ข้อกำหนดการใช้งาน (TOUs Thai)

ข้อกำหนดการใช้งาน

อัปเดตล่าสุดสิงหาคม 2022

 

บทนำ Modern Hire, Inc.

และบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้เรียกว่า “Modern Hire” “เรา หรือ ของเรา“) ดำเนินการเว็บไซต์นี้และแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Modern Hire (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์“) และให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ (“บริการ“)  เว็บไซต์และบริการของเรารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประเมินก่อนการจ้างงานการสัมภาษณ์ดิจิทัล/เสมือน การนัดหมาย และ/หรือประสบการณ์ก่อนการจ้างงานอื่น ๆ ที่มีให้กับลูกค้าของเรา (เช่น นายจ้าง) (โดยไม่มีการแบ่งแยก “ลูกค้า” หรือ “นายจ้าง“) สำหรับผู้สมัครงาน ผู้สมัคร และ/หรือผู้หางาน (เรียกรวมกันว่า “ผู้สมัคร“) โดยการเชื่อมกับผู้สรรหา ผู้จัดการการจ้างงาน และ/หรือสัมภาษณ์เพิ่มเติม (เรียกรวมกันว่า “ผู้สรรหา“) เว็บไซต์และบริการของเราช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการก่อนการจ้างงานของนายจ้าง แต่ Modern Hire ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือตัดสินใจเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ การประเมินผล การประเมิน การคัดเลือก หรือกระบวนการจ้างงาน

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการ รวมถึงผู้สมัคร ผู้สรรหา และนายจ้าง (เรียกรวมกันในที่นี้ว่า “ผู้ใช้” หรือ “คุณ) ในการเข้าถึง หรือใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือบริการ คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา (ลิงก์ด้านล่าง) (เรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนด“) หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนด คุณต้องไม่เข้าถึง หรือใช้เว็บไซต์ หรือบริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเป็นครั้งคราว และคุณควรตรวจสอบข้อกำหนดเป็นระยะสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วจะใช้กับการใช้งานเว็บไซต์และบริการนับจากวันที่ประกาศข้อกำหนดที่แก้ไขแล้ว ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการให้บริการสำหรับบริการเฉพาะอาจมีอยู่นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้ และหากเป็นเช่นนั้น จะเป็นบริการผ่านบริการเหล่านั้น และเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือ และไม่อยู่ในข้อจำกัดของข้อกำหนดเหล่านี้ หากข้อกำหนดเพิ่มเติมมีผลกับบริการใดบริการหนึ่ง คุณจะได้รับแจ้งอย่างชัดเจนถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นในบริการ

การใช้งานที่ยอมรับได้

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์หรือบริการในลักษณะใด ๆ ที่ทำให้เกิด หรืออาจทำให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้ความพร้อมใช้งาน หรือการเข้าถึงของเว็บไซต์ หรือบริการลดลงหรือในทางใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล หรือเป็นอันตราย หรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล หรือเป็นอันตราย

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์หรือบริการเพื่อคัดลอก จัดเก็บ โฮสต์ ส่งต่อ ส่ง ใช้ เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ ที่ประกอบด้วย (หรือเชื่อมโยงกับ) สปายแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน เวิร์ม ตัวบันทึกการกดแป้นพิมพ์ หรือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

คุณอาจเข้าถึงบริการนี้ได้โดยคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในทำการสัมภาษณ์ออนไลน์แบบดิจิตทัล/เสมือน การประเมินก่อนการจ้างงาน การจำลองงาน หรือประสบการณ์ก่อนการจ้างงานอื่น ๆ นายจ้างอาจมอบการเข้าถึงบริการให้แก่คุณเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์

ข้อผูกพันของคุณ

คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของคุณ รวมถึงสิ่งใดก็ตามที่ทำขึ้นโดยใช้บัญชีของคุณ (เช่น ID ล็อกอินและรหัสผ่านของคุณ) ไม่ว่าคุณ หรือบุคคลอื่นจะใช้ ID ล็อกอินและรหัสผ่านของคุณหรือไม่ก็ตาม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องและรักษาความปลอดภัย ID ล็อกอินและรหัสผ่านของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากคุณเชื่อว่ามีการละเมิดความปลอดภัยของ ID เข้าสู่ระบบหรือรหัสผ่านของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันที คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เรา (ในข้อกำหนดนี้ – รวมถึงบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ที่ปรึกษา ตัวแทน ลูกค้า ผู้อนุญาต และผู้สืบทอด และผู้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง) และถือว่าเราไม่ต้องชดใช้ต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย การสูญเสีย ความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งรวมถึง ค่าทนายความที่สมเหตุสมผล ซึ่งเกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณไม่สามารถเผยแพร่ซ้ำหรือแจกจ่ายการเข้าถึงใหม่การเข้าถึง หรือใช้เว็บไซต์ หรือบริการไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง หรือด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประกาศการเข้าถึงดังกล่าว และ/หรือการใช้บนสื่อสังคมออนไลน์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำตอบของคุณ) คุณไม่สามารถประกาศหรือส่งต่อเนื้อหาที่คุกคาม ลามกอนาจาร ใส่ร้าย ผิดกฎหมาย หรือเป็นที่น่ารังเกียจอื่น ๆ คุณไม่สามารถใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อส่งการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ (เช่น สแปม) คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยงเว็บไซต์ และ/หรือบริการกับเว็บไซต์อื่น หรือเว็บเพจภายนอกเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

ใบอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ ทรัพย์สินทางปัญญา

Modern Hire และ/หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในและต่อเว็บไซต์ บริการ และเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์และสร้างจากเว็บไซต์หรือบริการ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์และบริการสงวนไว้สำหรับ Modern Hire เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้

เราให้สิทธิ์แก่คุณแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และสิทธิ์แบบจำกัดในการเข้าถึง และใช้เว็บไซต์รวมถึงบริการเหล่านั้น ซึ่งบัญชีได้รับการจัดตั้งขึ้นและอนุมัติภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นครั้งคราวที่ไม่ใช้บริการของเราหรือสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของเราจะไม่ได้รับสิทธิ์การใช้งานที่ระบุไว้ข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการเว็บไซต์และบริการ Modern Hire นำความสามารถและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาและทดสอบอย่างเข้มงวด วิธีการที่เป็นกรรมสิทธิ์ อัลกอริทึม ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องและกระบวนการที่คล้ายกัน ซึ่งทั้งหมดได้รับการปกป้องในฐานะทรัพยส์สินทางปัญญาของ Modern Hire

คุณต้องไม่ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ ขาย ให้เช่า หรือให้อนุญาตช่วงเนื้อหาจากเว็บไซต์ หรือได้รับจากการเข้าถึงหรือใช้บริการ หรือแก้ไขหรือดัดแปลงเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ หรือได้รับจากการเข้าถึงหรือใช้บริการ คุณต้องไม่อนุญาตช่วง มอบหมาย หรือโอนสิทธิ์ที่มอบให้แก่คุณในข้อนี้ ไม่มีการให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์อื่นใดในเว็บไซต์หรือบริการแก่คุณ

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราชี้แจงภาระผูกพันของเราเมื่อเราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือโอน (“กระบวนการ“) ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ใด ๆ (“ข้อมูลส่วนบุคคล“) ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ หรือที่คุณให้กับเรา หรือเราใช้เพื่อให้บริการของเรา โดยการใช้เว็บไซต์หรือบริการ และในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าว คุณรับทราบและเห็นพ้องว่าเราไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใด ๆ ที่คุณให้กับเราผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการของเรา เมื่อใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการ คุณอาจได้รับการขอให้ยินยอมให้เราดำเนินการตามกฎข้อบังคับในการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) สำหรับผู้พำนักในสหภาพยุโรป) ข้อมูล เนื้อหา หรือแนวคิดใด ๆ ที่คุณส่งผ่านเว็บไซต์ (ยกเว้นข้อมูลประจำตัวบัญชีของคุณ) ควรเป็นและจะถือว่าไม่เป็นความลับและปลอดกรรมสิทธิ์ สามารถดูประกาศความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่นี่:

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

แม้ว่าเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องบนเว็บไซต์และบริการ ทั้งเราและลูกค้า พนักงาน หรือบริษัทในเครือของเรา ผู้ให้บริการ ซัพพลายเออร์ หรือพนักงานคนใดของพวกเขาจะไม่ได้ทำการรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือรับผิดทางกฎหมาย (ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) หรือความรับผิดชอบต่อความทันเวลาหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ หรือผ่านบริการของเรา และจะไม่รับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือรับผิดทางกฎหมายใด ๆ (ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้เว็บไซต์หรือบริการของคุณ การเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการอาจถูกระงับชั่วคราวและไม่ต้องแจ้งให้ทราบในกรณีที่ระบบขัดข้อง การบำรุงรักษา การซ่อมแซม หรือด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

เว็บไซต์และสื่อ รวมถึงบริการทั้งหมดบนเว็บไซต์เป็นการจัดหาให้โดย MODERN HIRE “ตามพื้นฐานที่เป็น” และ “ตามที่มี” เราขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณภาพที่น่าพึงพอใจ หรือการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย ความถูกต้องและการไม่ละเมิด และการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งอาจเกิดจากข้อตกลงระหว่างคุณกับเราหรือการใช้การค้าในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ทั้ง MODERN HIRE หรือลูกค้า ผู้ให้บริการ หรือซัพพลายเออร์ใด ๆ ของเรารับประกันว่าเว็บไซต์ บริการ หรือฟังก์ชันใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือบริการจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์หรือบริการนั้นจะได้ปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตราย

ผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดที่อ้างอิงถึงบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นบริการที่จัดหาให้สำหรับทุกคนหรือทุกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ต่อบุคคลหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใด ๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คำแนะนำหรือข้อมูลที่คุณได้รับจากเจ้าหน้าที่ของเรา หรือผ่านทางเว็บไซต์ หรือบริการนี้จะไม่สร้างการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้

การจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าจะเป็น MODERN HIRE หรือลูกค้าของเรา ผู้ให้บริการ หรือซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดในทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง เป็นแบบอย่าง ถูกลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ ข้อมูล หรือความสูญเสียอื่น ๆ ที่จับต้องไม่ได้ (แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม) อันเกิดจากหรือเป็นผลจากการใช้ใด ๆ หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือบริการ (รวมถึงเนื้อหาหรือสื่ออื่น ๆ บนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือบริการ) ประสิทธิภาพหรือการใช้งานบริการ เช่นเดียวกับการเข้าถึงหรือการถ่ายโอนข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ความรับผิดทั้งหมดของเราที่มีต่อคุณสำหรับความเสียหายและความสูญเสียทั้งหมดจะไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่คุณชำระให้เราในเดือนก่อนหน้าการเรียกร้องโดยทันทีในทุกกรณี หากคุณไม่พึงพอใจกับเว็บไซต์ บริการ หรือข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ วิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวและเจาะจงเฉพาะสำหรับคุณคือการยุติการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการ

การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

หากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ในทางใดทางหนึ่ง เราอาจดำเนินการดังกล่าวตามที่เราเห็นสมควรเพื่อจัดการกับการละเมิด รวมถึงการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือการใช้การใช้บริการ การห้ามไม่ให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการ ปิดกั้นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ที่อยู่ IP ของคุณไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการ และ/หรือนำกระบวนการศาลมาดำเนินคดีกับคุณ โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์อื่น ๆ ของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

การเชื่อมโยง

เว็บไซต์หรือบริการอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลภายนอก การเชื่อมโยงเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และ Modern Hire ไม่ได้ให้การรับรองสำหรับเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว Modern Hire จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงและไม่ได้รับรองใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองและเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ของเว็บไซต์บุคคลภายนอกดังกล่าว

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดเหล่านี้จะได้รับการควบคุมและตีความ รวมถึงบังคับใช้ตามกฎหมายของรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย คุณยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีเฉพาะของศาลของรัฐและ/หรือรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในคลีฟแลนด์ (เขตเหนือ) โอไฮโอ โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ และเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับบริการที่นำเสนอโดยเว็บไซต์ คุณรับทราบว่า Modern Hire เสนอให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ คุณตกลงที่จะไม่ฟ้อง Modern Hire ในฐานะโจทก์แบบกลุ่มหรือตัวแทนกลุ่ม เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม หรือเข้าร่วมเป็นฝ่ายที่ไม่พึงประสงค์ในทางใดทางหนึ่งในการดำเนินคดีแบบกลุ่มต่อ Modern Hire เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์หรือบริการของคุณ นอกจากนี้ การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และบริการในฐานะผู้สมัครของคุณนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย และคุณรับทราบว่าส่วนหนึ่งของราคาที่คุณชำระเพื่อเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการนี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ อย่าเข้าถึงหรือใช้ (หรือเข้าถึงหรือใช้งานต่อ) ของเว็บไซต์หรือบริการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อความใดในวรรคนี้ที่จำกัดสิทธิ์ของคุณในการฟ้องร้องคดีความในฐานะโจทก์รายบุคคล ซึ่งรวมถึงในศาลคดีมโนสาเร่ โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของฟอรัมที่ระบุไว้ข้างต้น

ข้อมูลการติดต่อ

สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิคของ Modern Hire ได้ที่:

support@modernhire.com

 

สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดของ Modern Hire ได้ที่:
Modern Hire, Inc.
3201 Enterprise Parkway, Suite 460
Cleveland, Ohio 44122
โทรศัพท์: 800.451.1695
อีเมล: legal@modernhire.com