีได้รับการจัดตั้งขึ้นและอนุมัติภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นครั้งคราวที่ไม่ใช้บริการของเราหรือสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของเราจะไม่ได้รับสิทธิ์การใช้งานที่ระบุไว้ข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการเว็บไซต์และบริการ Modern Hire นำความสามารถและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาและทดสอบอย่างเข้มงวด วิธีการที่เป็นกรรมสิทธิ์ อัลกอริทึม ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องและกระบวนการที่คล้ายกัน ซึ่งทั้งหมดได้รับการปกป้องในฐานะทรัพยส์สินทางปัญญาของ Modern Hire

คุณต้องไม่ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ ขาย ให้เช่า หรือให้อนุญาตช่วงเนื้อหาจากเว็บไซต์ หรือได้รับจากการเข้าถึงหรือใช้บริการ หรือแก้ไขหรือดัดแปลงเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ หรือได้รับจากการเข้าถึงหรือใช้บริการ คุณต้องไม่อนุญาตช่วง มอบหมาย หรือโอนสิทธิ์ที่มอบให้แก่คุณในข้อนี้ ไม่มีการให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์อื่นใดในเว็บไซต์หรือบริการแก่คุณ

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราชี้แจงภาระผูกพันของเราเมื่อเราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือโอน (“กระบวนการ“) ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ใด ๆ (“ข้อมูลส่วนบุคคล“) ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ หรือที่คุณให้กับเรา หรือเราใช้เพื่อให้บริการของเรา โดยการใช้เว็บไซต์หรือบริการ และในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าว คุณรับทราบและเห็นพ้องว่าเราไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใด ๆ ที่คุณให้กับเราผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการของเรา เมื่อใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการ คุณอาจได้รับการขอให้ยินยอมให้เราดำเนินการตามกฎข้อบังคับในการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) สำหรับผู้พำนักในสหภาพยุโรป) ข้อมูล เนื้อหา หรือแนวคิดใด ๆ ที่คุณส่งผ่านเว็บไซต์ (ยกเว้นข้อมูลประจำตัวบัญชีของคุณ) ควรเป็นและจะถือว่าไม่เป็นความลับและปลอดกรรมสิทธิ์ สามารถดูประกาศความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่นี่:

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

แม้ว่าเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องบนเว็บไซต์และบริการ ทั้งเราและลูกค้า พนักงาน หรือบริษัทในเครือของเรา ผู้ให้บริการ ซัพพลายเออร์ หรือพนักงานคนใดของพวกเขาจะไม่ได้ทำการรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือรับผิดทางกฎหมาย (ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) หรือความรับผิดชอบต่อความทันเวลาหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ หรือผ่านบริการของเรา และจะไม่รับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือรับผิดทางกฎหมายใด ๆ (ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้เว็บไซต์หรือบริการของคุณ การเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการอาจถูกระงับชั่วคราวและไม่ต้องแจ้งให้ทราบในกรณีที่ระบบขัดข้อง การบำรุงรักษา การซ่อมแซม หรือด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

เว็บไซต์และสื่อ รวมถึงบริการทั้งหมดบนเว็บไซต์เป็นการจัดหาให้โดย MODERN HIRE “ตามพื้นฐานที่เป็น” และ “ตามที่มี” เราขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณภาพที่น่าพึงพอใจ หรือการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย ความถูกต้องและการไม่ละเมิด และการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งอาจเกิดจากข้อตกลงระหว่างคุณกับเราหรือการใช้การค้าในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ทั้ง MODERN HIRE หรือลูกค้า ผู้ให้บริการ หรือซัพพลายเออร์ใด ๆ ของเรารับประกันว่าเว็บไซต์ บริการ หรือฟังก์ชันใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือบริการจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์หรือบริการนั้นจะได้ปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตราย

ผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดที่อ้างอิงถึงบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นบริการที่จัดหาให้สำหรับทุกคนหรือทุกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ต่อบุคคลหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใด ๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คำแนะนำหรือข้อมูลที่คุณได้รับจากเจ้าหน้าที่ของเรา หรือผ่านทางเว็บไซต์ หรือบริการนี้จะไม่สร้างการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้

การจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าจะเป็น MODERN HIRE หรือลูกค้าของเรา ผู้ให้บริการ หรือซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดในทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง เป็นแบบอย่าง ถูกลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ ข้อมูล หรือความสูญเสียอื่น ๆ ที่จับต้องไม่ได้ (แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม) อันเกิดจากหรือเป็นผลจากการใช้ใด ๆ หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือบริการ (รวมถึงเนื้อหาหรือสื่ออื่น ๆ บนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือบริการ) ประสิทธิภาพหรือการใช้งานบริการ เช่นเดียวกับการเข้าถึงหรือการถ่ายโอนข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ความรับผิดทั้งหมดของเราที่มีต่อคุณสำหรับความเสียหายและความสูญเสียทั้งหมดจะไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่คุณชำระให้เราในเดือนก่อนหน้าการเรียกร้องโดยทันทีในทุกกรณี หากคุณไม่พึงพอใจกับเว็บไซต์ บริการ หรือข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ วิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวและเจาะจงเฉพาะสำหรับคุณคือการยุติการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการ

การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

หากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ในทางใดทางหนึ่ง เราอาจดำเนินการดังกล่าวตามที่เราเห็นสมควรเพื่อจัดการกับการละเมิด รวมถึงการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือการใช้การใช้บริการ การห้ามไม่ให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการ ปิดกั้นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ที่อยู่ IP ของคุณไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการ และ/หรือนำกระบวนการศาลมาดำเนินคดีกับคุณ โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์อื่น ๆ ของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

การเชื่อมโยง

เว็บไซต์หรือบริการอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลภายนอก การเชื่อมโยงเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และ Modern Hire ไม่ได้ให้การรับรองสำหรับเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว Modern Hire จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงและไม่ได้รับรองใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองและเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ของเว็บไซต์บุคคลภายนอกดังกล่าว

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดเหล่านี้จะได้รับการควบคุมและตีความ รวมถึงบังคับใช้ตามกฎหมายของรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย คุณยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีเฉพาะของศาลของรัฐและ/หรือรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในคลีฟแลนด์ (เขตเหนือ) โอไฮโอ โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ และเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับบริการที่นำเสนอโดยเว็บไซต์ คุณรับทราบว่า Modern Hire เสนอให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ คุณตกลงที่จะไม่ฟ้อง Modern Hire ในฐานะโจทก์แบบกลุ่มหรือตัวแทนกลุ่ม เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม หรือเข้าร่วมเป็นฝ่ายที่ไม่พึงประสงค์ในทางใดทางหนึ่งในการดำเนินคดีแบบกลุ่มต่อ Modern Hire เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์หรือบริการของคุณ นอกจากนี้ การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และบริการในฐานะผู้สมัครของคุณนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย และคุณรับทราบว่าส่วนหนึ่งของราคาที่คุณชำระเพื่อเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการนี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ อย่าเข้าถึงหรือใช้ (หรือเข้าถึงหรือใช้งานต่อ) ของเว็บไซต์หรือบริการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อความใดในวรรคนี้ที่จำกัดสิทธิ์ของคุณในการฟ้องร้องคดีความในฐานะโจทก์รายบุคคล ซึ่งรวมถึงในศาลคดีมโนสาเร่ โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของฟอรัมที่ระบุไว้ข้างต้น

ข้อมูลการติดต่อ

สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิคของ Modern Hire ได้ที่:

support@modernhire.com

 

สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดของ Modern Hire ได้ที่:
Modern Hire, Inc.
3201 Enterprise Parkway, Suite 460
Cleveland, Ohio 44122
โทรศัพท์: 800.451.1695
อีเมล: legal@modernhire.com